Nätverk

 

Välfärdsområdesdirektörernas nätverk

Välfärdsområdesdirektörerna har ett eget nätverk för beredningen och genomförandet på regional nivå. I nätverket deltar en direktör från varje välfärdsområde och från Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Nätverket följer principerna för nätverksverksamhet, vilket innebär att det är frivilligt att delta och att motivet är den nytta som nätverket ger för den egna verksamheten.

Syftet med nätverket är att sammanföra områdenas direktörer och att öka växelverkan mellan den regionala och nationella nivån. I nätverket kan välfärdsområdena utbyta information om genomförande och god praxis och jämföra olika lösningar och förfaringssätt.  

Mer information

Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, 0295 163642, kari.hakari(at)gov.fi
Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, 0295 163516, antti.kuopila(at)gov.fi
Elina Kettunen, planerare, social- och hälsovårdsministeriet, 0295 163540, elina.kettunen(at)gov.fi

Nätverket för ordförandena i välfärdsområdesstyrelserna

Nätverket för ordförandena i välfärdsområdesstyrelserna bildades i juni 2022. I nätverket deltar en styrelseordförande från varje välfärdsområde och biträdande borgmästaren från Helsingfors stad.  Syftet med nätverket är att föra samman och förena ordförandena i välfärdsområdesstyrelserna och att öka dialogen mellan ministerierna och de regionala beslutsfattarna.

Mer information

Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, 0295 163642, kari.hakari(at)gov.fi
Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, 0295 163516, antti.kuopila(at)gov.fi
Elina Kettunen, planerare, social- och hälsovårdsministeriet, 0295 163540, elina.kettunen(at)gov.fi

Personalforumet

Personalforumet bildades hösten 2021 bland annat för att kunna följa beredningen av personalöverföringarna och tillämpningen av den lagstiftning som rör anställdas ställning och lagstiftningens konsekvenser för personalen. I personalforumet deltar tjänstemän från finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet och representanter från Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Julkisen alan unioni JAU ry, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf.  

Syftet med personalforumet är att skapa en direkt diskussionskanal mellan de ministerier som ansvarar för reformen och de myndigheter och personalorganisationer som företräder välfärdsområdena och den kommunala arbetsgivaren.

Mer information

Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, finansministeriet, 0295 530109, sari.ojanen(at)gov.fi

De kommunala aktörernas nätverk

För det nationella genomförandet av social- och hälsovårdsreformen har också bildats ett nätverk för de kommunala aktörerna. Syftet med nätverket är att främja dialogen mellan statsförvaltningen och kommunsektorn när genomförandet av reformen inleds. Nätverkets fokus ligger på lägesbilden av de uppgifter som kommunerna ansvarar för i inledningsskedet, på kommunernas och välfärdsområdenas samarbete och på samordningen av de åtgärder som hänför sig till kommunernas förändrade roll. I kommunnätverket deltar representanter från kommunerna, städerna, Kommunförbundet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

I nätverket för kommunernas aktörer följer man upp och bedömer genomförandet i kommunerna.  Nätverkets kunnande kan utnyttjas av beredningsgrupperna och nätverket kan göra utredningar och producera material som stöder beredningsgruppernas arbete och genomförandet av reformen. 

Mer information

Hanna Tainio, vice verkställande direktör, Kommunförbundet, 09 7712006, hanna.tainio(at)kuntaliitto.fi
Ville-Veikko Ahonen, förändringsledare, finansministeriet, 029 5530066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi
Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, 0295 163516, antti.kuopila(at)gov.fi