Nätverk

Projektdirektörernas nätverk

Projektcheferna/projektdirektörerna för programmet Framtidens social- och hälsocentral och för stats-understödsprojekt som stöder strukturreformer bildar ett nätverk vars mål är att skapa samarbete mellan projektcheferna för ovannämnda projekt samt att öka växelverkan mellan regionerna och den nationella nivån. I enlighet med principerna för nätverksverksamheten baserar sig verksamheten på frivillighet och motivet för deltagandet är den nytta som nätverket ger för den egna verksamheten. 

Nätverket har till uppgift att producera information från regionerna och till regionerna om hur projekten framskrider, dela med sig av god praxis och jämföra lösningar/verksamhetssätt som görs inom regionerna samt att sprida information om och diskutera nationella riktlinjer som gäller genomförandet av projekten. 

Nätverk för ansvariga personer

Som en del av den regionala beredningens helhet har det bildats ett eget nätverk för aktörerna i region-erna. I nätverket deltar 1–2 centrala beredare från varje välfärdsområde som bildas. De personer som deltar i nätverket utses inte i egentlig mening, utan regionerna beslutar själva om deltagarna. Antagandet är att deltagarna representerar och också förmedlar sin regions synpunkter så långt det är möjligt. I enlig-het med principerna för nätverksverksamheten baserar sig verksamheten på frivillighet och motivet för deltagandet är den nytta som nätverket ger för den egna verksamheten.

Syftet med nätverket är att sammanföra beredarna inom olika områden och att öka växelverkan mellan den regionala och nationella nivån. Nätverket producerar dessutom information från regionerna och till regionerna för beredningen av genomförandet samt senare också för själva genomförandet och delar med sig av god praxis och jämför lösningar/verksamhetssätt som görs i regionerna.

Nätverk av ansvariga personer inom räddningsväsendet

För att stödja och främja samarbetet vid den regionala beredningen av räddningsväsendet har det tillsatts ett nätverk för ansvariga för den regionala beredningen inom räddningsväsendet. Nätverket leds av inrikesministeriet. Projektchefen för den regionala beredningen fungerar som nätverkets ordförande. Beredarnätverket har till uppgift att sprida information och stödja den riksomfattande och regionala beredningen. Räddningsverken har utsett en representant till nätverket från varje räddningsområde (framtida välfärdsområden). Nätverket är en del av den regionala beredningens helhet och av nätverksstrukturen.

För ledningen av den regionala beredningen utses dessutom en ledningsgrupp för den regionala beredskapen som leds av räddningsöverdirektören. Ledamöterna i ledningsgruppen är enhetscheferna vid inrikesministeriets räddningsavdelning samt räddningsdirektörerna för de regionala räddningsväsendena.