I social- och hälsovårdsreformen är tjänsterna för människorna det viktigaste

I social- och hälsovårdsreformen utvecklas hela den offentliga social- och hälsovården så att den svarar mot förändringarna i samhället. Reformen fokuserar på tjänsterna, utifrån ett människoperspektiv.

Social- och hälsovård för alla på lika villkor

För närvarande får människor inte social- och hälsovårdstjänster på lika villkor. Väntan på att få vård och service kan bli lång, och servicekedjan kan bli avbruten flera gånger.

Hållbar välfärd förutsätter att man kan garantera alla finländare samordnade och högklassiga social- och hälsovårdstjänster.

Finlands befolkning blir snabbt äldre, vilket gör att behovet av tjänster ökar. Den minskade nativiteten gör att både antalet personer i arbetsför ålder och skatteinkomsterna minskar. Social- och hälsovårdsreformen behövs för att kunna bromsa kostnadsökningen och säkerställa att också kommande generationer får social- och hälsovårdstjänster på lika villkor.

Tyngdpunkten på basservice och förebyggande insatser

I reformen överförs tyngdpunkten inom social- och hälsovården på basservice och på tidiga insatser för att förebygga problem. Målet är också att människorna ska få vård snabbare.

Att få hjälp tidigt är viktigt för att ett litet problem inte ska bli stort. Om man kan ingripa i problemen i ett tidigt skede minskar behovet av och kostnaderna för specialiserad sjukvård och krävande specialtjänster.

Rätt service redan via första kontakten

Visionen för framtidens social- och hälsocentraler är att man redan vid den första kontakten ska få den hjälp man behöver.

Tjänsterna utvecklas och samordnas till obrutna servicekedjor och helheter. Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården hänvisar människorna till sådana tjänster där de får den individuella hjälp de behöver i rätt tid.

Verksamhetssätten och de digitala lösningarna utvecklas med människan i fokus. Utvecklingsarbetet baserar sig på bred kompetens och samarbete mellan olika yrkesgrupper inom social- och hälsovården.

Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna överförs från kommunerna till landskap

Utöver utvecklandet av tjänsterna innefattar social- och hälsovårdsreformen också en reform av strukturerna.

För närvarande är det kommunerna som ordnar social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet. I fortsättningen ska självstyrande områden som är större än kommuner ansvara för att ordna dem. Förvaltningsstrukturen reformeras för att välfärden i Finland ska kunna garanteras också under de kommande årtiondena.

Landskapen ska producera tjänsterna huvudsakligen som offentliga tjänster. Tjänsterna kompletteras av tjänster som utförs av privata aktörer och tredje sektorn.

Kommunerna ansvarar fortfarande för främjande av hälsa och välfärd. Kommunerna har också fortsättningsvis ansvaret för dagvård, undervisning, motion, idrott och kultur.

Social- och hälsovårdsreformen bereds och genomförs stegvis

Reformen genomförs stegvis på ett kontrollerat sätt. Utvecklandet av tjänsterna och beredningen av en ny social- och hälsovårdsstruktur i regionerna möjliggörs genom ekonomiskt stöd.