Om webbplatsen soteuudistus.fi

Webbplatsens innehåll

Webbplatsen soteuudistus.fi öppnades i januari 2020. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för webbplatsen, och den uppdateras av social- och hälsovårdsministeriets kommunikationsenhet. Innehållet på webbplatsen finns för närvarande på finska, svenska och delvis på engelska.

På förstasidan finns de senaste nyheterna om social- och hälsovårdsreformen i form av nyhetspuffar och pressmeddelanden. På förstasidan finns dessutom puffar om aktuella teman i social- och hälsovårdsre-formen.

Under rubriken Aktuellt finns alla pressmeddelanden, nyheter, kolumner, evenemang och material om social- och hälsovårdsreformen samlade. Du kan också prenumerera på aktualitetsmaterial, så att du får det direkt till din e-post.

Under rubriken Vad är social- och hälsovårdsreformen? finns samlad information om reformen av social- och hälsovården, svar på vanliga frågor och reformens tidsplan.

Under rubriken Utveckling av tjänsterna finns information om programmet Framtidens social- och hälso-central.

Under rubriken Ny struktur behandlas strukturreformen, finansieringen, styrningen av social- och hälso-vården och växelverkan i samband med den samt beslutsfattande och delaktighet.

Under rubriken Lagstiftning förklaras lagstiftningsprocessen kring social- och hälsovårdsreformen.

Under rubriken För beredare finns material och anvisningar samlat för dem som deltar i beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Där finns en presentation av beredningsorganisationen och information om bland annat aktuella utlysningar av statsunderstöd.

Från varje sida har du direkt åtkomst till sökfunktion, kontaktuppgifter, responsblankett och sidkarta.

Funktioner

RSS-tjänster

Webbplatsen soteuudistus.fi tillhandahåller nyhetsmaterial som RSS-flöden.

Sökfunktion

Webbplatsens sökfunktion finns högst upp på sidan. Sökningarna gäller automatiskt webbplatsens hela innehåll och sökresultaten visas enligt innehållstyp i separata flikar sorterade enligt publikationsdatum. Du kan också välja att sökresultaten sorteras enligt relevans.

Sökningen utförs med alla givna sökord och på webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Du behöver inte skriva hela ordet i sökningen.

Respons

Du kan använda responsblanketten för att skicka in frågor och kommentarer om social- och hälsovårdsre-formen. Du kan få svar på dina kommentarer eller frågor endast om du har fyllt i dina kontaktuppgifter (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post.

Olika webbläsare och enheter

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign så att den anpassas till olika skärmstorlekar. Sidorna ser bäst ut i nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då fungerar inte nödvändigtvis alla egenskaper helt och hållet.

Nedladdningar av filer och läsprogram

För att du ska kunna öppna pdf-filer behöver du Adobe Acrobat Reader.

På webbsidan finns också direkta webbsändningar och videoinspelningar som strömmas från en server i den form som din enhet stöder.

Användningsvillkor

Läs dessa användningsvillkor noga. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningsvillkoren.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av social- och hälso-vårdsministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Det är tillåtet att i överensstämmelse med god sed använda webbplatsens textmaterial och länka till materialet, förutsatt att källan uppges. Kommersiell användning av materialet som sådant är tillåten end-ast om det har avtalats särskilt om användningen av materialet med social- och hälsovårdsministeriet.

Bilder och rätt att använda dem

Bilder på webbplatsen soteuudistus.fi

Social- och hälsovårdsministeriet har nyttjanderätten till de bilder som finns på webbplatsen soteuudistus.fi. Bilderna får inte användas i andra sammanhang.

Dataskydd och hantering av personuppgifter

Social- och hälsovårdsministeriet har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och per-sonuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

•    Länk: Integritetspolicy på webbplatsen soteuudistus.fi

Kakor (cookies)

På webbsidorna används kakor för att förbättra användarupplevelsen. Kakorna används för att på webb-platsen hantera besöksdata från webbläsaren. De används inte för att samla in eller spara uppgifter om användaren.  

Juridiskt förbehåll

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för webbplatsen.

Ministeriet strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Social- och hälsovårdsministeriet svarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren på grund av eventuella fel eller brister i webbplatsens innehåll. Ministeriet ansvarar inte heller för olägenheter som beror på tekniska störningar eller för länkat material som producerats av en utomstående part.

När du via en länk går till en annan webbplats, tillämpas användningsvillkoren för den webbplatsen. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar inte för uppdateringen av tredje parters webbplatser, publikation-er på de webbplatserna eller tillförlitligheten i informationen på de webbplatserna. Att det finns en länk från denna webbplats till en tredje parts webbplats innebär inte att social- och hälsovårdsministeriet på något sätt ansvarar för den tredje partens webbplats eller för produkter eller tjänster som erbjuds eller nämns på den webbplatsen.

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar inte för innehållet i kommunikationen oberoende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritetsskydd eller andra lagar tillämpas på det. Social- och häl-sovårdsministeriet kan efter eget omdöme avlägsna sådant material som användare fört in på webbplat-sen och som ministeriet anser vara osakligt.

Social- och hälsovårdsministeriet betalar inte ersättning eller arvode för användning av webbplatsen eller för information som du erbjuder via webbplatsen, och du ger social- och hälsovårdsministeriet rätt att utan något arvode obegränsat och globalt använda och bearbeta allt sådant material.

Social- och hälsovårdsministeriet kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas via öppna informationsnät. Användare bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvill-koren och webbplatsens innehåll och utseende. Användare uppmanas att med jämna mellanrum kontrol-lera de gällande användningsvillkoren på denna sida. Social- och hälsovårdsministeriet har när som helst rätt att utan att uppge orsaken tillfälligt stänga webbplatsen till exempel på grund av service, reparation eller uppdateringar.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som uppkommer om användaren agerar i strid med användningsvillkoren.

Om något av dessa användningsvillkor anses strida mot en tvingande bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart, inverkar detta inte på dessa användningsvillkors giltighet i övrigt.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmel-serna om lagval.

Sociala tillägg

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till tredje parters webbplatser och så kallade sociala tillägg, till exempel Twitters insticksprogram. Tredje parters insticksprogram på webbplatsen körs från den tredje partens egen server. Webbplatsen förmedlar ingen information om sina besökare via de sociala tilläggen.

På tjänster och applikationer som tillhandahålls av en tredje part tillämpas den partens användningsvillkor och övriga villkor.

Mer information

Social- och hälsovårdsministeriets kommunikationsenhet:

Roosa Purhonen, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 350

e-post: soteuudistus(at)gov.fi