Organisationer

Social- och hälsovårdsreformen påverkar organisationernas verksamhet. Förändringarna i omvärlden utmanar organisationerna att bygga upp ett samarbete med välfärdsområdena och kommunerna. Med hjälp av organisationernas insatser främjar och stärker man medborgarnas välfärd, hälsa och säkerhet. Organisationernas verksamhet kompletterar de offentliga tjänsterna. Det stöd som organisationerna er-bjuder kan till exempel utgöra en del av servicekedjan eller tjänstehelheten. En del av organisationerna producerar också tjänster på marknadsvillkor. Social- och hälsovårdsreformen kan visa sig för organisat-ionerna på olika sätt i olika regioner, t.ex. beroende på regionens struktur och hur organisationerna i området organiseras. Det är viktigt att organisationerna samarbetar sinsemellan. 

I STEA-understöden till social- och hälsovårdsorganisationerna år 2021 betonas att organisationernas samarbete med den offentliga och privata sektorn ska stärkas, för att medborgarnas möjligheter till delaktighet och den av organisationerna möjliggjorda verksamheten för att främja välmående och hälsa och hjälpa dem som har problem ska beaktas så bra som möjligt. Med hjälp av understöden från STEA stärks också det riksomfattande förändringsstödet för social- och hälsovården. Understödstagarna är SOSTE Finlands social och hälsa rf och Pohjois-Karjalan sosiaalitur-vayhdistys ry. En del av understödet delegeras fortfarande till regionala aktörer. Syftet med det föränd-ringsstöd som organisationerna genomför är bl.a. att utarbeta en lägesbild för den regionala beredning-en, att göra det möjligt för social- och hälsovårdsorganisationerna att delta i den regionala strukturrefor-men och i beredningen och genomförandet av framtidens social- och hälsocentral i välfärdsområdena. Dessutom stöder man förenhetligandet av det nationella informationsunderlaget och ser man till att en lägesbild av den nationella beredningen utarbetas och upprätthålls.