Överföring av kostnader och inkomster från kommunerna

I och med social- och hälsovårdsreformen överförs över hälften (cirka 58 %) – motsvarande cirka 21,2 miljarder euro på 2022 års nivå – av kostnaderna för kommunernas driftsekonomi till vårdlanskapen, när kommunernas lagstadgade uppgifter minskar avsevärt. I de kostnader som överförs ingår avskrivningar och nedskrivningar enligt planen för de lagstadgade uppgifterna.

Eftersom staten tar ansvar för finansieringen av välfärdsområdena, överförs kommunala inkomster till ett belopp som motsvarar kostnaderna för de uppgifter som överförs på riksnivå till landskapens finansiering för att förhindra en höjning av det totala skatteuttaget.

För närvarande beräknas beloppet som överförs till välfärdsområdenas finansiering från statsandelssystemet för kommunernas basservice vara cirka 5,36 miljarder euro. Av ersättningarna för skatteförluster överförs sammanlagt cirka 1,9 miljarder euro. Dessutom överförs från kommunerna till välfärdsområdena 13,2 miljarder euro av kommunalskatten samt en tredjedel av kommunernas intäkter av samfundsskatten (0,82 miljarder euro). Överföringen av kommunalskatten genomförs genom att kommunalskattesatsen för alla kommuner sänks med 12,64 procentenheter.

Överföringen av kostnader och inkomster är kostnadsneutral på riksnivå. Däremot kan de kostnader och inkomster som överförs avvika avsevärt beroende på kommun. Skillnaderna mellan kommunerna begränsas dock genom de ändringar som föreslås i statsandelssystemet samt genom utjämningselementen.