Överföring av kostnader och inkomster från kommunerna

I och med social- och hälsovårdsreformen överförs över hälften (cirka 57 procent) – motsvarande cirka 19,1 miljarder euro på 2020 års nivå – av kostnaderna för kommunernas driftsekonomi till vårdlanskapen, när kommunernas lagstadgade uppgifter minskar avsevärt.

Eftersom staten tar ansvar för finansieringen av vårdlandskapen, överförs kommunala inkomster till ett belopp motsvarande kostnaderna för de uppgifter som överförs på riksnivå till landskapens finansiering för att förhindra en höjning av det totala skatteuttaget.

För närvarande beräknas det att det belopp som överförs till landskapens finansiering från statsandelssystemet för kommunernas basservice uppgår till cirka 4,85 miljarder euro. Av ersättningarna för skatteförluster överförs sammanlagt cirka 1,6 miljarder euro. Dessutom överförs från kommunerna till vårdlandskapen 12,1 miljarder euro av kommunalskatten samt en tredjedel av kommunernas intäkter av samfundsskatten (0,55 miljarder euro). Överföringen av kommunalskatten genomförs genom att sänka kommunalskattesatsen i alla kommuner med 12,63 procentenheter (nuvarande uppskattning).

Överföringen av kostnader och inkomster är kostnadsneutral på riksnivå. Däremot kan de kostnader och inkomster som överförs avvika avsevärt beroende på kommun. De kommunspecifika skillnaderna begränsas dock med de ändringar som föreslås i statsandelssystemet.