Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Vid reformen av social- och hälsovården utvecklas basservicen genom programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Ett syfte med programmet är att i Finland bygga upp heltäckande social- och hälsocentraler, där människorna får tjänster och hjälp smidigt och enligt sina individuella behov. Ett syfte är också att stärka människornas förtroende för den offentliga social- och hälsovården.

Genom programmet görs social- och hälsovårdstjänsterna mer klientorienterade genom fler digitala och mobila tjänster, utökad mottagningsverksamhet på veckoslut och kvällar samt serviceställen med låg tröskel.

Tyngdpunkten förs över från den specialiserade sjukvården till basservicen och det förebyggande arbetet. Socialvårdens roll betonas starkare än tidigare.

Arbetsfördelningen mellan de anställda inom social- och hälsovården utvecklas, så att klienterna får hjälp av multiprofessionella team. Personalen vid social- och hälsocentralerna får i sitt arbete stöd genom att de kan konsultera specialister och använda nya verksamhetsmodeller som utnyttjar digitalisering.

Med evidensbaserade metoder främjar man klientorienterade tjänster samt personalens utveckling och välbefinnande. Forskning och utveckling integreras i det löpande arbetet.

Åtgärderna i utvecklingsprogrammet har samlats under fem mål. Genomförandet av målen följs upp halvårsvis.

Programmet Framtidens social- och hälsocentral genomförs genom regionala utvecklingsprojekt som finansieras med statsunderstöd.

Utvecklingsprogrammet Framtidens social- och hälsocentral har följande fem huvudmål:

  1. Förbättra tillgången till tjänster på lika grunder och i rätt tid och att förbättra tjänsternas kontinuitet
  2. Förskjuta tyngdpunkten i verksamheten från tunga tjänster till förebyggande och föregripande arbete
  3. Förbättra tjänsternas kvalitet och effekt
  4. Säkerställa att tjänsterna är tvärsektoriella och samverkande
  5. Dämpa kostnadsökningen

Digitaliseringsåtgärder ingår i genomförandet av samtliga mål.

Tillgången till tjänster

Ett viktigt mål för programmet Framtidens social- och hälsocentral är att förbättra tillgången till tjänster på lika grunder och i rätt tid och att förbättra tjänsternas kontinuitet.

Reformen av social- och hälsovården ska säkerställa att var och en har tillgång till primärvård och socialservice av hög kvalitet i rätt tid. Genom att förbättra tillgången till tjänster och sörja för att de kan ges i rätt tid och fortsätta kan man förhindra att problemen förvärras och hopar sig och minska kostnaderna.

Vid utvecklingsarbetet ska man beakta det mångsidiga utbudet av producenter på fältet och tillgången till närservice. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att utveckla tjänsterna för de människor som behöver flera olika tjänster eller som är i behov av särskilt stöd.

Landskapen ska uppnå målet till exempel genom att

  • säkerställa tillgången till icke-brådskande vård inom sju dygn från det att vårdbehovet bedömts
  • säkerställa tillgången till en bedömning av det individuella stödbehovet så snart som möjligt efter att klienten tagit kontakt
  • utöka mottagningstiderna till kvällar och veckoslut enligt befolkningens behov
  • utnyttja distans- och mobiltjänster
  • utveckla och ta i bruk elektroniska tjänster för skötsel av ärenden och för egenvård.

Förebyggande och föregripande arbete

Ett viktigt mål för programmet Framtidens social- och hälsocentral är att förskjuta tyngdpunkten i verksamheten från tunga tjänster till förebyggande och föregripande arbete.

Reformen av social- och hälsovården ska förskjuta tyngdpunkten inom social- och hälsovården från den specialiserade sjukvården till primärvården. Även inom socialvården ska fokus flyttas till tjänsterna för tidigt stöd och tjänsterna med låg tröskel. När tyngdpunkten i verksamheten flyttas till det förebyggande och föregripande arbetet stärks de verksamhetssätt och tjänster inom social- och hälsovård som främjar välbefinnande och hälsa och det förebyggande och tidiga stödet. Då kan man ingripa i problem i tid vilket betyder att behovet av specialiserade tjänster minskar och att kostnadsökningen kan dämpas på lång sikt.

Bättre kvalitet och verkningsfullhet

I regeringsprogrammet betonas tjänsternas kvalitet och verkningsfullhet. Social- och hälsovård som är av hög kvalitet och verkningsfull är sådan service som baserar sig på bästa tillgängliga kunskap eller forskningsresultat, som klienten upplever att hjälper och som verkligen hjälper och tillgodoser behovet.

Mångdisciplinära och interoperabla tjänster

I regeringsprogrammet betonas att tjänsterna ska vara interoperabla. Det betyder att tjänsterna ska vara samordnade, vård- och servicekedjorna smidiga, socialtjänsterna och social- och hälsovårdstjänsterna på bas- och specialnivå samordnade och samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna smidigt.

Att dämpa kostnadsökningen

Åtgärderna i anknytning till de övriga målen bidrar till att dämpa kostnadsökningen. Genom att kvaliteten och verkningsfullheten förbättras ökar kostnadseffektiviteten. Då tjänsterna blir mer mångdisciplinära och interoperabla genom utvecklandet av arbetsfördelningen och samarbetet yrkesgrupper emellan ökar också produktiviteten. I och med de digitala tjänsterna, klientuppgiftssystemen och utvecklandet av den kunskapsbaserade ledningen ökar medvetenheten om kostnaderna och möjligheterna att minska dem.  

Tjänsterna utvecklas i hela Finland – statsunderstöd delas ut till landskapen

Kommuner och samkommuner beviljas statsunderstöd för utvecklingsarbetet 2020–2022. Den första utlysningen för ansökan om finansiering öppnades i januari 2020. Det sammanlagda maximala beloppet av statsunderstöd som delas ut 2020 är 70 miljoner euro.

Vid utlysningen av statsunderstöd för 2020 betonar man sådana utvecklingsåtgärder som främjar tillgången till basservice och som samtidigt stöder möjligheterna att skärpa vårdgarantin i enlighet med regeringsprogrammet.

Programmet Framtidens social- och hälsocentral är ett led i reformen av social- och hälsovården, och därför söks och fördelas statsunderstödet landskapsvis. Kommunerna och samkommunerna i ett landskap ansöker om finansiering tillsammans.

Institutet för hälsa och välfärd stöder och samordnar genomförandet av de regionala projekten. Social- och hälsovårdsministeriet finansierar och fastställer riktlinjerna för programarbetet.

Organiseringen av programmet

Utvecklingsprogrammet styrs av ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen. Under ledningsgruppen finns en samordningsgrupp bestående av tjänstemän från social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för ledningen av programmet och Institutet för hälsa och välfärd för det operativa genomförandet av det. Institutet för hälsa och välfärds regionala samordnare stöder och samordnar genomförandet inom fem större områden.

Mer information:

Vuokko Lehtimäki, i andra uppgifter på grund av coronaviruset, tfn 0295 163 256, [email protected]

Vikarier:

Erja Mustonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 179, [email protected]

Taina Mäntyranta, medicinalråd, tfn 0295 163 692, [email protected]