Programmet Framtidens social- och hälsocentral

I programmet Framtidens social- och hälsocentral utvecklas social- och hälsovårdstjänster på basnivå. Till-gången till tjänster förbättras och tjänsterna samordnas så att de motsvarar människornas behov. Syftet med programmet är att reformera verksamhetssätten inom social- och hälsovården och utveckla helheter av tjänster som utgår från människornas behov. Samarbetet mellan yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården stärks för att klientens situation ska kunna bedömas som en helhet och för att klienten ska få den hjälp eller det stöd som behövs redan via den den första kontakten. Programmet har fem mål:

  1. Förbättra tillgången till tjänster på lika villkor och i rätt tid, och förbättra kontinu-iteten i tjänsterna
  2. Förskjuta tyngdpunkten i verksamheten från tunga tjänster till förebyggande och föregripande arbete
  3. Förbättra tjänsternas kvalitet och effekt
  4. Säkerställa att tjänsterna är tvärsektoriella och samverkande
  5. Dämpa kostnadsökningen

Programmet och dess mål länkas samman med den nationella och regionala beredningen av strukturrefor-men inom social- och hälsovården. Programmet genomförs i projekthelheter i enlighet med de framtida välfärdsområdena. Social- och hälsovårdsministeriet stöder genomförandet av helheterna med statsunder-stöd åren 2020–2023. Mer information om statsunderstödsprojekten och utvecklingsarbetet i regionerna finns på webbplatsen

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för programmets strategiska ledarskap och övervakar projekten. Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen, som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet, fun-gerar som styrgrupp för programmet. Under styrgruppen finns en samordningsgrupp som har till uppgift att samordna den praktiska beredningen och genomförandet av programmet. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för det operativa genomförandet av programmet.

Ytterligare information:

Taina Mäntyranta, direktör, tfn 0295 163 692, [email protected]

Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, tfn 0295 163 012, [email protected]