Projektet om prestationsförmåga skapar en grund för ett kunskapsbaserat verksamhetssätt och ledarskap inom räddningsväsendet

Att planera, genomföra, styra och övervaka räddningsväsendets tjänster på ett enhetligare och därmed jämlikare sätt förutsätter kunskapsbaserade beslut. I praktiken innebär detta information om hur räddningsväsendet klarar av att förebygga, förbereda sig eller reagera på olika olyckssituationer i olika förhållanden på landsomfattande och regional nivå.

För att bygga upp och säkra en enhetlig kunskapsbas inledde inrikesministeriet våren 2020 ett projekt som handlar om räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och planeringsgrunder. Projektet är ett led i arbetet med att reformera räddningsväsendet. Projektet ska bidra till reformen och skapa enhetliga grunder till stöd för planeringen, prognostiseringen och ledningen inom räddningsväsendet.

Med prestationsförmåga avses den helhet som systemen, personalen, materielen och verksamhetssätten bildar och som hjälper att uppnå de mål som uppställts för räddningsväsendet i en viss uppgift. Projektet ska identifiera och analysera räddningsväsendets nuvarande prestationsförmåga och -krav på nationell och regional nivå. Ett ytterligare mål är att identifiera eventuella avvikelser mellan den nuvarande prestationsförmågan och de nuvarande prestationskraven i fråga om såväl räddningsverksamhet, förebyggande av olyckor som beredskap och befolkningsskydd.

Därutöver ska projektet bland annat förbättra räddningsväsendets kunskapsbas och utveckla förutsägbarheten när det gäller modeller för att bedöma risker samt stärka avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar.

Sammanlagt finns det tio olika delprojekt. Projektet pågår till utgången av 2021.

Mer om projektet:

Räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och planeringsgrunder | Inrikesministeriet