Regional beredning

Vid sidan av den lagberedning som hör samman med social- och hälsovårdsreformen avancerar arbetet med reformen också hela tiden i landskapen.
Den regionala beredningen är beroende av hur både lagberedningen och den övriga nationella bered-ningen framskrider. Beredningen i regionerna kan delas in i följande tre faser:

  1. Ärenden som bereds före regeringens proposition
  2. Ärenden som bereds efter regeringens proposition
  3. Ärenden som bereds efter att lagarna har antagits.

Före regeringens proposition baserar sig den regionala beredningen i första hand på frivillig utveckling av verksamheten hos och regionalt samarbete mellan de nuvarande aktörerna med organiseringsansvar (kommunerna och samkommunerna). Detta samarbete kan genomföras bl.a. med hjälp av de statsun-derstöd som social- och hälsovårdsministeriet delar ut för programmet Framtidens social- och hälsocentral respektive strukturreformen. 

För den nationella styrningen och samordningen av den regionala beredningen har ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen utsett en sektion för den regionala beredningen. Dessutom finns ett samarbetsnätverk där det ingår representanter för den regionala beredningen i samtliga landskap.

I färdplanen för den regionala beredningen beskrivs den regionala beredningens framskridande och vilka åtgärder som krävs i de olika faserna av beredningen av reformen. Den regionala lägesbilden ger med hjälp av olika mätare information om hur den regionala beredningen framskrider i olika regioner.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ordnar tillsammans regelbundet (två gånger i månader) ett infomöte via webben. Utöver dessa ordnas vid behov andra tillställningar om aktu-ella frågor som har samband med social- och hälsovårdsreformen.
I reformens olika faser ordnas också landskapsvisa seminarier och andra evenemang.

Ytterligare information
Kari Hakari, avdelningschef, [email protected]
Antti Kuopila, specialsakkunnig, [email protected]
Pilvi Rantanen, specialsakkunnig, [email protected]
Krista Björkroth, sakkunnig, [email protected]
Emmi Korkalainen, sakkunnig, [email protected]
Maria Nousiainen, projektsekreterare, [email protected]