Regional lägesbild

Den regionala lägesbilden ger information om hur beredningen av social- och hälsovårdsreformen framskrider i regionen i förhållande till färdplanen och hur läget generellt ser ut inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. En viktig uppgift med lägesbilden, utöver att ge en lägesbild i realtid på nationell nivå, är den nytta och det stöd regionerna kan få i genomförandet av verkställighetsuppgifterna och identifieringen av utmaningarna.

Den regionala lägesbilden skapas som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, finansmi-nisteriet, inrikesministeriet, Nordic Healthcare Group och andra samarbetspartner (bl.a. THL, KT, KL)

Lägesbilden är en del av helhetsbedömningen av genomförandet av reformen och ett stöd också vid hanteringen och och identifieringen av de risker som är förenade med genomförandet. Lägesbilden kan användas vid identifiering av regionala och nationella risker för att kunna ge ändamålsenligt stöd och minska riskerna. Regionerna kan använda lägesbilden som stöd för verksamheten och för att identifiera utmaningar. Lägesbilden kan användas när man rapporterar till olika nivåer om hur genomförandet av reformen framskrider.

Regional lägesbild

Uppdaterad 10.2.2023

Hur lägesbilden utformas och uppdateras


Arbetsverktyget för lägesbilden (excel)

  • Beredningsgrupperna informerar om hur beredningen inom varje tema framskrider i välfärdsområdena (ekonomi, ledning osv.). 
  • Lägesbilden följer upp kritiska deluppgifter
  • Medlemmarna i beredningsgrupperna fyller i uppgifterna månatligen.

Diskussioner om lägesbilden

  • Den ifyllda lägesbilden valideras och identifierade utmaningar och frågor gås igenom.
  • Det viktiga är att öka förtroendet, samarbetet och interaktionen mellan regionerna och ministerierna. 
  • Diskussionerna förs regelbundet.

Övrigt material och samarbetet

  • I lägesbildshelheten beaktas dessutom information som producerats av andra centrala instanser, såsom THL, KT och Kommunförbundet, samt söks synergier med dessa.

Ytterliggare information

Krista Björkroth, sakkunnig, fornamn.efternamn(at)gov.fi