Regionernas lägesbild

Den regionala lägesbilden ger information om hur beredningen av social- och hälsovårdsreformen framskrider i regionen i förhållande till färdplanen och hur läget generellt ser ut inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. En viktig uppgift med lägesbilden, utöver att ge en lägesbild i realtid på nationell nivå, är den nytta och det stöd regionerna kan få i genomförandet av verkställighetsuppgifterna och identifieringen av utmaningarna.

Den regionala lägesbilden skapas som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet, Nordic Healthcare Group, Institutet för hälsa och välfärd, Kommunförbundet och KT Kommunarbetsgivarna.

I lägesbilden dras upp riktlinjer för följande delar:

  • Läget i regionen i fråga om de åtgärder som anges i färdplanen (data från beredningsgrupperna)
  • Situationen för aktörer med organiseringsansvar (kommuner och samkommuner) (data från beredningsgrupperna)
  •  Utnyttjande av material, information och nätverk som Kommunförbundet, KT Kommunarbetsgivarna och Institutet för hälsa och välfärd producerar 
  • Uppföljning av de projekt som beviljats statsunderstöd av social- och hälsovårdsministeriet
  • Mediebevakning
  • Utnyttjande av andra enkäter och material som social- och hälsovårdsministeriet producerat

Av de ovannämnda delarna skapas en helhetsbild av den regionala beredningen, och den kompletteras med kompletterande intervjuer med regionerna.  

Lägesbilden är en del av helhetsbedömningen av genomförandet av reformen och dess uppgift är att stödja också hanteringen och prognostiseringen av de risker som är förenade med genomförandet. Med hjälp av lägesbilden strävar man efter att identifiera och förutse såväl regionala som nationella risker och rikta stödet i enlighet med detta, antingen genom att skapa regionala eller nationella lösningar. Det väsentliga i lägesbildsarbetet är också förmågan att identifiera skillnaderna mellan regionerna. 

Sektionen för stöd för den regionala beredningen har till uppgift att ansvara för utarbetandet och upprätthållandet av en färdplan och lägesbild för den regionala beredningen. Med hjälp av lägesbil-den rapporteras läget för genomförandet av social- och hälsovårdsreformen för de olika nivåerna (bl.a. samordningsgruppen, ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen, ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården). Man börjar uppdatera lägesbilden när lagarna om social- och hälsovårdsreformen träder i kraft och regionerna börjar verkställa reformen. Informationen om lägesbilden uppdateras på denna sida när arbetet framskrider. 
 
Ytterliggare information

Krista Björkroth, sakkunnig, [email protected]
Antti Kuopila, specialsakkunnig, [email protected]
Maria Nousiainen, projektsekreterare, [email protected]