Riskhanteringen i genomförandet

En sammanställning av riskerna i samband med genomförandet av social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet uppdateras och publiceras varje månad i tillsammans med lägesbilden. Sammanställningen utgår ifrån en omfattande risktabell, i vilken risker som hör ihop med reformen har identifierats. I den månatliga sammanställningen tar man med de risker som bedöms vara kritiska med tanke på en säker överföring av organiseringsansvaret. I sammanställningen ingår risker som gäller både det nationella och det regionala genomförandet men också risker som framför allt är regionala. 

I sammanställningen över risker finns en riskmatris, i vilken man bedömer hur sannolikt det är att riskerna blir verklighet och hur allvarliga verkningarna är om riskerna realiseras. I sammanställningen finns också en tabell över riskerna enligt kategori och de fastställda metoderna för hantering av riskerna. Beträffande riskhanteringsmetoderna ligger fokus i huvudsak på den nationella beredningen, dvs. de nationella riskhanteringsmetoderna. Välfärdsområdena genomför egen riskhantering och i den specificeras regionala metoder för hantering av riskerna i större omfattning. 

Vid sidan av uppföljningen av lägesbilden är riskhantering en del av helhetsbedömningen av genomförandet av reformen. Syftet med sammanställningen av riskerna är att hantera och förutse risker i reformen. Den nationella riskhanteringen är till hjälp vid tilldelningen av nationellt stöd och vid identifieringen av problem. 

Lägesbilden och den uppdaterade sammanställningen av risker publiceras senast den sista vardagen varje månad. 

Mer information 

Laura Honkonen, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163376, [email protected]