Samarbetsområden för social- och hälsovården

Fem samarbetsområden inrättas för regional samordning, utveckling och samarbete inom social- och hälsovården. Varje välfärdsområde hör till ett samarbetsområde som preciseras i en förordning. Varje samarbetsområde har ett välfärdsområde som upprätthåller ett universitetssjukhus (med undantag för Helsingfors stad och Nylands välfärdsområden). De välfärdsområden som upprätthåller ett universitetssjukhus samt HUS-sammanslutningen hör till olika samarbetsområden.

Samarbetsområdet är inte en juridisk person och har inget finansieringsoch/eller organiseringsansvar för tjänster, utan välfärdsområdena ansvarar för innehållet i samarbetet samt för nödvändiga administrativa beslut som krävs för att genomföra och finansiera samarbetet.

Välfärdsområden inom samma samarbetsområde ska upprätta ett inbördes samarbetsavtal för varje fullmäktigeperiod. Syftet med avtalet är att säkerställa välfärdsområdets uppdelning av arbete, samarbete och samordning, vilka hör till samarbetsområdet, i den utsträckning som krävs för att säkerställa att välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter fullgörs och att social- och hälsovårdens kostnadsnyttoeffekt tryggas. De tvåspråkiga välfärdsområdena ska också ingå ett samarbetsavtal för att garantera att de svenskspråkigas språkliga rättigheter tillgodoses inom social- och hälsovården.

De välfärdsområden som upprätthåller universitetssjukhus och HUS-sammanslutningen utför de administrativa uppgifter som krävs för att upprätta samarbetsavtal. Välfärdsområdenas samarbets-avtal ska godkännas första gången senast före utgången av år 2025.

Samarbetsområden

Norra Finlands samarbetsområden

 • Norra Österbottens välfärdsområde (ett universitetssjukhus)
 • Mellersta Österbottens välfärdsområde
 • Kajanalands välfärdsområde
 • Lapplands välfärdsområde

Östra Finlands samarbetsområden

 • Norra Savolax välfärdsområde (ett universitetssjukhus)
 • Mellersta Finlands välfärdsområde
 • Södra Savolax välfärdsområde
 • Norra Karelens välfärdsområde

Inre Finlands samarbetsområden

 • Birkalands välfärdsområde (ett universitetssjukhus)
 • Egentliga Tavastlands välfärdsområde
 • Södra Österbottens välfärdsområde

Västra Finlands samarbetsområden

 • Egentliga Finlands välfärdsområde (ett universitetssjukhus)
 • Satakunta välfärdsområde
 • Österbottens välfärdsområde

Södra Finlands samarbetsområden

 • Södra Karelens välfärdsområde
 • Helsingfors stad
 • HUS-sammanslutningen (ett universitetssjukhus)
 • Östra Nylands välfärdsområde
 • Mellersta Nylands välfärdsområde
 • Kymmenedalens välfärdsområde
 • Västra Nylands välfärdsområde
 • Päijänne-Tavastlands välfärdsområde
 • Vanda och Kervo välfärdsområde

Mer information

Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, 0295 163 290, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Antti Kuopila, specialsakkunnig, 0295 163 516, fornamn.efternamn(at)gov.fi