Särlösning för social- och hälsovården i Nyland

Under hösten 2019 utreddes olika alternativa lösningar för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors i nära samarbete med kommunerna i regionen och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). I utredningen granskades motiveringarna till och grundlagens villkor för en eventuell särlösning samt olika alternativa sätt att genomföra en sådan lösning.

Som underlag för fortsatt, gemensam beredning har styrgruppen för utredningen föreslagit en modell som baserar sig på fem självstyrande områden. Enligt förslaget ska fyra självstyrande områden och Helsingfors stad ha ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna.

En slutrapport om utredningen publicerades i december 2019.

Arbetsfördelningen mellan de självstyrande områdena och HUS fastställs genom avtal

En lösning med flera självstyrande områden motsvarar i stor utsträckning utgångspunkterna för den riksomfattande modellen. I denna lösning är HUS verksamt i hela Nyland. Arbetsfördelningen mellan de självstyrande områdena och HUS fastställs närmare i ett organiseringsavtal, och de grundläggande kraven på avtalet anges i lag. Statsrådet har rätt att besluta om avtalet, om sjukvårdsdistriktet och de självstyrande områdena inte lyckas nå ett avtal eller om det inte uppfyller de föreskrivna kriterierna. Kårkullas och Etevas roll bedöms i samband med beredningen av social- och hälsovårdsreformen som helhet.

Flera modeller har bedömts

I den utredning som gjordes hösten 2019 granskades motiveringarna till och villkor för en eventuell särlösning samt olika alternativa sätt att genomföra en sådan lösning.

De modeller som bedömdes var det alternativ med fyra frivilliga samkommuner och Helsingfors stad som föreslagits av kommunerna i Nyland, ett alternativ med lagstadgade samkommuner, ett alternativ där Nyland delas in i flera självstyrande områden samt ett alternativ där Nyland utgör ett enda landskap som har flera områden för produktion av social- och hälsovård i enlighet med en modell med områdesnämnder.

De alternativ som baserade sig på samkommuner konstaterades vara problematiska ur grundlagssynpunkt. Alternativet med Nyland som ett enda landskap skulle å sin sida överensstämma med den lösning som planerats för resten av landet, men på grund av regionens särdrag skulle det vara synnerligen utmanande att genomföra en sådan lösning på ett kontrollerat sätt.

Läs mer