Service för äldre

Visionen enligt regeringsprogrammet är att Finland ska vara ett land där var och en får vård, omsorg och omvårdnad i rätt tid och på lika grunder. Servicen ska ske smidigt och på ett helhetsbetonat sätt och tjänsterna vara uppbyggda kring människans livssituation och behov.

Vid utvecklingsarbetet ska man beakta det mångsidiga utbudet av producenter på fältet och tillgången till närservice. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att utveckla tjänsterna för de människor som behöver flera olika tjänster eller som är i behov av särskilt stöd.

Social- och hälsovårdsministeriets webbsidor har mer information om reformen av tjänsterna för äldre och om personaldimensioneringen:

Utvecklingen av tjänsterna för äldre

Åldersprogrammet

I enlighet med regeringsprogrammet utarbetas ett förvaltningsövergripande åldersprogram.

Som ett led i programmet Framtidens social- och hälsocentral genomförs inom åldersprogrammet en verksamhetsmodell för rådgivning om levnadsvanor i syfte att förebygga minnessjukdomar.  Modellen kan utnyttjas vid beredningen av rekommendationerna om levnadsvanor för befolkningen och för olika klientgrupper.

Projekt för utveckling av hemvården

Reformen av hemvården fortsätter som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral. En välfungerande hemvård är uppbyggd på tre grundpelare: 

  1. Vid behov ska hemvården vara tillgänglig under alla tider på dygnet varje dag i veckan.
  2. Syftet med arbetet ska vara rehabilitering och man ska utnyttja verksamhetsmodeller som främjar rehabiliteringen, till exempel rehabilitering i hemmet och på distans. 
  3. Det ska också finnas en verksamhetsmodell för akuta och brådskande situationer, till exempel en möjlighet att få medicinsk vård och konsultation. 

Tillräckliga resurser inom hemvården och utveckling av närståendevården

Programmet Framtidens social- och hälsocentral innefattar åtgärder för att utveckla tjänsterna för familjer som ger närståendevård. För åtgärderna används befintliga verksamhetsmodeller så som bl.a. utvecklande av olika alternativ för att erbjuda hjälp så att närståendevårdare kan hålla ledigt. 

Åtgärderna gällande resurserna inom hemvården genomförs som ett separat projekt i nära anknytning till personalutvecklingen inom tjänsterna för äldre (vården dygnet runt, vanligt serviceboende, olika mellanformer av tjänsterna). Arbetet har också en koppling till utvecklingen av tjänsterna på basservicenivå.

Ytterligare information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295163549   [email protected]