Service för befolkningen i arbetsför ålder

Högklassiga social- och hälsovårdstjänster på lika villkor

Servicesystemet inom social- och hälsovården i Finland reformeras. En viktig del av denna helhet är utvecklandet av tjänsterna för den arbetsföra befolkningen. Målet är att garantera att tillgången till tjänster på lika villkor, att dämpa kostnadsökningen och att säkerställa att tjänster finns att tillgå när de behövs. Tyngdpunkten flyttas till det förebyggande och föregripande arbetet. Högklassiga och verkningsfulla tjänster byggs upp genom ett sektorsövergripande samarbete. Från ingången av 2023 ansvarar välfärdsområdena för ordnandet av tjänster som stöder arbetsförmågan.  

Utvecklingsprogrammet för socialvården

Utvecklingsprogrammet för socialvården genomförs som ett led i programmet Framtidens social- och hälsocentral. Syftet med utvecklingsprogrammet för socialvården är att säkerställa att det finns tillgång till högklassig basservice inom socialvården på lika villkor i hela Finland.

Integreringen av social- och hälsovårdsreformen lyckas när socialvården och hälsovården är nära partner vid social- och hälsocentralerna. Framtidens social- och hälsocentraler ska tillhandahålla invånarna sådan lagstadgad socialservice som motsvarar deras behov, förebygga och föregripa problem, förbättra socialservicens kvalitet och resultat samt erbjuda kunder mångdisciplinärt stöd. 
I arbetet är det viktigt att de yrkesutbildade personerna inom socialvården kan tillhandahålla stöd i rätt tid och att det finns verksamhetsmodeller för samhällsinriktat socialt arbete och uppsökande socialt arbete. Inom socialväsendet ska man använda mer enhetliga och verkningsfulla metoder. För utvärderingen av arbetets effekter används nationella enhetliga parametrar. De centrala utvecklingsområdena inom socialvården gäller att minska de sociala problemen och utveckla tjänsterna samt främja expertis och kunskapsbaserad ledning inom socialvården.

Genom programmet för arbetsförmåga stöds arbets- och funktionsförmågan

Programmet för arbetsförmåga är en del av regeringens sysselsättningsåtgärder som helhet. Programmet för arbetsförmåga är en del av regeringens helhet av sysselsättningsåtgärder. För att regeringens sysselsättningsmål ska kunna uppnås måste också partiellt arbetsföra ha möjlighet att arbeta och bygga upp samhället enligt sin förmåga. Social- och hälsovårdsministeriet verkställer programmet i samarbete med arbets- och näringsministeriet. Arbets- och näringsministeriets åtgärder fokuserar på att undanröja hindren för sysselsättning av partiellt arbetsföra och på åtgärder som påskyndar sysselsättningen. Genom åtgärderna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde utvecklas tjänster som stöder partiellt arbetsföras arbetsförmåga.

En av social- och hälsovårdsministeriets åtgärder består också i att genomföra en utvärderings- och uppföljningsundersökning för att producera information om samordningen av tjänsterna och förmånerna för partiellt arbetsföra. 

Programåtgärderna genomförs under åren 2019–2023.

Tjänsterna som stöder arbetsförmågan ska tillhandahållas av framtidens social- och hälsocentraler
Genom programmet för arbetsförmågan ska de tjänster som stöder arbetsförmågan integreras i social- och hälsovårdstjänsterna. Partiellt arbetsföra kunder som söker sig till social- och hälsocentralen ska få sysselsättningstjänster baserade på kundens behov, med låg tröskel och i rätt tid. Ett multidisciplinärt team stöder kunden på vägen mot ett nytt jobb. Dessutom ska personalens kompetens vad gäller arbetsförmåga stärkas. Åtgärderna stöder partiellt arbetsföra och främjar deras sysselsättning bättre än tidigare.  

Servicemodellen för arbetsföra vid framtidens social- och hälsocentral

Kundansvariga

Man utser kundansvariga som ska se till att de partiellt arbetsföra får de tjänster som stöder arbetsförmågan som kunderna behöver, såsom social- och hälsovårdstjänster, rehabiliteringstjänster och FPA-tjänster, och som ska stödja kunderna tills de får ett jobb.  

Multidisciplinära team

Vid social- och hälsocentralerna finns multidisciplinära team som har specialkompetens när det gäller stödjande av arbetsförmåga och sysselsättning. Teamen består av experter från social- och hälsovården, arbets- och näringsbyråer, FPA och rehabiliteringen. På så sätt kan man garantera att kunderna får heltäckande tjänster som stöder arbetsförmågan i rätt tid under den tid de söker jobb. 

Kvalitetskriterier för arbetsträningen 

Arbetsträning förbättrar sysselsättningsmöjligheterna på den öppna arbetsmarknaden för de människor som har det svårast att hitta jobb. Syftet med servicen är att personen ska få ett jobb med lön genom arbetsträningen. Kvalitetskriteriet betyder att verksamheten bygger på forskningsresultat och att den verkställs i enlighet med kvalitetskriterier som fastställs av de som utvecklar verksamheten.  

Stärkandet av yrkespersonalens kompetens

Hösten 2021 inleddes en yrkesinriktad fortutbildning för samordnare för arbetsförmåga som ingår i examina inom yrkeshögskoleutbildningen. Utbildning i stöd för arbetsförmåga har ordnats för projektaktörerna inom programmet för arbetsförmåga. Utbildningen blir tillgänglig för alla våren 2022.  

Resurser

Kommunerna ansvarar för tjänsterna som stöder arbetsförmågan till utgången av år 2022. Vid ingången av år 2023 överförs ansvaret för att ordna tjänsterna till välfärdsområdena.  

Finlands program för hållbar tillväxt

I Finlands program för hållbar tillväxt ingår att utvidga programmet för arbetsförmågan så att åtgärderna får större regional omfattning. 

Utlysning av statsunderstöd

Ansökan om statsunderstöd för investering inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde genomförs i två faser för regionala projekt inom de blivande välfärdsområdena. 

Den första ansökningsomgången är i december 2021, och den gäller 2022. 

Den andra ansökningsomgången för statsunderstöd ordnas hösten 2022, och den gäller åren 2023-2025. 

Statsunderstödet för utvidgningen av programmet för arbetsförmåga

Det statsunderstöd som gäller utvidgningen av programmet för arbetsförmåga utlyses vid den andra ansökningsomgången hösten 2022, och understödet kan sökas av de välfärdsområden som ännu inte är med i det pågående programmet för arbetsförmåga. Statsunderstöd kan sökas för införande av sådana tjänster som stöder arbetsförmågan och för social- och hälsocentralers metoder för stödd sysselsättning. Inom projekten stärks också personalens kompetens vad gäller arbetsförmåga. Åtgärderna för utvidgningen av programmet för arbetsförmåga genomförs under åren 2022–2024.

Läs mer om programmet för arbetsförmåga:

Ansökningstider och ansökningsguide för social- och hälsovårdsministeriets utlysningar av statsunderstöd för investering:

Ytterligare information:

Utvecklingsprogrammet för socialvården

Virva Juurikkala, specialsakkunnig, tfn 0295163204, [email protected]

Programmet för arbetsförmåga

Ritva Partinen, projektchef, tfn 0295163330, [email protected]
Niina Kovanen, specialsakkunnig, tfn 0295163726, [email protected]