Service för befolkningen i arbetsför ålder

Jämlika socialvårdstjänster av hög kvalitet

Utvecklingsprogrammet för socialvården genomförs som ett led i programmet Framtidens social- och hälsocentral Syftet med utvecklingsprogrammet för socialvården är att säkerställa att det finns en jämlik tillgång till högklassig basservice inom socialvården i hela Finland. 

Integreringen av social- och hälsovårdsreformen lyckas när socialvården och hälsovården är nära partner vid social- och hälsocentralerna.  Framtidens social- och hälsocentraler ska tillhandahålla klienterna sådan lagstadgad socialservice som motsvarar deras behov, förebygga och föregripa problem, förbättra socialservicens kvalitet och resultat samt erbjuda klienter mångdisciplinärt stöd. 

I arbetet är det viktigt att de yrkesutbildade personerna inom socialvården kan tillhandahålla stöd vid rätt tidpunkt och att det finns verksamhetsmodeller för samhällsinriktat socialt arbete och uppsökande socialt arbete. Inom socialväsendet tar man i högre grad i bruk nationellt enhetliga och verkningsfulla metoder. För utvärderingen av arbetets effekter används nationella enhetliga parametrar. De centrala utvecklingsområdena inom socialvården gäller att minska de sociala problemen och utveckla tjänsterna samt främja expertis och kunskapsbaserad ledning inom socialvården.

Stödjande av arbets- och funktionsförmågan

Programmet för arbetsförmåga går ut på att stödja partiellt arbetsföras sysselsättning. Programmet för arbetsförmåga har en stark koppling till programmet Framtidens social- och hälsocentral, eftersom pilotprojekten inom programmet bygger upp tjänster som stödjer arbetsförmågan och sysselsättningen med låg tröskel, ett stöd för framtidens social- och hälsocentraler samt ett mångdisciplinärt regionalt samarbetsnätverk som stöd för klienterna och experterna.

Programmet för arbetsförmåga genomförs som ett samarbete mellan SHM och ANM.

Rehabiliteringen utvecklas inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral. Rehabiliteringskommitténs arbete skapar grunden. I rehabiliteringskommitténs förslag finns en stark betoning på klientanvisningarna och på hänvisningen till service och på snabba resultat vad gäller sysselsättning och funktionsförmåga.  

Arbets- och funktionsförmågan ska vid behov stödjas genom utvärdering och hänvisning av en mångdisciplinär arbetsgrupp. Rehabiliteringen kan inledas fortare genom rådgivning och hänvisning av terapeuter (t.ex. fysioterapeuter eller ergoterapeuter). Tjänsterna som tillhandahålls i hemmet innefattar också rehabilitering. 

Ytterligare information

Utvecklingsprogrammet för socialvården

Virva Juurikkala, specialsakkunnig, tfn 0 295 163 204, [email protected]

Programmet för arbetsförmåga

Ritva Partinen, projektchef, Programmet för arbetsförmåga tfn 0 295 163 330, [email protected]

Niina Kovanen, specialsakkunnig, tfn 0 295 163 726, [email protected]