Social- och hälsovårdsreformen 

Social- och hälsovårdsreformen är en reform av hela den offentliga social- och hälsovården. Samtidigt reformeras räddningsväsendets tjänster. För närvarande ansvarar kommunerna och sjukvårdsdistrikten för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. I framtiden ansvarar välfärdsområdena för att du får de social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster som du behöver. Kommunerna ansvarar även i fortsättningen för dagvård, undervisning, idrott och kultur. Reformen fokuserar på tjänsterna utifrån ett människoperspektiv. När samhället förändras måste också tjänsterna förändras.

Vilka är de tjänster som välfärdsområdet ordnar?

Exempel på offentliga tjänster är till exempel:  

 • primärvård
 • specialiserad sjukvård
 • sjukhustjänster
 • tandvård
 • mentalvårds- och missbrukartjänster
 • mödra- och barnrådgivning
 • socialt arbete för vuxna
 • barnskydd
 • funktionshinderservice
 • boendeservice för äldre
 • hemvård
 • rehabilitering.

Merparten av de tjänster som välfärdsområdet producerar är offentliga tjänster som finansieras med skattemedel. Välfärdsområdet kan producera tjänsterna själv eller köpa tjänster av privata tjänsteproducenter. 

Varför behövs social- och hälsovårdsreformen?

För närvarande kan man bli tvungen att vänta på att få vård och tjänster och alla får inte social- och hälsovårdstjänster på lika villkor.

Finländarna blir äldre och behovet av omsorg ökar. I fortsättningen kommer det att finnas färre människor i arbetsför ålder och nativiteten kommer att sjunka. Denna ekvation innebär mindre skatteinkomster för varje år som går. 

Målen för social- och hälsovårdsreformen

Målet för social- och hälsovårdsreformen är att alla ska få högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster på lika villkor och att skillnaderna i välfärd och hälsa ska minska. De bästa och effektivaste verksamhetssätten ska tas i bruk inom social- och hälsovårdstjänsterna. Målet är att trygga tillgången på yrkeskunnig arbetskraft, förbättra säkerheten och att svara på de utmaningar som förändringarna i samhället för med sig. I huvudsak är tjänsterna offentliga tjänster, och de kompletteras på samma sätt som tidigare av privata tjänsteproducenter och organisationer.

Du får det stöd och de tjänster som du behöver i rätt tid

Målet är att social- och hälsovårdstjänsterna fungerar väl ihop. Du får den hjälp du behöver redan vid den första kontakten och du förflyttar dig från en tjänst till en annan smidigare än tidigare. Du kommer snabbt och i tid till läkare och andra tjänster.

Du får hjälp snabbt och i ett tidigt skede

Avsikten är att människor snabbt ska få de tjänster som de behöver och att problem ska förebyggas i ett tidigt skede. Möjligheten att få hjälp i ett tidigt skede är viktigt för att ett litet problem inte ska bli stort. Det här innebär att patienten får en tid hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården inom sju dagar från bedömningen av vårdbehovet. 

Om man kan ingripa i problemen i ett tidigt skede får människor vård i tid, och behovet av och kostnaderna för specialiserad minskar.

Mångsidigare närtjänster

Närtjänsterna tillhandahålls där människor även i övrigt uträttar sina ärenden. De social- och hälsovårdstjänster som erbjuds vid verksamhetsställena kompletteras med nättjänster och tjänster som tillhandahålls i hemmet. Människors vardag underlättas också genom ambulerande tjänster.

Du kan inverka på dina social- och hälsovårdstjänster

Invånarna och de som använder tjänsterna inkluderas i utvecklandet av tjänsterna. Invånarnas möjligheter att delta och påverka tryggas i välfärdsområdena. Regionerna kan besluta om sina tjänster i enlighet med sina egna särdrag.

Rätt att använda modersmålet och få tolkning

Som kund har du rätt att använda finska, svenska och samiska. Om gemensamt språk saknas måste personalen försäkra sig om att du förstår hur ditt ärende sköts.

Tjänster nära dig som stöder arbets- och funktionsförmågan

Om du har nedsatt arbets- och funktionsförmåga, kan den bedömas vid social- och hälsocentralen. Du får de tjänster du behöver för att det ska bli lättare att få arbete, fortsätta arbeta och klara sig.

Stöd för barnfamiljens vardag

Tjänsterna för barnfamiljer tillhandahålls nära familjerna och är lättillgängliga. Familjecenter erbjuder mångsidigt stöd i föräldraskapet. Din bekanta rådgivningsbyrå betjänar dig fortfarande. Du kan få tjänster som lämpar sig för familjens behov enligt överenskommelse. Tveka inte att ta kontakt i ett tidigt skede. 

Nättjänster sparar tid

Digitala tjänster innebär besparingar i tid och resor. Du kan till exempel boka tid på webben, be om anvisningar eller själv bedöma ditt vårdbehov. Vid behov kan du diskutera med en distansläkare eller en socialarbetare virtuellt i en webbtjänst. Kundrådgivningen utökas från nuvarande nivå. Du kan också fortfarande uträtta dina ärenden per telefon och på plats. 

Brådskande vård och stöd som trygghet

Om du behöver brådskande hjälp kan du fortfarande åka till närmaste akutmottagning. Också social- och hälsocentralerna kan ha mottagningar på kvällar och veckoslut. På journumret 116117 får du handledning och rådgivning om hur det lönar sig att agera. När nödläget är som störst, ring nödnumret 112.

22 anordnare ska ansvara för uppgifterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet

Efter reformen finns det 21 nya välfärdsområden. Dessutom ordnas tjänster av Helsingfors stad.

 • Södra Karelens välfärdsområde
 • Södra Österbottens välfärdsområde  
 • Södra Savolax välfärdsområde 
 • Östra Nylands välfärdsområde 
 • Kajanalands välfärdsområde   
 • Egentliga Tavastlands välfärdsområde
 • Mellersta Österbottens välfärdsområde
 • Mellersta Finlands välfärdsområde 
 • Mellersta Nylands välfärdsområde 
 • Kymmenedalens välfärdsområde 
 • Lapplands välfärdsområde
 • Västra Nylands välfärdsområde
 • Birkalands välfärdsområde 
 • Österbottens välfärdsområde  
 • Norra Karelens välfärdsområde 
 • Norra Österbottens välfärdsområde
 • Norra Savolax välfärdsområde 
 • Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 
 • Satakunta välfärdsområde 
 • Vanda-Kervo välfärdsområde 
 • Egentliga Finlands välfärdsområde 
 • Helsingfors stad

Välfärdsområdenas verksamhet och de nya organiseringsansvaren ska inledas den 1 januari 2023.