Nationalspråksnämnden och samiska språknämnden

I tvåspråkiga vårdlandskap finns en nationalspråksnämnd. Till medlemmar i nämnden väljs personer som representerar de invånare som hör till den språkliga minoriteten i vårdlandskapet.

Nationalspråksnämndens uppgift är att

  • utreda, bedöma och uttala sig om hur vårdlandskapsfullmäktiges beslut påverkar hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i praktiken
  • utreda, bedöma och fastställa vilka tjänster den språkliga minoriteten har behov av på sitt eget språk och följa tillgången på tjänsterna och deras kvalitet
  • utifrån utredningarna, bedömningarna och uppföljningen lägga fram åtgärdsförslag för vårdlandskapsstyrelsen om hur de tjänster och servicekedjor som tillhandahålls på minoritetens språk ska utvecklas och om kraven på personalens språkkunskaper och utvecklingen av språkkunskaperna
  • komma med förslag om innehållet i avtalet om samarbetet och arbetsfördelningen mellan tvåspråkiga landskap, lämna utlåtande om avtalet till vårdlandskapsfullmäktige samt följa fullgörandet av avtalet.

Nämnden ska årligen lämna vårdlandskapsstyrelsen en berättelse om hur tjänsterna på minoritetens språk har genomförts. Vårdlandskapsstyrelsen lämnar vårdlandskapsfullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som nämndens berättelse ger anledning till.

I Lapplands vårdlandskap finns en samisk språknämnd. Till medlemmar i nämnden väljs samiskspråkiga personer. Minst en tredjedel av nämndens medlemmar ska utses bland de personer som sametinget föreslår. På nämnden tillämpas i övrigt vad som sägs ovan om nationalspråksnämnden.