Statsunderstöd

Statligt stöd till den regionala beredningen av social- och hälsovårdsreformen

I januari 2020 sker två separata utlysningar av statsunderstöd som anknyter till social- och hälsovårdsreformen.

Från programmet Framtidens social- och hälsocentral kan finansiering sökas för utveckling av verksamheten inom basservicen.

Finansiering kan också sökas för projekt som stöder beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården.  Finansieringen för strukturreformen är avsedd för frivilligt regionalt samarbete och gemensam beredning.

Finansieringen kan sökas av kommuner och samkommuner. Statsunderstöd beviljas för projekt som genomförs gemensamt av flera kommuner. I regel förutsätts att projektet omfattar minst 80 procent av landskapets befolkningsunderlag.

Ansökan om statsunderstöd har avslutats. Beslut fattas senast den 30 juni 2020.

Läs mer och se mer detaljerade instruktioner här

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

De huvudsakliga målen för programmet är

 • att förbättra tillgången till tjänster på lika grunder och i rätt tid och att förbättra tjänsternas kontinuitet
 • att förskjuta tyngdpunkten i verksamheten från tunga tjänster till förebyggande och föregripande arbete
 • att förbättra tjänsternas kvalitet och effekt
 • att säkerställa att tjänsterna är tvärsektoriella och samverkande
 • att dämpa kostnadsökningen. 

I utlysningen 2020 prioriteras särskilt åtgärder som främjar tillgången till tjänster inom primärvård, socialvård, mentalvård och multiprofessionell rehabilitering.

Strukturreformen

Statsunderstöd beviljas i synnerhet för utveckling och förenhetligande av uppgiften att ordna social- och hälsovårdstjänster, till exempel

 • utveckling av styrningen
 • utredningar och planer som gäller servicenätet
 • fastställande av servicekedjor och servicehelheter
 • utvecklande av ledningen av servicenätet och servicekedjorna samt kunskapsbaserad ledning
 • förenhetligande av informations- och kommunikationstekniska lösningar
 • beredning av andra åtgärder för att stävja kostnadsutvecklingen.

Genom understöden stöds fortsatt utveckling av regionala lösningar som uppkommit vid beredningen av den föregående regeringens reform.