Statsunderstöd

Genom programmet Framtidens social- och hälsocentral finansieras projekt för utveckling av verksam-heten inom basservicen.

Också projekt som stöder beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården finansieras med statsunderstöd. Finansieringen för strukturreformen är avsedd för frivilligt regionalt samarbete och gemensam beredning.

Mer information om statsunderstöd som social- och hälsovårdsministeriet beviljar för andra utvecklings-projekt inom social- och hälsovården i enlighet med regeringsprogrammet finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats:

Frågor och svar om statsunderstöd

Utbetalning av statsunderstödet

Statsunderstödet betalas till projektadministratören på basis av de faktiska kostnaderna. För utbetalning-en av statsunderstödet ska man också lämna in ansökan om utbetalning och nödvändiga bilagor till Reg-ionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Ansökan om utbetalning, anvisningar för hur den ska fyllas i och bilagor hittas nedan. Närmare anvisningar om utbetalning av statsunderstödet ges i statsunderstödsbe-slutet.

Rapportering om Projektportföljen

 

Ytterligare information:

Programmet Framtidens social- och hälsocentral:
Erja Mustonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 179, [email protected]