Statsunderstöd för IKT-ändringar

I samband med att social- och hälsovården och räddningsväsendet reformeras och välfärdsområdena inleder sin verksamhet sker det stora regionala förändringar i strukturen på informations- och kommunikationstekniken, de sektorsövergripande informationssystemen och i klient- och patientsystemen inom social- och hälsovården och räddningsväsendets system. När reformen verkställs måste infrastrukturen dessutom anpassas till lagstiftningen om informationshantering och till de nya kraven om till exempel datasäkerhet, interoperabilitet och användning av gemensamma stödtjänster.

Staten ansvarar för finansieringen av reformberedningen. Vid utlysningen hösten 2021 kunde det sökas understöd för sammanlagt cirka 200 miljoner euro för sådan beredning som var nödvändig på grund av IKT-förändringen. Helheten av de understöd som beviljas sommaren och hösten 2022 uppgår till sammanlagt 150 miljoner euro. Av detta beviljar man sommaren 2022 ett belopp på högst 50 miljoner euro som reserverats för områden i akut kassakris. Hösten 2022 beviljas det andra stödbeloppet, ett understöd på högst 100 miljoner euro som beviljas som en fullmakt och betalas till områdena år 2024. 

IKT-statsunderstöden beviljas med stöd av en förordning av statsrådet (820/2021, ändrad 9.6.2022 genom 413/2022) där det bland annat fastställs vem som kan söka understöd och vad understöden får användas för. Förordningen ändrades våren 2022 så, att statsunderstöden för IKT-förändringar i fortsättningen beviljas av finansministeriet i stället för social- och hälsovårdsministeriet. Ändringen inverkar inte på de statsunderstöd som social- och hälsovårdsministeriet redan beviljar eller på utbetalningsprocesserna för dem.
 

Understöd kan beviljas till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.  Innan HUS-sammanslutningen bildades beviljades statsunderstödet även till samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS-sjukvårdsdistrikt).  

Utöver IKT-statsunderstöden har finansministeriet beviljat statsunderstöd även för allmän beredning av verksamhet i välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen. 

Frågor om understödet

Frågor kan ställas här:

Ge följande uppgifter när du ger respons:

  • Ditt namn och din e-postadress
  • Ange ”Sote ICT-muutosavustus” i rutan för respons

Ditt svar skickas till din e-postadress och läggs sedan till de frågor och svar som finns på webbsidan soteuudistus.fi/sv/fragor-och-svar:

Skicka inte dina frågor till enskilda tjänstemäns e-postadresser, utan använd den sida för respons som anges ovan. Så kan du försäkra dig om att din fråga behandlas som sig bör. 

Påskyndad utlysning av statsunderstöd för kostnaderna i inledningsskedet år 2021 (social- och hälsovårdsministeriet)

För inledningsskedet beviljades cirka 16 miljoner euro till 16 sökande genom en påskyndad utlysning, högst 1 miljon euro per sökande. 

Ansökningsomgångens första fas:

I den första fasen år 2021 beviljade social- och hälsovårdsministeriet cirka 200 miljoner euro.  

Ansökningsguiden innehåller en detaljerad beskrivning av innehållet, användningen och själva understödsprocessen.

Ansökningsomgångens andra fas:

Helheten av de understöd som finansministeriet beviljar sommaren och hösten 2022 uppgår till sammanlagt 150 miljoner euro. Först beviljas sommaren 2022 det belopp på högst 50 miljoner euro som reserverats för sådana områden i akut kassakris där den finansiering som redan beviljats dem inte räcker till för att betala de ändringskostnader som uppkommit under år 2022. Hösten 2022 beviljas det andra stödbeloppet, ett understöd på högst 100 miljoner euro som beviljas som en fullmakt och betalas till områdena år 2024.

Statsunderstöden beviljas av finansministeriet i stället för social- och hälsovårdsministeriet. Statsbidragsmyndighetens ändring inverkar inte på de statsunderstöd som social- och hälsovårdsministeriet redan beviljar eller på utbetalningsprocesserna för dem.

Ansökningsblankett och bilagor

I utlysningen finns basinformation om statsunderstödet och anvisningar om ansökan:

Understöd söks genom att fylla i ansökningsblanketten (kapitel 7 i ansökningsguiden) och skicka den till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor på adressen [email protected] 

När man fyller i ansökningsblanketten ska man använda det stödmaterial som nämns i punkt 3. När man gör den regionala planen för ändringarna ska man använda mallen för planen, och kostnaderna för ändringarna ska beräknas med hjälp av den blankett som finns för detta. I båda blanketterna finns detaljerade anvisningar om hur de ska användas. 

Ansökningsomgångens andra fas:

Ansökningsomgångens andra fas inleds troligtvis år 2022. Enligt nuvarande uppgifter kommer den andra understödshelheten att uppgå till cirka 200 miljoner euro. Närmare uppgifter om det understöd som utlyses i den andra fasen ges senare, och de sökande som avses i förordningen kommer att få information om andra fasen.  

Ansökan om understöd våren 2022:

Ansökningstiden började den 13 juni 2022 och slutade den 30 juni 2022. I utlysningen finns basinformation om statsunderstödet och anvisningar om ansökan:

Ansökan om understöd hösten 2022:

Ansökningstiden började den 5 september 2022 och slutade den 30 september 2022. I utlysningen finns basinformation om statsunderstödet och anvisningar om ansökan: