Statsunderstöd för IKT-förändringen

I och med reformen av social- och hälsotjänsterna och räddningsväsendet bildas det 21 välfärdsområden i Finland som tar över de social- och hälsotjänster och uppgifter inom räddningsväsendet som kommunerna för närvarande ansvarar för. Inrättandet av välfärdsområdena förutsätter omfattande regionala förändringar i IKT-infrastrukturen, de sektorsövergripande informationssystemen, klient- och patientsystemen inom hälso- och sjukvården samt räddningsväsendets informationssystem. När reformen verkställs är det också viktigt att säkerställa att infrastrukturen anpassas till lagstiftningen om informationshantering och till de nya kraven om till exempel datasäkerheten, interoperabiliteten och användningen av gemensamma stödtjänster. 

Enligt den gällande ramen för statsfinanserna anvisas det cirka 440 miljoner euro för finansieringen av IKT-beredningen för åren 2021–2026. Det statsunderstöd som utlyses i höst 2021 uppgår till sammanlagt cirka 200 miljoner euro. Bestämmelserna om understödet finns i statsrådets förordning 820/2021, där det bland annat bestäms vem som kan söka understöd och hur understödet ska användas. 

Understödet kan beviljas till de välfärdsområden som avses i 5 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) och till Helsingfors stad och den HUS-sammanslutning som avses i 13 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021) samt till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) som avses i 7 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989). Den statliga finansieringen av den temporära HUS-beredningsgruppen betalas till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Frågor om understödet

Frågor kan ställas på webbsidan för respons:

Ge följande uppgifter när du ger respons:

  • Ditt namn och din e-postadress
  • Ange ”Sote ICT-muutosavustus” i rutan för respons

Ditt svar skickas till din e-postadress och läggs sedan till de frågor och svar som finns på webbsidan soteuudistus.fi/sv/fragor-och-svar:

Skicka inte dina frågor till enskilda tjänstemäns e-postadresser, utan använd den sida för respons som anges ovan. Så kan du försäkra dig om att din fråga behandlas som sig bör. 

Påskyndad utlysning av statsunderstöd för kostnaderna i inledningsskedet

Understöd för högst 1 miljon euro per sökande beviljas enligt en snabbare tidtabell i inledningsskedet. Anvisningen om ansökan om det understöd som är avsett för inledningsskedet finns i utlysningen och i mallen för planen. 

Ansökningsomgångens första fas:

I den första fasen beviljas cirka 200 miljoner euro. Ansökningstiden börjar den 16 september kl. 9.00 och slutar den 22 oktober kl. 23.59. 

Ansökningsguiden innehåller en detaljerad beskrivning av innehållet, användningen och själva understödsprocessen. 

Ansökningsblankett och bilagor

I utlysningen finns basinformation om statsunderstödet och anvisningar om ansökan:

Understöd söks genom att fylla i ansökningsblanketten (kapitel 7 i ansökningsguiden) och skicka den till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor på adressen [email protected] 

När man fyller i ansökningsblanketten ska man använda det stödmaterial som nämns i punkt 3. När man gör den regionala planen för ändringarna ska man använda mallen för planen, och kostnaderna för ändringarna ska beräknas med hjälp av den blankett som finns för detta. I båda blanketterna finns detaljerade anvisningar om hur de ska användas. 

Ansökningsomgångens andra fas:

Ansökningsomgångens andra fas inleds troligtvis år 2022. Enligt nuvarande uppgifter kommer den andra understödshelheten att uppgå till cirka 200 miljoner euro. Närmare uppgifter om det understöd som utlyses i den andra fasen ges senare, och de sökande som avses i förordningen kommer att få information om andra fasen.  

Ansökningsmaterialet har lämnats till statsrådets kanslis översättningstjänster för översättning. Avsikten är att översättningarna ska finnas på webbsidan före utgången av september.