Statsunderstöd för programmet Framtidens social- och hälsocentral

I programmet Framtidens social- och hälsocentral utvecklas social- och hälsovårdstjänster på basnivå, till-gången till dem förbättras och tjänsterna samordnas så att de motsvarar människornas behov. Programmet genomförs som regionala utvecklingsprojekt som finansieras med statsunderstöd 2020–2023.

I del I i projekthandboken beskrivs programmets strategiska riktlinjer och mål. I del II beskrivs användnings-ändamål för programmets statsunderstöd samt de principer och förfaranden som iakttas vid ansökan om och beviljande av statsunderstöd samt vid förvaltningen, genomförandet, utvärderingen och rapporte-ringen av projekten.

  • Programmet Framtidens social- och hälsocentral och projekthandboken

Avsikten är att man i projekten ska utnyttja befintliga verksamhetsmodeller och god praxis, som Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt på sin webbplats.

 

Kompletterande utlysning av statsunderstöd för 2021

År 2021 ordnar social- och hälsovårdsministeriet en kompletterande utlysning av statsunderstöd för projekt som har samband med Framtidens social- och hälsocentral.

Ansökan om statsunderstöd för 2020

År 2020 beviljade social- och hälsovårdsministeriet sammanlagt ca 70 miljoner euro i statsunderstöd. Sam-manlagt 23 ansökningar lämnades in inom utsatt tid. Det beslutades att alla regioner ska beviljas statsun-derstöd.

Ytterligare information:

Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, tfn 0295 163 012, [email protected]

Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 290, [email protected]