Ansökan om statsunderstöd för projekt som genomför programmet Framtidens social- och hälsocentral 2020–2022

Ansökan om statsunderstöd har avslutats. Beslut har fattats.

Ansökningsguide, ansökningsblankett och behövliga bilagor finns nere på denna sida.

Syfte och bakgrund

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin ska det inrättas ett program för framtidens social- och hälsocentraler. Visionen är att Finland ska vara ett land där var och en får vård, omvårdnad och omsorg i rätt tid och på lika villkor. Tjänsterna är kost-nadseffektiva och verkningsfulla. De är smidigt och på ett helhetsbetonat sätt uppbyggda kring individens livssituation och behov.

Programmet Framtidens social- och hälsocentral genomförs som regionala utvecklingsprojekt som finansieras med statsunderstöd 2020–2022. Maximibeloppet för projektfinansiering som kan beviljas 2020 är 70 miljoner euro. Ansökan 2020 riktas speciellt på åtgärder som förbättrar tillgången till service på basnivå, som samtidigt ger stöd till skärpning av vårdgaranti i enlighet med regeringsprogrammet.

Det treåriga reservationsanslaget kan användas 2020–2022. Social- och hälsovårdsmi-nisteriet fastställer maximibeloppen och möjliga riktningar för 2021 och 2022 (kompletterande utlysningar) senast hösten 2020 och hösten 2021.

Finansieringen för programmet Framtidens social- och hälsocentral anvisas genom av-sättningar under budgetmomenten 33.03.31 Främjande av välfärd och hälsa och 33.60.39 Utvecklande av servicestrukturen.

Syftet med programmet är att bygga upp en heltäckande social- och hälsocentral där människorna får service smidigt och hjälp enligt sina individuella behov. Social- och hälsocentralen har en ny arbetsfördelning, tillhandahåller konsultation av vårdpersonal och specialister samt drar nytta av digitalisering. Framtidens social- och hälsocentral behöver inte nödvändigtvis inrymmas i en ny gemensam byggnad, utan varje landskap planerar tjänsterna, lokalerna och verksamhetsmodellerna utifrån invånarnas behov.

Programmet och dess mål är sammanlänkade med den nationella och regionala beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården. För kunderna realiseras utvecklingsinsatserna som social- och hälsovårdstjänster med bättre kvalitet, interoperabilitet, tillgång och effektivitet. Ledarskapsmodeller och evidensbaserade metoder stöder kundorienteringen samt personalens utveckling och välbefinnande. Dessutom är syftet att stärka medborgarnas förtroende för den offentliga social- och hälsovården.

Om statsunderstöd enligt programmets mål föreskrivs i en statsrådets förordning (13/2020). Projektfinansieringen ska ansökas och användas enligt programmet och projekthandboken för Framtidens social- och hälsocentral.

Ansökan

Understöd utan självriskandel beviljas för en gemensam projekthelhet inom varje landskap. Understödet kan sökas av en kommun eller samkommun på landskapets område.

I ansökan ska uppges projektets mål, de åtgärder som planerats för uppnåendet av målen samt de resultat som eftersträvas.

Ansökningstiden för statsunderstöd börjar 20 januari 2019 och går ut 30 april 2020 klockan 16.15. Dessutom kan vissa bilagorna lämnas in senast den 29 maj 2020.
Se instruktionerna nedan. Ansökan jämte bilagorna ska lämnas in i elektronisk form till social- och hälsovårdsministeriet på [email protected]

Senast den 30 april ska man lämna in 

  • ansökningsblankett
  • projektplan
  • budgetkalkyl

Senast den 29 maj ska man lämna in

  • blanketten för kommunens förbindelse
  • utvärderingsplan
  • kommunikationsplan
  • redogörelse för hur kommunerna deltar i projektet genom de omfattande servicehelheter som de har organiseringsansvar för och som de skaffar från privata tjänsteproducenter.

Programmet och projekthandboken

Ansökningsblanketten och ifyllnadsanvisningarna

Understödsbeslut och upplysningar

Social- och hälsovårdsministeriets fattar beslut om statsunderstöden våren 2020. Frågor om understödet besvaras på social- och hälsovårdsministeriet av medicinalrådet Taina Mäntyranta och expert Vuokko Lehtimäki, e-post: [email protected]

Institutet för hälsa och välfärd bistår regionerna med beredningen och genomförandet av projekten.