Ansökan om statsunderstöd för den regionala beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården

Ansökan om statsunderstöd har avslutats. Beslut fattas senast den 30 juni 2020.

Ansökningsguide, ansökningsblankett och behövliga bilagor finns nere på denna sida.

Syfte och bakgrund

Regeringen har inlett beredningen av en social- och hälsovårdsreform. Social- och hälsovårdsreformen innebär att ansvaret för att ordna social- och hälsotjänster samlas hos självstyrande områden som är större än kommuner. Också uppgiften att ordna räddningsväsendet överförs till landskapen. Social- och hälsotjänsternas verknings-fullhet och produktivitet förbättras, kostnadsökningen dämpas och kostnadernas transparens och öppenhet ökas.

I regeringsprogrammet konstateras det att reformen behöver stöd av fungerande in-formationssystem och informationshanteringssystem samt ett heltäckande faktaunderlag och ett enhetligt rapporteringssätt. Samordningen av informationssystemen, IKT-beredningen och annan finansiering av utvecklingsarbetet inom social- och hälsovården ska tryggas under övergångsperioden.

I tilläggsbudgeten sommaren 2019 anvisades oanvända medel från den föregående valperiodens landskaps- och vårdreform till andra ändamål. Av detta anslag anvisas högst 120 miljoner euro som statsunderstöd för det regionala samarbetet den gemensamma beredningen utifrån gällande lagstiftning.

Vid finansieringen av beredningen är det inte fråga om genomförande av den kommande social- och hälsovårdsreformen, utan om frivilligt regionalt stödjande av sam-arbete och gemensam beredning utifrån gällande lagstiftning. I sådana projekter kan man fortsätta den beredning som gjordes under föregående regeringsperiod och det utvecklingsarbete som inletts av kommunerna och samkommunerna i området och som visat sig vara nödvändigt.

Om statsunderstöd för strukturreformen inom social- och hälsovården föreskrivs i en statsrådets förordning om statsunderstöd för effektivisering av verksamheten, reform av social- och hälsovården och reform av räddningsväsendet (7/2020). Statsunderstöd kan beviljas för ett projekt som är gemensamt för flera kommuner och som stöder en effektivisering av verksamheten, en reform av social- och hälsovården eller en reform av räddningsväsendet, när projektet hänför sig till

  • utvecklande och förenhetligande av verksamhetsmodellerna för och styrningen av ordnandet och produktionen av service,
  • utarbetande av utredningar och planer som gäller servicenätet,
  • fastställande av servicekedjor och servicehelheter,
  • utvecklande av ledningen av servicenätet och servicekedjorna samt ledning ge-nom information,
  • förenhetligande av informations- och kommunikationstekniska lösningar, eller
  • beredning av andra åtgärder för att stävja kostnadsutvecklingen.

Utlysningen av statsunderstödet och målen för statsunderstödet är sammanlänkade med programmet Framtidens social- och hälsocentral och utlysningen av statsunderstöd för programmet. Med statsunderstödet finansieras samtliga utvecklingsprojekt för digitala tjänster i programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Statsunderstödet omfattar tre delområden:

  1. Frivillig regional beredning och projektsamordning
  2. Utveckling av ledningen och styrningen
  3. Reform och förenhetligande av arbetssätt och processer med hjälp av digitala medel

Dessutom är det möjligt att ansöka om statsunderstöd för landskapens gemensamma utvecklingsprojekt under delområde 4 (Gemensam utveckling inom samarbetsområden eller genom annat landskapssamarbete), som kan omfatta innehåll och uppgifter från delområdena 1–3. I så fall ska regionerna sinsemellan komma överens om vilken organisation som ska lämna in en projektansökan i formen av ett separat delprojekt i sin egen projektansökan. Av projektansökan ska framgå varje deltagande regions roll och insats i projektet.

Varje landskap ska lämna endast en projektansökan. De delområden som ingår i en projektansökan bedöms ändå var för sig. Det är möjligt att statsunderstöd beviljas endast för vissa delområden.

Den frivilliga regionala beredningen och projektsamordningen fördelas mellan regionerna på kalkylmässiga grunder (25 miljoner). I övrigt utgår finansieringen från lägesbilden och det uppskattade behovet i regionen samt från projektansökan.

Ansökan

Sökande kan vara den aktör som för närvarande ansvarar för ordnandet av tjänsterna, dvs. en kommun eller samkommun. Understödstagaren kan också vara ett landskapsförbund, om de aktörer som genomför projektet kommer överens om detta.

Statsunderstöd kan beviljas endast en projekthelhet i varje landskap.

Det sammanräknade invånarantalet i de kommuner och samkommuner som deltar i projektet ska vara minst 80 procent av landskapets invånarantal eller av invånarantalet i ett annat område som fastställts av en särskild grundad anledning.

Maximibeloppet för det statsunderstöd som beviljas kan uppgå till högst 80 procent av de kostnader för projektet som berättigar till statsunderstöd.

Ansökan om understöd lämnas på ett e-formulär i Webropol.

Ansökningstiden för statsunderstöd börjar 20 januari 2020 och går ut 30 april 2020Det är möjligt att lämna in försbindelsblankett för kommuner fram till 29 maj 2020. Blankettet ska lämnas in i elektronisk form till social- och hälsovårdsministeriet på [email protected]

Projekthandboken

I denna projekthandbok beskrivs för vilket ändamål statsunderstödet för den regionala beredningen av en strukturreform inom social- och hälsovården kan beviljas samt principerna och förfarandena för ansökan och beviljande av understöd samt för administration, genomförande, utvärdering och redovisning av projekten.

Ansökningsblanketten och bilagorna

Understödsbeslut och upplysningar

Social- och hälsovårdsministeriets fattar beslut om statsunderstöden våren 2020.

Frågor om understödet besvaras på social- och hälsovårdsministeriet av ledande sakkunnig Kari Hakari och specialsakkunnig Antti Kuopila, och frågor om digitalisering besvaras av specialsakkunnig Pilvi Rantanen. Tekniska frågor bör riktas till planerare Krista Björkroth. E-postadresserna på ministeriet har formen [email protected]