Stöd för genomförandet

Institutet för hälsa och välfärd stöder i digitaliseringen av strukturprojekt 

Institutet för hälsa och välfärd erbjuder regionerna praktiskt stöd i form av en Teams-grupp, där man sammanställer information som projekten kan använda sig av. Av projektens representanter har ett nätverk av projektchefer för digitalisering bildats. Till nätverket hör  de projektchefer, som har det huvudsakliga ledningsansvaret i fråga om utvecklingen av de digitala tjänsterna vid Framtidens social- och hälsocentral som sker inom ramen för delområde 3 i strukturreformsprojektet. Temadagar om digitaliseringen ordnas varje månad kring teman som är aktuella för projekten. Det nationella projektstödet, stödet för utveckling och samordningen av samarbetet fördjupas till exempel i temahelheterna för det elektroniska familjecentret, klient- och servicehandledningen samt distanstjänster.
 
Institutet för hälsa och välfärds IKT-utvecklingschefer samordnar som en del av projektstödet bl.a.

  • samarbete inom Institutet för hälsa och välfärd,
  • samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, DigiFinland Oy, FPA och andra nationella aktörer,
  • innehållsutvecklingen inom social- och hälsovården samt
  • utvecklingsarbete som görs inom andra projekt och forum som hänför sig till programmet Framtidens social- och hälsocentral och delområde 3 i strukturreformen. 

Samarbete bedrivs bl.a. med Programmet för teknik för äldres boende hemma (KATI), försökspro-jektet för att testa personlig budget för personer med funktionsnedsättning (PB-projektet), DigiIN -projektet vars syfte är att få alla med i det digitala samhället genom att förnya servicekulturen, det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI, programmet för artificiell intelligens och robotik i välfärden (Hyteairo) samt det regionala och kommunala samarbetsforumet för informationsförvaltning inom social- och hälsovården (AKUSTI).


IKT-utvecklingschefer

IKT-utvecklingscheferna är nätverkspartner för regionernas digitalisering. Det finns två IKT-utvecklingschefer. 

IKT-utvecklingschefen

  • stöder utvecklandet av social- och hälsocentralerna, de digitala tjänsterna och informationshanteringen 
  • informerar om den digitala utvecklingens och informationshanteringens nationella lägesbild 
  • samarbetar också aktivt inom projektnätverken för strukturreformen.

HUCS, ÅUCS och TAYS: Aija Lähdesmäki, utvecklingschef, tfn 0295247737, aija.lahdesmaki(at)thl.fi
KYS och OYS: Teppo Taskinen, utvecklingschef, tfn 0295247456, teppo.taskinen(at)thl.fi

Suomi.fi stöder regionala social- och hälsovårdsprojekt i strukturreformen

Suomi.fi-tjänsterna är stödtjänster för digitalisering som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) i enlighet med den nationella övergripande arkitekturen. Tjänsterna utnyttjas bl.a. i myndigheternas e-tjänster, såsom FPA:s tjänst Mina Kanta-sidor för stark autentisering och för skötsel av ärenden för annans räkning.  

Digiteamet för införande av Suomi.fi -tjänster i Framtidens social- och hälsocentral -projektets strukturreform stöder alla projekt som fått statsunderstöd för regional strukturreform. 

DigiFinland Oy

I Virta-projektet är DigiFinland Oy:s och regionernas gemensamma mål att möjliggöra ledning av välfärds-områdena med tillförlitlig och aktuell information samt att förbättra organisationernas informationsled-ning (delområde två). Tyngdpunkten i projektet ligger i synnerhet på uppgiften att ordna social- och häl-sovård och informationsledningen i anslutning till den. På längre sikt leder informationsbaserat besluts-fattande till kostnadseffektiv, rättidig och rätt riktad service för invånarna. Ett ytterligare mål är att främja enhetligheten i informationsinnehållet i ledningen av välfärdsområdena samt i den nationella utvärde-ringen och styrningen. 

DigiFinland Oy stöder regionala projekt som främjar beredningen av social- och hälsovårdsreformen när det gäller att förnya och förenhetliga verksamhetssätt och processer med hjälp av digitala verktyg (delområde tre). Till helheten hör följande delområden: ibruktagandet av Omaolo.fi-tjänsten och den fortsatta utvecklingen av tjänsten, Nya integreringar, Digitalt familjecenter -projektet, Elektronisk arkivering -projektet samt Utvecklingen av rapporteringen och analytiken.