Stöd för genomförandet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral genomförs genom regionala utvecklingsprojekt som finan-sieras med statsunderstöd. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för programmets strategiska ledar-skap och övervakar projekten. Institutet för hälsa och välfärd stöder och samordnar genomförandet av de regionala projekten under hela programperioden.

Syftet med Institutet för hälsa och välfärds stöd är

 • att stöda de regionala projekten i uppnåendet av de nationella målen för programmet
 • att säkerställa att utvecklingen av social- och hälsocentralernas verksamhet och informations-hantering stöder varandra.

Den praktiska verksamheten och genomförandet vid Institutet för hälsa och välfärd

 • Att främja samarbete och diskussion i landskapen och specialupptagningsområden och på riks-nivå
 • Samordning och stöd för nätverkande mellan aktörerna
 • Regelbunden utvärdering av hur programmets mål framskrider
 • Samarbete och kommunikation internt och externa genom personliga och virtuella möten och via olika kommunikationskanaler.

Regionala samordnare

De regionala samordnarna stöder genomförandet av regionala projekt. Det finns fem regionala samordnare och deras verksamhetsområden är universitetssjukhusens specialupptagningsområden.

Den regionala samordnaren

 • Är utvecklingspartner i regionen
 • Arbetar med projektaktörer i regionerna
 • Främjar uppnåendet av projektens mål
 • Svarar på frågor om projektinnehåll
 • Skapar och deltar i nätverk samt sporrar i projekt i landskapen, specialupptagningsområdena och hela landet

Södra området: Miia Ståhle, regional samordnare, tfn 029 524 7092, miia.stahle(at)thl.fi

Mellersta området: Leena-Kaisa Nikkarinen, regional samordnare, tfn 029 5247823, leena-kaisa.nikkari-nen(at)thl.fi.

Östra området: Erja Mustonen, regional samordnare, tfn 0295247897, erja.mustonen(at)thl.fi

Västra området: Pia Suvivuo, regional samordnare, tfn 029 524 7122, piia.suvivuo(at)thl.fi

Norra området: Juha Fränti, regional samordnare, tfn 029 524 7469, juha.franti(at)thl.fi

 • Läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

IKT-utvecklingschefer

IKT-utvecklingscheferna är nätverkspartner för regionernas digitalisering. Det finns två IKT-utvecklingsche-fer.

IKT-utvecklingschefefen

 • stöder utvecklandet av social- och hälsocentralerna, de digitala tjänsterna och informationshante-ringen
 • informerar om den digitala utvecklingens och informationshanteringens nationella lägesbild
 • samarbetar också aktivt inom projektnätverken för strukturreformen.

HUCS, TYKS och TAYS: Aija Lähdesmäki, utvecklingschef, tfn 0295247737, aija.lahdesmaki(at)thl.fi

KYS och OYS: Teppo Taskinen, utvecklingschef, tfn 0295247456, teppo.taskinen(at)thl.fi

Specialsakkunniga

De specialsakkunniga stöder utvecklingen av tjänsterna för barn och unga, socialvården, klient- och service-handledningen samt modellen med multiprofessionella team.

Tjänster för barn och unga

Den helhet som tidigare inleddes som ett program för utveckling av barn- och familjetjänster, dvs. LAPE-programmet, har till vissa delar övergått under Framtidens social- och hälsocentral -programmets paraply.

Ledande sakkunnig Hanne Kalmari är projektchef för utvecklingsprogrammet. (Länk och Läs mer på Institu-tet för hälsa och välfärds webbplats)

Socialvården

Inom programmet Framtidens social- och hälsocentral genomförs som en egen helhet ett utvecklingspro-gram för socialvården, och dess nationella projektstöd samordnas av utvecklingschef Heidi Muurinen. (Länk och Läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats)

Klient- och servicehandledning

Utvecklingen av klient- och servicehandledningen stöds av utvecklingschef Salla Sainio. (Länk och Läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats)

Modellen med multiprofessionella team

Överläkaren Heli Mattila stöder utvecklingen av modellen med multiprofessionella team. (Länk och Läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats)

Utvärdering

Institutet för hälsa och välfärd utvärderar var sjätte månad hur programmets mål har uppnåtts och publice-rar utvärderingsresultaten i Innokylä. Syftet med utvärderingen är att stödja projektens utvecklingsverk-samhet och uppnåendet av målen. På basis av utvärderingen bestämmer man hur stödåtgärderna för pro-grammet ska riktas och vid behov preciseras genomförandet.

Forskningschef Juha Koivisto ansvarar för utvärderingshelheten (läs mer och länk till Institutet för hälsa och välfärds webbplats)

Innokylä

Innokylä är en avgiftsfri miljö för gemensam utveckling och informationsdelning som är öppen för alla.

Resultaten av utvecklingsarbetet för de regionala projekten och goda verksamhetsmodeller samlas i Inno-kylä, där de kan utnyttjas fritt.

Ytterligare information:

Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, tfn 0295 163 012, [email protected]

Taina Mäntyranta, direktör, tfn 0295 163 692, [email protected]