Stöd för genomförandet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral genomförs genom regionala utvecklingsprojekt som finansieras med statsunderstöd. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för programmets strategiska ledarskap och övervakar projekten. Institutet för hälsa och välfärd stöder och samordnar genomförandet av de regionala projekten under hela programperioden.

Syftet med Institutet för hälsa och välfärds stöd är

 • att stöda de regionala projekten i uppnåendet av de nationella målen för programmet
 • att säkerställa att utvecklingen av social- och hälsocentralernas verksamhet och informationshantering stöder varandra.

Den praktiska verksamheten och genomförandet vid Institutet för hälsa och välfärd

 • Att främja samarbete och diskussion i landskapen och specialupptagningsområden och på riks-nivå
 • Samordning och stöd för nätverkande mellan aktörerna
 • Regelbunden utvärdering av hur programmets mål framskrider
 • Samarbete och kommunikation internt och externa genom personliga och virtuella möten och via olika kommunikationskanaler.

Regionala samordnare

De regionala samordnarna stöder genomförandet av regionala projekt. Det finns fem regionala samordnare.

Den regionala samordnaren

 • Är utvecklingspartner i regionen
 • Arbetar med projektaktörer i regionerna
 • Främjar uppnåendet av projektens mål
 • Svarar på frågor om projektinnehåll
 • Skapar och deltar i nätverk samt sporrar i projekt i landskapen, specialupptagningsområdena och hela landet

Södra området: Miia Ståhle

Östra området: rekrytering pågår

Mellersta området: Leena-Kaisa Nikkarinen

Västra området: Piia Astila

Norra området: Juha Fränti

Utvärdering

Institutet för hälsa och välfärd utvärderar var sjätte månad hur programmets mål har uppnåtts och publice-rar utvärderingsresultaten i Innokylä. Syftet med utvärderingen är att stödja projektens utvecklingsverk-samhet och uppnåendet av målen. På basis av utvärderingen bestämmer man hur stödåtgärderna för pro-grammet ska riktas och vid behov preciseras genomförandet.

Forskningschef Juha Koivisto ansvarar för utvärderingshelheten (läs mer och länk till Institutet för hälsa och välfärds webbplats)

Innokylä

Innokylä är en avgiftsfri miljö för gemensam utveckling och informationsdelning som är öppen för alla.

Resultaten av utvecklingsarbetet för de regionala projekten och goda verksamhetsmodeller samlas i Inno-kylä, där de kan utnyttjas fritt.

Ytterligare information:

Erja Mustonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 179, [email protected]

Taina Mäntyranta, direktör, tfn 0295 163 692, [email protected]