Styrning och växelverkan

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna styrningen, planeringen och utvecklingen av verksamheten inom social- och hälsovården.

Ministeriet, förvaltningsområdets inrättningar och ämbetsverk samt tillsynsmyndigheterna styr på många olika sätt social- och hälsovårdssystemet, främjandet av hälsa och välfärd, tjänsteproduktionen och dem som är yrkesverksamma inom social- och hälsovården.

Traditionellt har författningar, resurser och information använts som styrmedel.

Mer växelverkan i styrningen

I och med social- och hälsovårdsreformen övergår man till en ny slags styrning av social- och hälsovården.

Ett centralt mål med den nya styrningen är att styrningen i allt högre grad ska grunda sig på förtroende och kontinuerlig dialog mellan ministeriet och tjänsteanordnarna. En väsentlig del i dialogen är att man har ett gemensamt kunskapsunderlag och en gemensam lägesbild av social- och hälsovården.

Ett nytt förfaringssätt i styrningen är att social- och hälsovårdsministeriet för årliga diskussioner med regionerna.

Diskussioner med regionerna

Ministeriet för diskussion med varje region om både det allmänna läget i regionen och läget i fråga om social- och hälsovården i regionen, och sedan försöker ministeriet och regionen tillsammans hitta alternativ för att lösa olika problem.

Ett viktigt underlag för diskussionerna är utvärderingsrapporter som utarbetas av Institutet för hälsa och välfärd samt utvecklingsutmaningar och förändringsfaktorer som regionerna och ministeriet själva har observerat.

De nya styrningsmetoderna tillämpas delvis redan i de nuvarande strukturerna. De första diskussionerna med regionerna fördes våren 2018 och därefter hösten 2018. Diskussioner med regionerna kommer att föras följande gång i januari–februari 2020.

  •  Diskussionerna med regionerna

Principer vid moderniseringen av styrningen

Tyngdpunkten i utvecklandet av styrningen ligger i allt högre grad på den strategiska styrningen och utvecklandet av den. Samtidigt fortsätter utvecklandet av social- och hälsovårdens innehåll.

Styrningen, växelverkan och utvecklingsarbetet baserar sig framöver i allt högre grad på kunskap och medvetenhet om läget i regionerna.

Lisätietoja

Pasi Pohjola, direktör, SHM, tfn 0295 163 585
Antti Kuopila, specialsakkunnig, SHM, tfn 0295 163 516