Reform av styrningen av social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna styrningen, planeringen och utvecklingen av verksamheten inom social- och hälsovården.

Ministeriet, förvaltningsområdets inrättningar och ämbetsverk samt tillsynsmyndigheterna styr på många olika sätt social- och hälsovårdssystemet, främjandet av hälsa och välfärd, tjänsteproduktionen och dem som är yrkesverksamma inom social- och hälsovården.

Traditionellt har författningar, resurser och information använts som styrmedel.

Växelverkan stärks i styrningen

I och med social- och hälsovårdsreformen övergår man till en ny slags styrning av social- och hälsovården.

Ett centralt mål med den nya styrningen är att styrningen i allt högre grad ska grunda sig på förtroende och kontinuerlig dialog mellan ministeriet och tjänsteanordnarna. Med tanke på dialogen är det viktigt att man har ett gemensamt kunskapsunderlag och en gemensam lägesbild av social- och hälsotjänsterna.

Redan i den nuvarande strukturen är ett nytt förfaringssätt i styrningen att social- och hälsovårdsministeriet för årliga diskussioner med regionerna. Institutet för hälsa och välfärd stöder styrningsstrukturen genom att årligen utvärdera lika tillgång till tjänster och kostnadseffektivt genomförande. Som kunskapsunderlag för styrningen och utvärderingen används också de nationella KUVA-indikatorerna.

Diskussioner med regionerna

Ministeriet för diskussion med varje region om läget i fråga om social- och hälsovården i regionen, och sedan försöker ministeriet och regionen tillsammans hitta alternativ för att lösa olika problem.

Ett viktigt underlag för diskussionerna är expertutvärderingar som utarbetas av Institutet för hälsa och välfärd samt utvecklingsutmaningar och förändringsfaktorer som regionerna och ministeriet själva har observerat. Modellen för regionala diskussioner och utvärderingar utvecklas kontinuerligt i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd. I utvecklingen utnyttjas de behov som regionerna lyft fram i helheten för styrning och växelverkan. 

De nya styrningsmetoderna tillämpas delvis redan i de nuvarande strukturerna. De första diskussionerna med regionerna fördes våren 2018 och därefter hösten 2018. De tredje regionala diskussionerna fördes i början av 2020.

Principer vid moderniseringen av styrningen

Tyngdpunkten i utvecklandet av styrningen ligger i allt högre grad på den strategiska styrningen och utvecklandet av den. Samtidigt fortsätter man utveckla social- och hälsovårdens innehåll.

Styrningen, växelverkan och utvecklingsarbetet baserar sig framöver i allt högre grad på kunskap och medvetenhet om läget i regionerna.

Ytterligare information

Pasi Pohjola, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 585, [email protected]
Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 516