Tillgänglighetsutlåtande för soteuudistus.fi

Webbplatsen soteuudistus.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att använda dem.

Webbplatsen ska uppfylla tillgänglighetskriterierna WCAG 2.1 på nivå AA senast den 23 september 2020.

För närvarande fyller soteuudistus.fi till stor del tillgänglighetskraven och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. 

Vi följer upp webbtjänstens tillgänglighet bland annat med olika hjälpprogram. Vi åtgärdar kontinuerligt de problem med tillgängligheten som har upptäckts i tjänsten.

I tillgängligheten har man identifierat följande brister som vi kommer att åtgärda:

  • dokument i pdf-format.
  • alternativ till textinnehåll (bildlänkar, bilder)

Under beredningen av social- och hälsovårdsreformen publiceras en stor del av det material som är avsett för sakkunniga och experter i pdf-format. Vi har upptäckt brister i tillgängligheten till detta material. Användarna av webbtjänsten kan kontakta oss och beställa materialet i tillgängligt format.

Vi tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag som gäller webbplatsens tillgänglighet. Du kan ge respons om tillgängligheten via vår responsblankett.

Detta utlåtande har upprättats den 28 augusti 2020.