Tillgänglighetsutlåtande för soteuudistus.fi

Webbplatsen soteuudistus.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att använda dem.

Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades den 12 maj 2023. Uppdateringen av tillgänglighetsutlåtanden avslutades den 31 mars 2023. Webbplatsen är dock öppen ända till utgången av år 2023.  

Brister i den tekniska tillgängligheten

 Webbtjänsten är inte tillgänglig till alla delar. Webbplatsen uppfyller i huvudsak de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1), och det finns inga kritiska tillgänglighetsbrister. De centrala bristerna i webbplatsen beskrivs nedan. 

Innehåll och funktioner som inte är tillgängliga

Rubriknivåer

Ordningsföljden för sidornas rubriksnivåer kan vara felaktig på vissa sidor. Detta kan göra det svårt att använda webbplatsen med skärmläsare.

I vissa sidors html-kod kan eventuellt finnas extra rubriknivåer som saknar text. Dessa nivåer syns för skärmläsare som tomma rubriker. (WCAG 1.3.1).

Textmotsvarigheter för bilder och diagram

På sidorna finns bilder med text och annan grafik som saknar textmotsvarigheter. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

Fälten i blanketter

Det har konstaterats brister i den programbaserade insamlingen av uppgifter i blanketternas fält. (WCAG 1.3.5) 

Huvudmenyn

Att hantera webbplatsens huvudmeny med tangentbordet är inte logiskt. Fliken innehåller felaktiga aria- och roll-bestämningar. (WCAG 2.1.1)

Tillgänglighetsbrister i pdf-filer

Social- och hälsovårdsministeriet har egna pdf-filer på webbplatsen som har publicerats efter den 23 september 2018, och i vissa av dem finns tillgänglighetsbrister. De kan ha visuella element och diagram 

  • som saknar textmotsvarigheter. (WCAG 1.1.1)
  • där texten kan ha en sådan form att det är svårt att använda skärmläsare. Den kan till exempel innehålla sådana radbyten och rubriker som inte är utmärkta med rubriknivåer.  (WCAG 1.3.1)
  • där tabellstrukturerna har formgivning och brister som försvårar användningen av skärmläsare. Bristerna är till exempel att tabellstrukturer använts för textplaceringen, att vissa tabellstrukturer saknar de programbaserade kolumnrubrikerna och att likartad information har fördelats på flera olika tabeller. (WCAG 1.3.1)
  • där det finns fotnoter som inte har länkats till texten och som är svåra att tolka med skärmläsaren. (WCAG 1.3.1)
  • där det finns brister i filernas metadata. Bristerna är till exempel att det saknas rubriker (title) eller att språket och uppgifterna om upphovsman har angetts fel. (WCAG 1.3.1)
  • där det finns vissa filer som saknar beteckningarna på strukturen helt och hållet. (WCAG 1.3.1)

Namngivning av länkar

På vissa sidor har man använt samma länktext för länkar som leder användaren till olika sidor. Vissa benämningar på länkarna är alltför allmänna och fungerar därför inte separat från sakinnehållet.

Webbplatsen kan innehålla bildlänkar som saknar en textmotsvarighet som beskriver länkens innehåll. (WCAG 2.4.4)

Länkar som inte fungerar

Webbplatsen innehåller länkar som inte fungerar.  

Dragspelsmenyerna

De så kallade dragspelsmenyerna kan på vissa sidor inte användas med tangentbordet, och vissa dragspelsmenyer har bristfälliga eller fel aria-attribut.

I vissa dragspelsmenyer fungerar dessutom inte den visuella ikon eller det element som visar att dragspelsmenyn är öppen. (WCAG 2.1.1) Med dragspelsmenyer avses i detta sammanhang en sida där man genom att klicka på rubriken eller texten kan öppna mera text eller övrigt innehåll under rubriken eller texten.  

Interaktiva bilder

I menyerna med interaktiva bilder kan det uppstå tillgänglighetsproblem vid användningen av skärmläsare. (WCAG 2.1.1) 

Utformning av layout

I enskilda fall har man använt en html-kod för att utforma innehållet. Utformningen av brödtext kan innehålla felaktiga taggar i html-koden. Till exempel bold-, font-, u- och strike-taggar har använts felaktigt, och de kan synas fel hos den som använder hjälpmedel. (WCAG 1.3.1)

Inbäddningar

Sidan kan innehålla sådana inbäddningar från sociala medier eller andra sidor som saknar en beskrivande rubrik (title). (WCAG 4.1.2)

Kontrastproblem i innehållet

Kontrasten mellan texternas och elementens bakgrundsfärg är inte alltid tillräckligt stor. Problemen gäller till exempel menyer, sidornas siffror och knapparna. Vissa fontstorlekar är standardiserade och kan därför inte förstoras. (WCAG 1.4.4)

Innehåll som härstammar från andra system

Webbtjänsten har även innehåll som hämtats från andra system. Bristerna i tillgängligheten kan då bero på det ursprungliga systemet.

Publikationer och beslutsmaterial

Sidan innehåller länkar till pdf-filer som till exempel finns i statsrådets publikationsarkiv Valto eller i statsrådets system för beslutsfattande.

Det finns separata tillgänglighetsutlåtanden för publikationerna och för publikationsarkivet. I utlåtandena beskrivs eventuella tillgänglighetsbrister.

Projektinformation

Projektuppgifter visas i ett separat system (Statsrådets projektportal). I dessa funktioner kan finnas tillgänglighetsbrister som försvårar användningen av skärmläsare och tangentbord. Bristerna har att göra med bland annat modalfönstren i uppgifterna om de enskilda projekten och projektkalendern. Dessutom laddas sidan upp på nytt när man rör sig mellan olika flikar. 

Projektinformationen innehåller pdf-filer som produceras i andra system, till exempel ärendehanteringssystem. I dessa filer kan det finnas tillgänglighetsbrister till exempel i fråga om strukturer, egenskapsinformation och bristfälliga alternativa texter. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel. 

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

Webbplatsen kan ha innehåll som inte omfattas av kraven i lagstiftningen. Det gäller

  • material som utomstående aktörer har publicerat i tjänsten och som inte har producerats och som inte finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören och som har publicerats före den 23 september 2018
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före den 23 september 2020

Under beredningen av social- och hälsovårdsreformen publiceras en stor del av det material som är avsett för sakkunniga och experter i pdf-format. Vi har upptäckt brister i tillgängligheten till detta material. Om det material som du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss per e-post så sänder vi materialet till dig i tillgänglig form.

Har du upptäckt några brister i tillgängligheten?

Vi tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag som gäller webbplatsens tillgänglighet. Sänd din respons per e-post till social- och hälsovårdsministeriets redakt-ion.  

Denna redogörelse är utarbetad den 28 augusti 2020 och uppdaterad den 12 maj 2023.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om vårt svar inte är tillfredsställande eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur du kan lämna in ett klagomål och information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
tfn 0295 016 000 (växel)