I Toivo-programmet utvecklas informationsledningen i välfärdsområdena och de nationella myndigheterna

Ett fungerande och effektivt servicesystem för social- och hälsovården förutsätter samarbete mellan regionala och nationella aktörer, ett högklassigt kunskapsunderlag samt kunskapsbaserat beslutsfattande. Kunskapsbaserad ledning är en av grundförutsättningarna för att vårdreformen ska lyckas.

 

Heltäckande social- och hälsovårdsinformation som grund för regionalt och nationellt beslutsfattande

För att myndigheterna ska kunna leda, styra och övervaka servicesystemet inom social- och hälsovården ska de ha tillgång till jämförbar information om bl.a. regionernas ekonomi, förvaltning, servicebehov samt uppföljningsuppgifter om egenkontrollen. Utnyttjandet av information som producerats inom social- och hälsovården har underlättats sedan lagen om sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter trädde i kraft. 

Sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter

I social- och hälsovårdsministeriets Toivo-program (genomförandeprogrammet för ledning, styrning och övervakning med social- och hälsovårdsdata) planeras och utvecklas informationsledningsförmågan inom de välfärdsområden som ska inrättas. Samtidigt förnyas de riksomfattande myndigheternas informationsproduktion och kunskapsbas och nationella informationsförvaltningslösningar skapas.

Programmet Toivo genomförs i projekten Virta och Valtava

 

Toivo-programmets fördelar och effekter

I Toivo-programmet skapas förutsättningar för välfärdsområdenas och myndigheternas kunskapsbaserade beslutsfattande. Målet är att skapa ett enhetligt och heltäckande kunskapsunderlag som hjälper välfärdsområdena att effektivt ordna riktiga och tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. Samma kunskapsunderlag fungerar också som grund för myndigheternas uppföljnings-, utvärderings-, styrnings- och tillsynsarbete.

Fördelarna med Toivo-programmet är bland annat:

 • Social- och hälsovårdsuppgifterna är nationellt enhetliga och uppgifterna registreras endast en gång

 • Behovet av separat insamling av uppgifter minskar

 • Informationsunderlaget för social- och hälsovården är tillräckligt omfattande och informationens användbarhet förbättras

 • Datasäkerheten och kostnadseffektiviteten i informationshanteringen ökar

 • Social- och hälsovårdsuppgifterna utnyttjas via gemensamma gränssnitt och användargränssnitt, vilket förbättrar informationens tillgänglighet och rättidighet

 

Informationsledningen i välfärdsområdena utvecklas inom Projektet Virta

Kommunerna, samkommunerna och de välfärdsområden som inrättas behöver aktuell och tillförlitlig information för att ordna, leda och styra social- och hälsovårdstjänsterna.  Dessutom behövs gemensamma verksamhetsmodeller, arbetsredskap och informationshanteringslösningar.

Kommunernas, samkommunernas och välfärdsområdenas beredskap för ledning med kunskap utvecklas i projektet Virta som koordineras av DigiFinland Oy. Målet med projektet Virta är att:

 1. Göra det möjligt att leda kommunerna, samkommunerna och välfärdsområdena med tillförlitlig och aktuell information som grundar sig på enhetliga, nationellt fastställda datamodeller  

 2. Utveckla organisationernas kompetens inom informationsledning

 3. Främja enhetligheten i informationsinnehållet i informationsledningen och den nationella utvärderingen

 

Det nationella informationsunderlaget för social- och hälsovården förnyas i projektet Valtava

I projektet Valtava förnyas den nationella informationsproduktionen inom social- och hälsovården så att den betjänar informationsledningen i välfärdsområdena samt myndigheternas uppföljnings-, utvärderings-, styrnings- och tillsynsuppgift.

I och med reformen har myndigheterna och de nya välfärdsområdena tillgång till heltäckande, aktuell och högklassig information både inom hälso- och socialvården. Genom att harmonisera uppgifterna är informationen inom social- och hälsovård nationellt enhetlig och jämförbar.

Inom ramen för projektet Valtava förnyas befintliga riktlinjer för informationsproduktion och man grundar nya produktionslinjer som producerar uppgifter om åldringstjänsternas personaldimensionering och funktionsförmåga, ekonomiska och verksamhetsmässiga uppgifter samt personaluppgifter. De nya produktionslinjerna möjliggör en ännu noggrannare utvärdering och styrning av servicesystemet.

I projektet byggs även upp en nationell IT-infrastruktur som möjliggör utnyttjandet  av automatiserad informationshantering och social- och hälsovårdsuppgifter via ett användargränssnitt.

Projektet Valtava genomförs i samarbete mellan FPA, THL och Valvira.

 

Ett enhetligt kunskapsunderlag ökar jämlikheten i de områden som inrättas

Målet med Toivo-programmet är att säkerställa att de välfärdsområden som inrättas använder samma nationella kunskapsunderlag som myndigheterna i sina uppföljnings-, utvärderings-, styrnings- och tillsynsuppgifter. I målbilden för Toivo-programmet hämtas en allt större del av informationsunderlaget direkt från klient- och patientdatasystemen.

Ett enhetligt och nationellt kunskapsunderlag ökar välfärdsområdenas jämförbarhet och invånarnas möjligheter till jämlika och högklassiga social- och hälsovårdstjänster.

Toivo-programmet medför dessutom följande fördelar för myndigheternas verksamhet:

 • Ett uppdaterat, högklassigt och jämförbart informationsunderlag för social- och hälsovården möjliggör nationell uppföljning, utvärdering, styrning och övervakning som grundar sig på information.

 • Kvaliteten på den information som välfärdsområdena rapporterar till myndigheterna förbättras, vilket förbättrar kvaliteten på de indikatorer som ligger till grund för utvärderingen av områdena och samtidigt kvaliteten på utvärderingarna.

 • Ett heltäckande dataunderlag för social- och hälsovården gör det möjligt att jämföra serviceproducenterna sinsemellan och ökar jämlikheten. Nödvändiga utvecklingsåtgärder kan identifieras i tid.

 • Samarbetet mellan kommunerna, samkommunerna och de nationella myndigheterna ökar, vilket ökar transparensen och den nationella enhetligheten både på regional och nationell nivå.

 

Mer information:

Toivo-programmets projektchef Juhana Valo, SHM, 0295 163 523, [email protected]

Virta-projektchef Elina Välikangas, DigiFinland Oy, 050 517 4417, [email protected]

Valtava-projektchef Maarit Rötsä, THL, 0295 247 276, [email protected]

Kommunikationschef Leena Piponius THL, 029 524 7890, [email protected]