Kunskapsbaserad ledning som stöd för beslutsfattandet och utvecklingen av tjänsterna (Toivo-programmet)

Effektiva och jämlika social- och hälsotjänster förutsätter kunskapsbaserade beslut. Social- och hälsotjänsterna ska planeras, verkställas, styras och övervakas utgående från uppdaterad, jämförbar och tillförlitlig kunskap.

SHM har inlett Toivo-programmet (verkställighet av ledning, styrning och tillsyn baserad på kunskap om social- och hälsovården) i syfte att säkerställa kunskapsledningen i landskapen, IKT-beredningen och samordningen mellan myndigheterna samt en bättre tillgång till kunskap.

För att målen för social- och hälsovårdsreformen ska kunna uppnås utvecklas inom ramen för Toivo-programmet

 • kunskapsledningen i landskapen
 • de nationella myndigheternas kunskapsproduktion och datalager samt
 • verktyg som stöder dessa

Toivo-programmet är indelat i två projekt.

 1. Virta-projektet, vars mål är att utveckla landskapens kunskapsbaserade ledning
 2. Valtava-projektet, vars mål är att reformera den nationella produktionen av information.

 

Figur: Toivo-programmet är indelat i projekten Virta och Valtava

Virta-projektet utvecklas landskapens kunskapsbaserade ledning

Virta-projektets mål är en enhetlig utveckling av landskapens kunskapsbaserade ledning samt de verktyg och verksamhetsmodeller som används i den kunskapsbaserade ledningen.

Virta-projektets mål är att:

 1. Möjliggöra ledning av landskapen med hjälp av tillförlitlig och uppdaterad information utifrån gemensamma informationsmodeller och nationella definitioner
 2. Förbättra organisationernas kompetens i fråga om kunskapsbaserad ledning
 3. Främja enhetlighet i datainnehållet i fråga om ledningen av landskapen och i den nationella bedömningen

Landskapen ska ha tillgång till aktuell och tillförlitlig information om läget i fråga om landskapets tjänster för att kunna leda, följa upp och styra verksamheten samt för tillsyn över producentnätverket. En kunskapsbaserad ledning av landskapen förutsätter ändamålsenliga lösningar för datahantering samt beaktande av befintliga tillämpningar och integration av olika system. Reformarbetet bedrivs i samarbete mellan DigiFinland Oy, landskapen, nationella myndigheter och Valtava-projektet.

Inom ramen för Valtava-projektet utvecklas myndigheternas produktion av information

Valtava-projektets mål är att reformera den nationella informationsproduktionen i fråga om social- och hälsovården till stöd för ledningen av social- och hälsotjänsterna samt för myndigheternas uppföljnings-, utvärderings-, styrnings- och tillsynsarbete.

Inom ramen för Valtava-projektet utvecklas produktionen av information i fråga om social- och hälsovården på tre olika delområden:

 1. En enhetlig produktion av social- och hälsovårdsinformation tillhandahåller jämförbara uppgifter (produktion)
 2. Informationen om social- och hälsovården är till innehållet korrekt, tillräckligt omfattande och rättidig (innehåll)
 3. Informationen om social- och hälsovården utnyttjas i huvudsak via ett användargränssnitt och gemensamma kontaktytor (system).

En kunskapsbaserad ledning av social- och hälsotjänsterna förutsätter produktion av enhetliga och jämförbara data om social- och hälsovården, täckande, högkvalitativa och uppdaterade uppgifter samt ett bättre utnyttjande av social- och hälsovårdsinformation via olika servicekanaler och kontaktytor. Den huvudsakliga målgruppen för Valtava-projektet är nationella myndigheter och landskap. Reformarbetet bedrivs enligt statsrådets styrning tillsammans med THL, FPA och Valvira.

Nytta och effekter av Toivo-programmet

Toivo-programmet främjar den kunskapsbaserade styrningen, tillsynen, utvärderingen och utvecklingen av social- och hälsotjänsterna. Programmet skapar lösningar för de brister som förekommer i social- och hälsovårdsinformationens kvalitet, täckning och aktualitet. I framtiden kommer social- och hälsovårdsinformationen i allt större utsträckning att vara tillgänglig via ett användargränssnitt. Koordineringen och samarbetet mellan olika landskap främjas som en del av den helhetsmässiga utvecklingen av landskapens kunskapsbaserade ledning i fråga om social- och hälsovården.

Den direkta nyttan av Toivo-programmet uppstår i form av förnyade verksamhetsmodeller, metoder, processer och produktionslinjer i samband med de olika faserna av informationsproduktionen i fråga om social- och hälsovården:

 • Effektiverad produktion av kunskap om social- och hälsovården. Data registreras enligt principen om engångsregistrering, och de separata datainsamlingarna minskar.
 • Data om social- och hälsovården sammanställs med hjälp av ett centraliserat och enhetligt kunskapsunderlag. En enhetlig lösning för kunskapshantering minskar kostnaderna för ändring och underhåll av olika system.
 • Möjligheterna att använda social- och hälsovårdsinformation blir bättre med hjälp av nationellt utvecklade mätinstrument för rapportering. Tekniska gränsytor möjliggör utbyte av en gång bearbetad information mellan olika aktörer. Bearbetningen och kontrollen av social- och hälsovårdsinformation automatiseras.

Den indirekta nyttan av Toivo-programmet hänför sig till bättre beslutsfattande hos myndigheter och hos anordnaren av vårdlandskapets tjänster.

 • Tack vare ett täckande, högkvalitativt och uppdaterat kunskapsunderlag för social- och hälsovården blir det lättare att gestalta tjänsterna som en helhet av servicekedjor. Integrationen och inriktningen av tjänsterna förbättras och resulterar även i kostnadsbesparingar.
 • När dataunderlaget för social- och hälsovården utvecklas blir det lättare att göra jämförelser mellan landskap. Svagheter i organisationer blir lättare att identifiera och utvecklingsinsatser kan inriktas på ett bättre sätt. God transparens gentemot staten främjar dialogen mellan landskap och nationella myndigheter.
 • Social- och hälsovårdsinformationen blir tillgängligare för medborgarna och möjliggör bättre val.

Mer information

Projektchef för Toivo-programmet Juhana Valo, SHM, 0295 163 523, [email protected]

Projektchef för Virta Elina Välikangas, DigiFinland Oy, 050 517 4417, [email protected]

Projektchef för Valtava Maarit Rötsä, THL, 0295 247 276, [email protected]

Kommunikationschef Leena Piponius, THL, 029 524 7890, [email protected]