Tjänsterna utvecklas genom programmet Framtidens social- och hälsocentral

I reformen av social- och hälsovården ska tjänsterna på basnivå stärkas och mer vikt föras över på förebyggande arbete. Målet är att säkerställa att tjänsterna svarar mot människornas behov och att problem kan åtgärdas i tid.

Basservicen utvecklas genom programmet Framtidens social- och hälsocentral. Ett syfte med programmet är att i Finland bygga upp heltäckande social- och hälsocentraler, där människorna smidigt får tjänster och hjälp enligt sitt individuella behov. Ett syfte är också att stärka människornas förtroende för den offentliga social- och hälsovården.

Genom programmet görs social- och hälsovårdstjänsterna mer klientorienterade genom fler digitala och mobila tjänster, utökad mottagning på veckoslut och kvällar samt serviceställen med låg tröskel.

Tyngdpunkten förs över från den specialiserade sjukvården till basservicen och det förebyggande arbetet. Socialvårdens roll betonas starkare än tidigare.

Arbetsfördelningen mellan de anställda inom social- och hälsovården utvecklas, så att klienterna får hjälp av multiprofessionella team. Personalen vid social- och hälsocentralerna får i sitt arbete stöd av att de kan konsultera specialister och använda nya verksamhetsmodeller som utnyttjar digitaliseringen.

Klientorienteringen samt personalens utveckling och välbefinnande stöds med evidensbaserade metoder. Forskning och utveckling integreras i det löpande arbetet.

Utvecklingsprogrammet Framtidens social- och hälsocentral har fem huvudmål

Åtgärderna i utvecklingsprogrammet har samlats under fem mål. Genomförandet av målen följs upp halvårsvis.

1.    Att förbättra tillgången till tjänster på lika grunder och i rätt tid och att förbättra tjänsternas kontinuitet
2.    Att förskjuta tyngdpunkten i verksamheten från tunga tjänster till förebyggande och föregripande arbete
3.    Att förbättra tjänsternas kvalitet och effekt
4.    Att säkerställa att tjänsterna är tvärsektoriella och samverkande
5.    Att dämpa kostnadsökningen

Digitaliseringsåtgärder ingår i genomförandet av samtliga mål.

Tjänsterna utvecklas i hela Finland – statsunderstöd delas ut till landskapen

Kommuner och samkommuner beviljas statsunderstöd för utvecklingsarbetet 2020–2022. Den första utlysningen av statsunderstöd sker i år 2020. Det sammanlagda maximala beloppet av statsunderstöd som delas ut 2020 är 70 miljoner euro.

Programmet Framtidens social- och hälsocentral är ett led i reformen av social- och hälsovården, och därför söks och fördelas statsunderstödet landskapsvis. Kommunerna och samkommunerna i ett landskap ansöker om finansiering tillsammans.

Institutet för hälsa och välfärd stöder och samordnar genomförandet av de regionala projekten. Social- och hälsovårdsministeriet finansierar och drar upp riktlinjer för programarbetet.

Organisering av programmet

Utvecklingsprogrammet styrs av ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen. Under ledningsgruppen finns en samordningsgrupp bestående av tjänstemän från social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för ledningen av programmet och Institutet för hälsa och välfärd för det operativa genomförandet av det. Institutet för hälsa och välfärds regionala samordnare stöder och samordnar genomförandet inom fem större områden.

Mer information:

Taina Mäntyranta, medicinalråd, generalsekreterare, tfn 0295 163 692