Vad är ett välfärdsområde?

Ett välfärdsområde är ett från kommunerna och staten separat offentligrättsligt samfund som har självstyre inom sitt område. Välfärdsområdet och dess dottersammanslutningar bildar en välfärdsområdeskoncern.

Välfärdsområdets verksamhet omfattar förutom välfärdsområdets och välfärdsområdeskoncernens verksamhet även annan verksamhet som grundar sig på ägande, avtal och finansiering.

Välfärdsområdets uppgifter och kompetens

Välfärdsområdet ordnar de uppgifter som föreskrivs i lag. När välfärdsområdets verksamhet inleds har det som lagstadgade uppgifter att ordna social- och hälsovården och organisera räddningsväsendet.

Välfärdsområdet kan åta sig att inom sitt område sköta uppgifter som stöder dess lagstadgade uppgifter (ett begränsat allmänt verksamhetsområde för välfärdsområdet). Uppgifter som välfärdsområdet åtagit sig kan vara åtminstone internationell verksamhet som anknyter till lagstadgade uppgifter samt välfärdsregionernas gemensamma intressebevakning. Skötseln av en uppgift som välfärdsområdet åtagit sig får inte till sin omfattning vara sådan att den äventyrar skötseln av de lagstadgade uppgifterna.

Dessutom får ett välfärdsområde inom sitt område eller tillsammans med ett annat välfärdsområde också inom detta välfärdsområde bedriva affärsverksamhet med låg risk som stöder fullgörandet av de lagstadgade uppgifterna. I lagen om välfärdsområden föreskrivs också om välfärdsområdets verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden.

Uppgiftsöverföringar mellan kommunerna och välfärdsområden

Välfärdsområdet kan genom ett avtal med alla kommuner inom sitt område sköta de frivilliga kommunala uppgifter som överförts från kommunerna till välfärdsområdet och som kommunerna har anvisat välfärdsområdet finansiering för, och som anknyter till välfärdsområdets uppgiftsområde.

Välfärdsområdet kan också avtala om överföring av organiseringsansvaret för en uppgift på en eller flera sådana kommuner som enligt vårdlandskapets bedömning har tillräckliga ekonomiska och andra resurser att fullgöra uppgiften.

Samverkan mellan välfärdsområden

Välfärdsområdena kan med stöd av ett avtal sköta sina uppgifter tillsammans. Former för offentligrättsligt samarbete mellan välfärdsområden kan vara ett gemensamt organ, en gemensam tjänst, ett avtal om skötsel av en myndighetsuppgift och en välfärdssammanslutning.

Välfärdssammanslutningen kan endast sköta uppgifter som hänför sig till produktion av stödtjänster. Ansvaret för att ordna social- och hälsovården kan inte överföras på välfärdssammanslutningar.

Välfärdsområden och FO-nummer

Det finns sammanlagt 21 välfärdsområden som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

 1. Egentliga Finlands vårdlandskap 3221065-1
 2. Satakunta vårdlandskap 3221304-3
 3. Egentliga Tavastlands vårdlandskap 3221307-8
 4. Birkalands vårdlandskap 3221308-6
 5. Päijänne-Tavastlands vårdlandskap 3221309-4
 6. Kymmenedalens vårdlandskap 3221311-5
 7. Södra Karelens vårdlandskap 3221313-1
 8. Södra Savolax vårdlandskap 3221315-8
 9. Norra Savolax vårdlandskap 3221316-6
 10. Norra Karelens vårdlandskap 3221317-4
 11. Mellersta Finlands vårdlandskap 3221318-2
 12. Södra Österbottens vårdlandskap 3221323-8
 13. Österbottens vårdlandskap 3221324-6
 14. Mellersta Österbottens vårdlandskap 3221325-4
 15. Norra Österbottens vårdlandskap 3221326-2
 16. Kajanalands vårdlandskap 3221331-8
 17. Lapplands vårdlandskap 3221332-6
 18. Östra Nylands vårdlandskap 3221339-3
 19. Mellersta Nylands vårdlandskap 3221340-6
 20. Västra Nylands vårdlandskap 3221347-3
 21. Vanda-Kervo vårdlandskap 3221356-1

Helsingfors stad ansvarar för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet inom sitt område. 

HUS-sammanslutningen har organiseringsansvaret för de funktioner inom krävande specialiserad sjukvård som det finns särskilda bestämmelser om i lag eller i organiseringsavtalet för HUS.

Ytterligare information

Erkki Papunen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30167, erkki.papunen(at)vm.fi 
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi (inrättandet av vårdlandskap)
Antto Korhonen, specialsakkunig, tfn 02955 30547, antto.korhonen(at)vm.fi (inrättandet av vårdlandskap)