Vad är ett vårdlandskap?

Vårdlandskapet är ett från kommunerna och staten separat offentligrättsligt samfund som är självstyrande på sitt område. Vårdlandskapet och dess dottersammanslutningar bildar en vårdlandskapskoncern.

Vårdlandskapets verksamhet omfattar utöver verksamheten i vårdlandskapet och vårdlandskapskoncernen även den verksamhet som grundar sig på vårdlandskapets ägande, avtal och finansiering.

Vårdlandskapets uppgifter och kompetens

Vårdlandskapet ska ordna de uppgifter som åligger det enligt lag. När vårdlandskapets verksamhet inleds har det som lagstadgade uppgifter att ordna social- och hälsovården och organisera räddningsväsendet.

Ett vårdlandskap kan inom sitt område åta sig uppgifter som stöder landskapets lagstadgade uppgifter (vårdlandskapets begränsade allmänna kompetens). Uppgifter som vårdlandskapet åtagit sig kan vara åtminstone internationell verksamhet som anknyter till lagstadgade uppgifter samt landskapens gemensamma intressebevakning. Skötseln av en uppgift som landskapet åtagit sig får inte till sin omfattning vara sådan att den äventyrar skötseln av landskapets lagstadgade uppgifter.
Ett vårdlandskap får inom sitt område bedriva affärsverksamhet med låg risk som stöder genomförandet av dess lagstadgade uppgifter. I lagen om vårdlandskap föreskrivs också om  vårdlandskapens verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden.

Uppgiftsöverföringar mellan kommunerna och vårdlandskapen

Vårdlandskapet kan sköta sådana frivilliga uppgifter i anslutning till vårdlandskapets uppgiftsområde som överförts från kommunerna till vårdlandskapet genom avtal med samtliga kommuner inom vårdlandskapet och för vars skötsel kommunerna anvisat finansiering till vårdlandskapet.

Vårdlandskapet kan också avtala om överföring av organiseringsansvaret för en uppgift på en eller flera sådana kommuner som enligt vårdlandskapets bedömning har tillräckliga ekonomiska och andra resurser att fullgöra uppgiften.

Samverkan mellan vårdlandskapen

Vårdlandskap kan med stöd av avtal sköta sina uppgifter tillsammans. Möjliga former av offentligrättsligt samarbete mellan vårdlandskapen kan vara ett gemensamt organ, en gemensam tjänst, ett avtal om skötsel av en myndighetsuppgift eller en vårdlandskapssammanslutning.
En vårdlandskapssammanslutning är möjlig endast i uppgifter som hänför sig till produktion av stödtjänster. Organiseringsansvaret för en uppgift kan inte överföras till en vårdlandskapssammanslutning.

Ytterligare information

Erkki Papunen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30167, erkki.papunen(at)vm.fi 
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi (inrättandet av vårdlandskap)
Antto Korhonen, specialsakkunig, tfn 02955 30547, antto.korhonen(at)vm.fi (inrättandet av vårdlandskap)