Ny struktur

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet överfördes till de 21 nya välfärdsområdena den 1 januari 2023.

Social- och hälsovårdens strukturer reformeras för att garantera lika tillgång till tjänster i hela Finland.

Finlands befolkning åldras och har ett större behov av tjänster än tidigare. Samtidigt sjunker nativiteten och försörjningskvoten förändras. Finland behöver en social- och hälsovårdsstruktur som svarar mot dessa förändringar i samhället.

Forskning har visat att större anordnare av social- och hälsovård har bättre möjligheter att trygga både lika tillgång till tjänster och en effektiv verksamhet och förvaltning.

Välfärdsområde

Välfärdsområdena är självstyrande områden som ansvarar för att ordna både social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet.

Välfärdsområdenas finansiering grundar sig inledningsvis i huvudsak på finansiering från staten. Finansieringssystemet för social- och hälsovården ska förnyas så att det grundar sig på behovsbaserade kriterier. Välfärdsområdenas beskattningsrätt utreds parlamentariskt.

Välfärdsområdenas invånare har rösträtt i välfärdsområdesval, där de väljer ledamöter till välfärdsområdets högsta beslutande organ, välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdenas förvaltning kommer det att föreskrivas om i en lag om välfärdsområden.

Roller och ansvar

Ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Kommunerna behåller sitt ansvar för att främja invånarnas hälsa och välfärd.

Den offentliga sektorn är fortsättningsvis den som ordnar och den som huvudsakligen producerar tjänsterna. Privata aktörer och tredje sektorn kompletterar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna.

Civilsamhällets organisationer får en starkare roll i främjandet av hälsa och välfärd, och deras möjlighet att producera tjänster tryggas.

För att trygga tjänsterna på den specialiserade nivån bildas fem samarbetsområden. Områdena baserar sig på de befintliga specialupptagningsområdena. Möjligheten att använda social- och hälsovårdstjänster över välfärdsområdesgränserna bevaras.

Samordningen av informationssystemen, IKT-beredningen och finansieringen av övrigt utvecklingsarbete inom social- och hälsovården tryggas under övergångsperioden.

Särskilda utredningar

Utredning av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland

Enligt regeringsprogrammet ska regionala särdrag i den mån det är möjligt beaktas i social‐ och hälsovårdsreformen och i organiseringen av servicen. Som ett led i reformen av social- och hälsovården utreds en särlösning för Nyland.

Utredning om kommunerna som tjänsteproducenter

Kommunernas roll i tjänsteproduktionen avgörs utifrån en särskild utredning. Utredningen görs som ett led i reformen av social- och hälsovården, och den ska bli klar före utgången av 2019. Under utredningen har man kartlagt vad kommunerna anser och huruvida de vill vara tjänsteproducenter.

Mer information

Kari Hakari, direktör, SHM, tfn 0295 163 585