Välfärdsområdenas finansiering

Finansieringen av välfärdsmrådena baserar sig i början på statlig finansiering och delvis på kundavgifter. 

Välfärdsområdena beslutar med stöd av sin självstyrelse om användningen och allokeringen av finansieringen. Skillnaderna mellan regionerna i fråga om invånarnas servicebehov och omständigheterna kring ordnandet beaktas i bestämningsfaktorerna för den statliga finansieringen.

Finansieringen ska på det sätt som grundlagen förutsätter trygga ordnandet av tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. I enlighet med regeringsprogrammet är ett av målen med social- och hälsovårdsreformen också att dämpa kostnadsökningen. Finansieringsmodellen innehåller således incitament för att hålla tillbaka kostnadsökningen, vilket gör det möjligt att också för sin del trygga hållbarheten i de offentliga finanserna.

Finansieringen justeras årligen

Nivån på finansieringen av välfärdsområdena justeras årligen. Med tanke på välfärdsområdens självstyrelse när det gäller beslutsfattande och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten är det viktigt att områdena kan förutse finansieringen. Detta beaktas i modellen. Samtidigt dryftas incitament för välfärdsområden att utveckla och förnya verksamheten och tjänsterna.

Styrningen av välfärdsområdenas ekonomi

Välfärdsområdenas ekonomi utgör i fortsättningen en betydande del av den offentliga ekonomin. Reformen innehåller en årlig styrnings- och utvärderingsprocess mellan staten och välfärdsområdet. Syftet med den är att bedöma välfärdsområdenas verksamhet och finansieringens tillräcklighet samt hur kriterierna i finansieringslagen fungerar. Genom statlig styrning och med hjälp av den årliga styr- och utvärderingsprocessen identifierar man på ett proaktivt sätt både lokala och riksomfattande förändringar i omvärlden.

Med hjälp av god prognostisering är det möjligt att utveckla tjänster och tillvägagångssätt även för att bevara den ekonomiska balansen.

Ytterligare information

Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30570, jenni.jaakkola(at)gov.fi
Roosa Valkama, finansexpert, finansministeriet, tfn 02955 30560, roosa.valkama(at)gov.fi