Utgångspunkter för beredningen av välfärdsområdenas finansiering

Enligt regeringsprogrammet baserar sig finansieringen av välfärdsområdena på statlig finansiering. Välfärdsområdenas beskattningsrätt bereds.

Välfärdsområdena beslutar med stöd av sin självstyrelse om användningen och allokeringen av finansieringen. Skillnaderna mellan regionerna i fråga om invånarnas servicebehov och omständigheterna kring ordnandet beaktas i bestämningsfaktorerna för den statliga finansieringen.

Finansieringen ska på det sätt som grundlagen förutsätter trygga ordnandet av tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. I enlighet med regeringsprogrammet är ett av målen med social- och hälsovårdsreformen också att dämpa kostnadsökningen. Finansieringsmodellen innehåller således incitament för att hålla tillbaka kostnadsökningen, vilket gör det möjligt att också för sin del trygga hållbarheten i de offentliga finanserna.

Finansieringen justeras årligen

Nivån på finansieringen av välfärdsområdena justeras årligen. Med tanke på välfärdsområdens självstyrelse när det gäller beslutsfattande och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten är det viktigt att områdena kan förutse finansieringen. Detta beaktas i den modell som bereds. Samtidigt dryftas incitament för välfärdsområden att utveckla och förnya verksamheten och tjänsterna.

Styrningen av vårdlandskapens ekonomi

Välfärdsområdenas ekonomi utgör i fortsättningen en betydande del av den offentliga ekonomin. En årlig styrnings- och utvärderingsprocess mellan staten och välfärdsområdet är under planering. Syftet med den är att bedöma välfärdsområdenas verksamhet och finansieringens tillräcklighet samt hur kriterierna i finansieringslagen fungerar. Genom statlig styrning och med hjälp av den årliga styr- och utvärderingsprocessen identifierar man på ett proaktivt sätt både lokala och riksomfattande förändringar i omvärlden.

Med hjälp av god prognostisering är det möjligt att utveckla tjänster och tillvägagångssätt även för att bevara den ekonomiska balansen.

Ytterligare information

Miikka Vähänen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30341, miikka.vahanen(at)vm.fi
Jenni Jaakkola, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 02955 30493, jenni.jaakkola(at)vm.fi
Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163044, antti.vaisanen(at)stm.fi