Det finns ingen bestämd struktur på pärmbladet. Av pärmbladet bör framgå vem som söker understödet och vilket understöd ansökan gäller, och pärmbladet ska vara undertecknat av en behörig person.


Vid den påskyndade ansökningsomgången beviljas varje sökande understöd på basis av ansökan, men så att det slutliga understödsbeloppet är högst 1 miljon euro per sökande. Det understöd som beviljas vid den påskyndade ansökningsomgången blir under 1 miljon euro om de behov som presenterats underskrider detta belopp.


Vid den kommande ansökningsomgången är det möjligt att söka understöd för funktioner som ingår i samma helhet, förutsatt att det framgår av ansökan att det understöd som söks inte överlappar det understöd som redan beviljats. Man kan få understöd för nya eller ökade kostnader.


Om statsunderstöd beviljas för att användas för att understöda en verksamhet eller ett projekt som genomförs av någon annan än understödstagaren och som fyller ändamålet enligt statsunderstödsbeslutet, ska statsunderstödstagaren ingå ett avtal om statsunderstödets användning, övervakningen av dess användning och villkoren för dessa med den som genomför verksamheten eller projektet. I un-derstödsbeslutet fastställs huruvida understödstagaren får överföra understödet till andra och till vilka juridiska eller fysiska personer det kan överföras (delgenomförare). Man ska komma ihåg att understödstagarna och delgenomförarna måste uppfylla kraven på behöriga sökande, dvs. vara ett välfärdsområde, HUS-sammanslutningen, Helsingfors stad eller samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Enligt förordningen kan inga andra kommuner eller samkommuner än Helsingfors stad beviljas understöd.


Om förbundet i fråga är en annan juridisk person än välfärdsområdet och inte en sådan aktör som anges som understödstagare i förordningen, kan det inte söka eller ta emot understödet, och under-stödet kan inte heller överföras för att användas av förbundet. Projektadministratören kan bytas ut under projektperioden, men det förutsätter alltid ett beslut av social- och hälsovårdsministeriet. Understödstagaren kan således inte själv bestämma att överföra projektadministratörens ansvar till en annan juridisk person. Den mottagare som anges i beslutet om statsunderstödet är alltid fullt ansvarig inför statsbidragsmyndigheten för att statsunderstödet används korrekt.