Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sote-rakenneuudistuksen valtionavustushankkeille järjestetään uudestaan hankehallinnollinen ohjaustilaisuus 6.10. klo 10:00–15:15 Skype-videopuheluna. Tilaisuus on saman sisältöinen kuin 2.9. pidetty tilaisuus. Tilaisuudessa käydään läpi valtionavustuksen käytön keskeisiä periaatteita, hankkeiden taloushallintoon, maksatukseen, koordinaatioon, viestintään ja hanketukeen liittyviä käytännön asioita.

Järjestäjä: STM

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallisen arviointikokonaisuuden eteneminen syksyllä 2020

Alueviestintäverkosto on tarkoitettu sote-rakenneuudistuksen ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeiden alueviestijöille.

Järjestäjä: STM

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisessä verkkolähetyk-sessä esitellään hallitusohjelman mukaista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kon-septia ja valtionavustusta, sekä sote-rakenneuudistuksen valtionavustusta ja valmistelua.

Järjestäjä: STM

Rakenneuudistuksen hankkeille järjestetään kaksi saman sisältöistä koulutusta Innokylän käyttöön. Ohjeet ilmoittautumiseen on lähetetty hankkeiden vastuu- ja yhteyshenkilöille 17.9.

Klinikka on tarkoitettu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman hanketoimijoille.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta. Tilaisuuden tavoitteena on kuvata sote-alan tiedonhallinnan tulevia kehityssuuntia ja käynnissä olevia tai käynnistyviä ICT-hankkeita. Tilaisuuden kohderyhmää ovat järjestelmätoimittajien ja ICT-ratkaisujen toteuttajien strategisesta kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Järjestäjä: STM

Sosiaalihuollon kehittämisohjelman pilotti 1: Työikäisten asiakassuunnitelman sekä kansallisesti yhtenäisen vaikuttavuuden arvioinnin testaus ja käyttöönotto

Suomessa valmistellaan laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, jossa tiedolla johtamisella on keskeinen rooli sote-tiedon toisiokäyttöä koskevan lain mahdollistamana. Sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmassa (Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma) suunnitellaan kansallisia tietotuotannon menetelmiä, tietosisältöjä ja järjestelmiä, joiden ansiosta tiedontuotantokyky tulee paranemaan merkittävästi. Tiedontuotannon kehittyminen luo maakunnille uusia mahdollisuuksia kehittää laadukkaita ja kustannustehokkaita sote-palveluja. Tervetuloa kuulemaan Toivo-ohjelman hankkeiden edistymisestä ja siitä, mitä mahdollisuuksia tiedolla johtaminen tuo kunta- ja sote-päättäjille.

Järjestäjä: STM