Palvelujen kehittäminen

Maakuntien yhteisiin kehittämishankkeisiin ei ole määritelty vähimmäismäärää. Kaikkien maakuntien ei ole siis oltava mukana. Hankkeiden arvioinnissa kattavuudella voi olla merkitystä.


Valtioavustuksen yleisissä periaatteissa todetaan, että hankehakemuksessa on esitettävä kuvaus hankkeessa tehtävä työn skaalaamisesta ja levittämisestä. Kuvaukselle ei ole kutenkaan määritelty muotoa, vaan alueet voivat ratkaista sen itse tapauskohtaisesti. Kuvaus voi olla esimerkiksi pilottina toteutettavan hankkeen alueellinen levittämisaikataulu, suunnitelma jonkun toimintamallin/palvelun kattavuuden prosenttiosuuden kehityksestä alueellisesti, tms.


Sote-uudistus

Tietojohtamisen kypsyystason arviointi perustuu edellisellä hallituskaudella laadittuun tietojohtamisen arviointimalliin.

Tietojohtamisen kypsyystasoarvioinnin kysymysten päivittämisestä ovat vastanneet Sote-Digi Oy yhdessä STM:n kanssa keväällä 2020. Tietojohtamisen kyvykkyysarviointi mittaa organisaation osaamista, käytettävissä olevia menetelmällisiä valmiuksia ja työvälineitä. SoteDigi Oy tarjoaa kypsyystasoarviointia ja arviointimallia palveluna. Arvioinnin jälkeen tehtävään maakuntata-soiseen suunnitelmaan annetaan yhtenäinen suunnitelmapohja. Kypsyystason arviointi kannattaa uusia hankekauden päättyessä, jolloin voidaan mitata tietojohtamisen kyvykkyyden kasvua.

 


Hanketoteuttajia ovat kaikki ne tahot joille (joiden kirjanpitoon) syntyy hankkeen kustannuksia (hankkeeseen sitoutuneet organisaatiot).

Hankkeen osatoteuttajat on lueteltu valtionavustuspäätöksessä.