Tiedolla johtaminen päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen tukena (Toivo-ohjelma)

Vaikuttavien ja yhdenvertaisten sote-palvelujen suunnittelu, toimeenpano, ohjaus ja valvonta edellyttävät tietoperusteista päätöksentekoa.

Maakuntien tiedolla johtamisen, ICT-valmistelun sekä viranomaisten keskinäisen koordinaation ja paremman tiedon saannin varmistamiseksi STM on käynnistänyt Toivo-ohjelman (sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano). Ohjelman tavoitteena on

  • maakuntien tiedolla johtamisen sekä
  • valtakunnallisten viranomaisten tiedon tuotannon, tietovarantojen sekä
  • niitä tukevien työvälineiden kehittäminen

sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toivo-ohjelma on jaettu kahteen hankkeeseen.

  1. Virta-hankkeeseen, jonka tavoitteena on maakuntien tiedolla johtamisen kehittäminen.
  2. Valtava-hankkeeseen, jonka tavoitteena on valtakunnallisen tiedon tuotannon uudistaminen.

Maakuntien tietojohtamista kehitetään Virta-hankkeessa

Virta-hankkeen tavoitteena on maakuntien tietojohtamisen sekä tiedon johtamisessa käytettävien työvälineiden ja toimintamallien kehittäminen yhdenmukaisella tavalla.

Maakunnilla on oltava käytössään ajantasainen ja luotettava tieto maakunnan palvelujen tilasta, toiminnan johtamista ja seurantaa, ohjausta sekä tuottajaverkoston valvontaa varten. Maakuntien tietojohtaminen edellyttää tarkoituksenmukaisia tiedonhallintaratkaisuja sekä olemassa olevien toteutusten ja eri järjestelmien integraatioiden huomioimista. Uudistustyötä tehdään yhdessä SoteDigi Oy:n ja maakuntien kanssa.

Valtava-hankkeessa kehitetään viranomaisten tiedon tuotantoa

Valtava-hankkeen tavoitteena on valtakunnallisen vertailutiedon ja palvelujen johtamisessa, ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavan tiedon tuotannon uudistaminen. Uudistustyötä tehdään valtioneuvoston ohjauksen mukaisesti yhdessä THL:n, Kelan ja Valviran kanssa.

Valtakunnallisen tiedon tuotannon kehittämisessä on tärkeää yhtenäisen, vertailukelpoinen tiedon tuottaminen, tiedon kattavuus, laatu ja ajantasaisuus sekä nykyistä parempi tiedon hyödyntäminen eri palvelukanavien ja avointen rajapintojen kautta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Juhana Valo, STM, 0295 163 523, [email protected]