Toimeenpanon valmistelu

Sote-uudistuksen lainsäädäntövalmistelun rinnalla uudistusta viedään koko ajan eteenpäin myös alueilla.

Alueellinen valmistelu on riippuvainen sekä lainsäädäntövalmistelun että muun kansallisen valmistelun etenemisestä. Alueilla tapahtuva valmistelu voidaan ajallisesti jakaa kolmeen vaiheeseen:

  1. Ennen hallituksen esitystä valmisteltavat asiat
  2. Hallituksen esityksen jälkeen valmisteltavat asiat ja
  3. Lakien hyväksymisen jälkeen valmisteltavat asiat.

Alueellisen valmistelun kansallista ohjausta ja koordinointia varten sote-uudistuksen johtoryhmä on nimennyt alueellisen valmistelun jaoston. Lisäksi yhteistyötä tehdään alueellisten valmistelijoiden verkostossa, jossa on mukana kaikkien maakuntien edustus.

Perustason sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmassa. Ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla. STM vastaa ohjelman strategisesta johtamisesta ja valvoo hankkeita. Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii ohjausryhmänä ja sen alaisuudessa toimii koordinaatioryhmä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee ja koordinoi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman alueellisten hankkeiden toimeenpanoa. 

Sote-rakenneuudistuksen vapaaehtoista alueellista valmistelua tuetaan STM:n myöntämillä valtionavustuksilla. Rakenneuudistuksessa pyritään erityisesti sote-palvelujen järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Hankkeissa keskitytään mm. ohjauksen kehittämiseen, palveluverkkoa koskeviin selvityksiin ja suunnitelmiin, palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn, palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen, tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen sekä muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Alueellisen valmistelun tiekartassa kuvataan alueellisen valmistelun eteneminen ja vaadittavat toimenpiteet uudistuksen valmistelun eri vaiheissa.

Alueellinen tilannekuva kertoo alueittaisen valmistelun etenemisestä eri mittareiden avulla.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL järjestävät yhdessä säännöllisesti verkon välityksellä toteutettavan info- ja keskustelutilaisuuden.  Näiden lisäksi järjestetään tarvittaessa muita tilaisuuksia ajankohtaisista sote-uudistukseen liittyvistä asioista.

Uudistuksen eri vaiheissa järjestetään myös maakunnallisia seminaareja ja muita tilaisuuksia.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Antti Kuopila, antti.kuopila(at)gov.fi, p. 0295 163 516
erityisasiantuntija Kirsi Paasovaara, kirsi.paasovaara(at)gov.fi, p. 0295 163 012