Toimeenpanon tuki

Toimeenpanon tuen kokonaisuuden työnjako on kuvattu alla olevassa kuvassa:

Valtionavustushankkeiden kansallinen koordinointi

STM ohjaa rakennehankkeiden kokonaiskuvaa

STM ohjaa rakennehankkeiden kokonaiskuvaa ja valvoo hankkeita. Hankkeille nimetyt valvojat tukevat osaltaan hankkeiden etenemistä. 

STM tukee vapaaehtoista alueellista valmistelua ja hankekoordinaatiota (osa-alue 1) kahden verkoston avulla: 
•    Alueellinen vastuuhenkilöverkosto 
•    Hankejohtajien verkosto

THL tuki rakennehankkeiden digikehittämisessä 

THL tarjoaa alueille käytännön tukea Teams-tiimillä, johon kootaan hankkeiden käyttöön tietoa. Hankkeiden edustajista on koottu digikehittämisen projektipäällikköjen verkosto. Verkostoon kuuluvat projektipäälliköt, jotka ovat pääasiallisesti vetovastuussa rakenneuudistuksen hankkeen osio 3:n yhteydessä tapahtuvasta Tulevaisuuden sote-keskuksen digipalvelujen kehittämisestä. Digikehittämisen teemapäiviä järjestetään kuukausittain teemoista, jotka ovat hankkeissa ajankohtaisia. Kansallista hanketukea, kehit-tämisen tukea ja yhteistyön koordinointia viedään syvemmälle esimerkiksi sähköisen perhekeskuksen, asiakas- ja palveluohjauksen sekä etäpalvelujen teemakokonaisuuksissa.
 
THL:n ICT-kehittämispäälliköt koordinoivat osana hanketukea esimerkiksi:

  • yhteistyötä THL:n sisällä,
  • yhteistyötä Digi- ja väestötietoviraston, DigiFinland Oy:n, Kelan ja muiden kansallisten toimijoiden kanssa,
  • yhteensovittamista sosiaali- ja terveydenhuollon sisältökehittämisen kanssa sekä
  • yhteensovittamista muissa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan ja rakenneuudistuksen osa-alueen 3 hankkeisiin liittyvissä hankkeissa ja foorumeissa tehtävän kehittämistyön kanssa.

Yhteistyötä tehdään mm. Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelman (KATI), Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen (HB-hanke), DigiIN - Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan -hankkeen, Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI:n, Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelman (Hyteairo) sekä Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumin (AKUSTI) kanssa.

ICT-kehittämispäälliköt

ICT-kehittämispäälliköt ovat alueiden digikehittämisen verkostokumppaneita. ICT-kehittämispäälliköitä on kaksi. 
ICT-kehittämispäällikkö: 

  • tukee sote-keskusten toiminnan ja digitaalisten palveluiden sekä tiedonhallinnan kehittämistä 
  • välittää tietoa digikehittämisen ja tiedonhallinnan kansallisesta tilannekuvasta 
  • tekee tiivistä yhteistyötä myös rakenneuudistushankkeiden verkostoissa.

HYKS, TYKS ja TAYS: kehittämispäällikkö Aija Lähdesmäki, p. 0295247737, aija.lahdesmaki(at)thl.fi

KYS ja OYS: kehittämispäällikkö Teppo Taskinen, p. 0295247456, teppo.taskinen(at)thl.fi

Suomi.fi palveluiden kansallinen tuki rakenneuudistuksen alueellisille sote-hankkeille

Suomi.fi-palvelut ovat Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tuottamia kansallisen kokonaisarkkitehtuurin mukaisia digitalisaation tukipalveluita. Palveluita hyödynnetään mm. viranomaisten sähköisissä asiointipalveluissa, kuten Kelan OmaKanta-palvelussa vahvaan tunnistamiseen ja puolesta-asiointiin. 

Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman rakenneuudistuksen Suomi.fi-palveluiden käyttöönottojen Digitiimi tukee kaikkia alueellisen rakenneuudistuksen valtionapua saaneita hankkeita. 

DigiFinland Oy

Virta-hankkeessa DigiFinland Oy:n ja alueiden yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa hyvinvointialueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla sekä parantaa organisaatioiden tietojohtamisen kyvykkyyttä (osa-alue kaksi). Hankkeen painopisteenä on erityisesti sote-järjestämistehtävä ja siihen liittyvä tietojohtaminen. Pidemmällä aikavälillä tietoon perustuva päätöksenteko johtaa kustannusvaikuttavaan, oikea-aikaiseen ja oikein kohdennettuun palveluun asukkaille. Lisäksi tavoitteena on edistää hyvinvointialueiden johtamisen sekä kansallisen arvioinnin ja ohjauksen tietosisältöjen yhtenäisyyttä. 

DigiFinland Oy tukee sote-rakenneuudistuksen valmistelua edistäviä alueellisia hankkeita toimintatapojen ja prosessien uudistamisessa ja yhtenäistämisessä digitaalisten välineiden avulla (osa-alue kolme). Kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat osa-alueet: Omaolo.fi -palvelun käyttöönotot ja palvelun jatkokehittäminen, Uudet integraatiot, Sähköinen perhekeskus –projekti, Sähköinen arkistointi –projekti sekä Raportoinnin ja analytiikan kehitys.