Toimeenpanon tuki

Toimeenpanon tuen kokonaisuuden työnjako on kuvattu alla olevassa kuvassa:

Valtionavustushankkeiden kansallinen koordinointi

STM ohjaa rakennehankkeiden kokonaiskuvaa

STM ohjaa rakennehankkeiden kokonaiskuvaa ja valvoo hankkeita. Hankkeille nimetyt valvojat tukevat osaltaan hankkeiden etenemistä. 

STM tukee vapaaehtoista alueellista valmistelua ja hankekoordinaatiota (osa-alue 1) kahden verkoston avulla: 
•    Alueellisen valmistelun vastuuhenkilöverkosto 
•    Hankejohtajien verkosto

THL tuki rakennehankkeiden digikehittämisessä 

THL tarjoaa alueille käytännön tukea Teams-tiimillä, johon kootaan hankkeiden käyttöön tietoa. Hankkeiden edustajista on koottu digikehittämisen projektipäällikköjen verkosto. Verkostoon kuuluvat projektipäälliköt, jotka ovat pääasiallisesti vetovastuussa rakenneuudistuksen hankkeen osio 3:n yhteydessä tapahtuvasta Tulevaisuuden sote-keskuksen digipalvelujen kehittämisestä. Digikehittämisen teemapäiviä järjestetään kuukausittain teemoista, jotka ovat hankkeissa ajankohtaisia. Kansallista hanketukea, kehit-tämisen tukea ja yhteistyön koordinointia viedään syvemmälle esimerkiksi sähköisen perhekeskuksen, asiakas- ja palveluohjauksen sekä etäpalvelujen teemakokonaisuuksissa.
 
THL:n ICT-kehittämispäälliköt koordinoivat osana hanketukea esimerkiksi:

  • yhteistyötä THL:n sisällä,
  • yhteistyötä Digi- ja väestötietoviraston, DigiFinland Oy:n, Kelan ja muiden kansallisten toimijoiden kanssa,
  • yhteensovittamista sosiaali- ja terveydenhuollon sisältökehittämisen kanssa sekä
  • yhteensovittamista muissa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan ja rakenneuudistuksen osa-alueen 3 hankkeisiin liittyvissä hankkeissa ja foorumeissa tehtävän kehittämistyön kanssa.

Yhteistyötä tehdään mm. Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelman (KATI), Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen (HB-hanke), DigiIN - Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan -hankkeen, Kansallinen tekoälyohjelma Au-roraAI:n, Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelman (Hyteairo) sekä Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumin (AKUSTI) kanssa.

ICT-kehittämispäälliköt

ICT-kehittämispäälliköt ovat alueiden digikehittämisen verkostokumppaneita. ICT-kehittämispäälliköitä on kaksi. 
ICT-kehittämispäällikkö: 

  • tukee sote-keskusten toiminnan ja digitaalisten palveluiden sekä tiedonhallinnan kehittämistä 
  • välittää tietoa digikehittämisen ja tiedonhallinnan kansallisesta tilannekuvasta 
  • tekee tiivistä yhteistyötä myös rakenneuudistushankkeiden verkostoissa.

HYKS, TYKS ja TAYS: kehittämispäällikkö Aija Lähdesmäki, p. 0295247737, aija.lahdesmaki(at)thl.fi

KYS ja OYS: kehittämispäällikkö Teppo Taskinen, p. 0295247456, teppo.taskinen(at)thl.fi

Suomi.fi palveluiden kansallinen tuki rakenneuudistuksen alueellisille sote-hankkeille

Suomi.fi-palvelut ovat Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tuottamia kansallisen kokonaisarkkitehtuurin mukaisia digitalisaation tukipalveluita. Palveluita hyödynnetään mm. viranomaisten sähköisissä asiointipalveluissa, kuten Kelan OmaKanta-palvelussa vahvaan tunnistamiseen ja puolesta-asiointiin. 

Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman rakenneuudistuksen Suomi.fi-palveluiden käyttöönottojen Digitiimi tukee kaikkia alueellisen rakenneuudistuksen valtionapua saaneita hankkeita. 

DigiFinland Oy

Virta-hankkeessa DigiFinland Oy:n ja alueiden yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa hyvinvointialueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla sekä parantaa organisaatioiden tietojohtamisen kyvykkyyttä (osa-alue kaksi). Hankkeen painopisteenä on erityisesti sote-järjestämistehtävä ja siihen liittyvä tietojohtaminen. Pidemmällä aikavälillä tietoon perustuva päätöksenteko johtaa kustannusvaikuttavaan, oikea-aikaiseen ja oikein kohdennettuun palveluun asukkaille. Lisäksi tavoitteena on edistää hyvinvointialueiden johtamisen sekä kansallisen arvioinnin ja ohjauksen tietosisältöjen yhtenäisyyttä. 

DigiFinland Oy tukee sote-rakenneuudistuksen valmistelua edistäviä alueellisia hankkeita toimintatapojen ja prosessien uudistamisessa ja yhtenäistämisessä digitaalisten välineiden avulla (osa-alue kolme). Kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat osa-alueet: Omaolo.fi -palvelun käyttöönotot ja palvelun jatkokehittäminen, Uudet integraatiot, Sähköinen perhekeskus –projekti, Sähköinen arkistointi –projekti sekä Raportoinnin ja analytiikan kehitys.

Konsulttiresurssi

Kansallisen tason ohjauksen kehittämisen tuen lisäksi tarvitaan myös kohdennettua sparraustukea jokaisen hyvinvointialueen käyttöön, jotta varmistetaan kansallisten skaalattavien ratkaisuiden tasalaatuinen leviäminen alueille. Tarve skaalattaville ja kansallisille ratkaisuille on suuri huomioiden Suomen ja alueiden rajalliset resurssit ja tiukat taloudelliset raamit sekä tarve laajalle skaalalle erilaista osaamista. Lisäksi alueilla tarvitaan tukea alueiden talouden, toiminnan tuottavuuden ja palveluiden vaikuttavuuden kehittämisessä. Tarvetta on myös esimerkiksi alueiden johdon päätöksenteon tuelle, projektiosaamiselle, strategiselle johtamiselle, yksittäisille selvityksille ja analyyseille ja erilaisten kyvykkyyksien rakentamiselle sekä muutoksen jalkauttamiselle ja johtamiselle.

Uudistuksen läpivienti edellyttää joustavaa resursointia, sillä tarpeet syntyvät joskus hyvinkin äkisti ja voivat vaatia laajuudeltaan suurtakin määrää maakuntiin jalkautuvaa resurssia. Tämän takia hankinta on toteutettu siten, että se mahdollistaa joustavan resurssien käytön.

Kilpailutuksen jälkeen resurssiksi valikoitui Nordic Healthcare Group (NHG).

Lisätietoja konsulttiresurssista

Anna Maksimainen, senior partner, NHG, p. 040 7091 309, anna.maksimainen(at)nhg.fi
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM, p. 0295 163 516, antti.kuopila(at)gov.fi