Toivo-ohjelmassa kehitetään hyvinvointialueiden ja kansallisten viranomaisten tietojohtamista

Toimiva ja tehokas sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä edellyttää alueellisten ja kansallisten toimijoiden välistä yhteistyötä, laadukasta tietopohjaa sekä tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tiedolla johtaminen on yksi sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuksen onnistumisen perusedellytyksistä.

 

Kattavaa sote-tietoa alueellisen ja valtakunnallisen päätöksenteon pohjaksi

Jotta viranomaiset voivat johtaa, ohjata ja valvoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää, tulee niiden käytössä olla vertailukelpoista tietoa mm. alueiden taloudesta, hallinnosta, palvelujen tarpeesta sekä omavalvonnan seurantatiedoista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tuotetun tiedon hyödyntäminen on helpottunut Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä tultua voimaan.  

Sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmassa (Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma) suunnitellaan ja kehitetään perustettavien hyvinvointialueiden tietojohtamisen kyvykkyyttä, uudistetaan valtakunnallisten viranomaisten tiedontuotantoa ja tietopohjaa sekä luodaan kansallisia tiedonhallintaratkaisuja.

Toivo-ohjelmaa toteutetaan Virta- ja Valtava-hankkeissa.

 

Toivo-ohjelman hyödyt ja vaikutukset

Toivo-ohjelmassa luodaan edellytykset hyvinvointialueiden ja viranomaisten tietoperusteiselle päätöksenteolle. Tavoitteena on luoda yhtenäinen ja kattava tietopohja, joka auttaa hyvinvointialueita järjestämään oikeat ja riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tehokkaasti. Sama tietopohja toimii myös viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus ja valvontatyön pohjana.

Toivo-ohjelman hyötyjä ovat muun muassa:

 • Sote-tieto on kansallisesti yhtenäistä ja tiedot kirjataan vain kerran

 • Erillistiedonkeruun tarve vähenee

 • Sote-tietopohja on riittävän laaja ja tiedon käytettävyys paranee

 • Tietoturvallisuus ja tiedonhallinnan kustannustehokkuus kasvaa

 • Sote-tietoa hyödynnetään yhteisten rajapintojen ja käyttöliittymien kautta, mikä parantaa tiedon saatavuutta ja oikea-aikaisuutta

 

Hyvinvointialueiden tietojohtamista kehitetään Virta-hankkeessa

Kunnat, kuntayhtymät sekä perustettavat hyvinvointialueet tarvitsevat ajantasaista ja luotettavaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä, johtamista ja ohjausta varten.  Lisäksi tarvitaan yhteisiä toimintamalleja, työvälineitä ja tiedonhallintaratkaisuja.

Kuntien, kuntayhtymien sekä hyvinvointialueiden tiedolla johtamisen valmiuksia kehitetään Virta-hankkeessa, jota koordinoi DigiFinland Oy. Virta-hankkeen tavoitteena on:

 1. Mahdollistaa kuntien, kuntayhtyminen ja hyvinvointialueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla, joka perustuu yhtenäisiin, kansallisesti määriteltyihin tietomalleihin  

 2. Kehittää organisaatioiden tietojohtamisen osaamista

 3. Edistää tiedolla johtamisen ja kansallisen arvioinnin tietosisällön yhtenäisyyttä

 

Kansallista sote-tietopohjaa uudistetaan Valtava-hankkeessa

Valtava-hankkeessa uudistetaan kansallista sote-tietotuotantoa palvelemaan hyvinvointialueiden tietojohtamista sekä viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus- ja valvontatehtävää.

Uudistuksen myötä viranomaisilla ja perustettavilla hyvinvointialueilla on käytössään kattavaa, ajantasaista ja laadukasta tietoa sekä terveyden- että sosiaalihuollon aloilta. Tiedon harmonisoinnin ansioista sote-tieto on kansallisesti yhtenäistä ja vertailukelpoista.

Valtava-hankkeessa uudistetaan olemassa olevia tietotuotantolinjoja ja perustetaan uusia, kuten vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusta ja toimintakykyä, talous-, toiminta- ja henkilöstötietoja tuottavia tuotantolinjoja. Uudet tuotantolinjat mahdollistavat palvelujärjestelmän entistä tarkemman arvioinnin ja ohjauksen.

Hankkeessa rakennetaan myös kansallista IT-infrastruktuuria, joka mahdollistaa automatisoidun tiedonhallinnan ja sote-tiedon hyödyntämisen yhden käyttöliittymän kautta.

Valtava-hanke toteutetaan Kelan, THL:n ja Valviran yhteistyönä.

Lue lisää sote-tietotuotannon uudistamisesta Innokylästä.

 

Yhtenäinen tietopohja lisää perustettavien alueiden yhdenvertaisuutta

Toivo-ohjelman tavoitteena on varmistaa, että perustettavat hyvinvointialueet käyttävät järjestämistehtävässään samaa kansallista tietopohjaa kuin viranomaiset seuranta, arviointi, ohjaus- ja valvontatehtävässään. Toivo-ohjelman tavoitetilassa yhä suurempi osa tietopohjasta saadaan suoraan asiakas- ja potilastietojärjestelmistä.

Yhtenäinen ja kansallinen tietopohja lisää hyvinvointialueiden vertailukelpoisuutta ja asukkaiden mahdollisuuksia yhdenvertaisiin ja laadukkaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Toivo-ohjelma tuo lisäksi seuraavia hyötyjä viranomaisten toimintaan:

 • Ajantasainen, laadukas ja vertailukelpoinen sote-tietopohja mahdollistaa tietoon perustuvan kansallisen seurannan, arvioinnin, ohjauksen ja valvonnan.

 • Hyvinvointialueiden viranomaisille raportoiman tiedon laatu paranee, mikä parantaa alueiden arvioinnin perustana olevien indikaattorien laatua ja samalla arviointien laatua.

 • Kattava sote-tietopohja mahdollistaa palveluntuottajien keskinäisen vertailun ja lisää yhdenvertaisuutta. Tarvittavat kehitystoimenpiteet voidaan tunnistaa ajoissa.

 • Kuntien, kuntayhtymien ja kansallisten viranomaisten välinen yhteistyö kasvaa, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja kansallista yhtenäisyyttä niin alueellisella kuin valtakunnallisella tasolla.

 

 

Lisätietoja

Toivo-ohjelman projektipäällikkö Juhana Valo, STM, 0295 163 523, [email protected]

Virta-hankepäällikkö Elina Välikangas, DigiFinland Oy, 050 517 4417, [email protected]

Viestintäpäällikkö Leena Piponius THL, 029 524 7890, [email protected]