Tiedolla johtaminen päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen tukena (Toivo-ohjelma)

Vaikuttavat ja yhdenvertaiset sote-palvelut edellyttävät tietoperustaista päätöksentekoa. Sote-palveluiden suunnittelun, toimeenpanon, ohjauksen ja valvonnan on perustuttava ajantasaiseen, vertailukelpoiseen ja paikkansa pitävään tietoon.

STM on käynnistänyt Toivo-ohjelman (sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano), jotta hyvinvointialueiden tiedolla johtaminen, ICT-valmistelu sekä viranomaisten keskinäinen koordinaatio ja parempi tiedon saanti voidaan varmistaa.

Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi Toivo-ohjelmassa kehitetään

 • hyvinvointialueiden tiedolla johtamista
 • valtakunnallisten viranomaisten tiedon tuotantoa ja tietovarantoja sekä
 • niitä tukevia työvälineitä

Toivo-ohjelma on jaettu kahteen hankkeeseen.

 1. Virta-hankkeeseen, jonka tavoitteena on hyvinvointialueiden tiedolla johtamisen kehittäminen.
 2. Valtava-hankkeeseen, jonka tavoitteena on valtakunnallisen tiedon tuotannon uudistaminen.

 

Kuva: Toivo-ohjelma jakautuu Virta- ja Valtava-hankkeisiin

 

Hyvinvointialueiden tietojohtamista kehitetään Virta-hankkeessa

Virta-hankkeen tavoitteena on hyvinvointialueiden tietojohtamisen sekä tiedon johtamisessa käytettävien työvälineiden ja toimintamallien kehittäminen yhdenmukaisella tavalla.

Virta-hankkeen tavoitteena on:

 1. Mahdollistaa hyvinvointialueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla sekä yhtenäisiin tietomalleihin ja kansallisiin määrityksiin perustuen
 2. Parantaa organisaatioiden tietojohtamisen kyvykkyyttä
 3. Edistää hyvinvointialueiden johtamisen ja kansallisen arvioinnin tietosisällön yhtenäisyyttä

Hyvinvointialueilla on oltava käytössään ajantasainen ja luotettava tieto maakunnan palvelujen tilasta, toiminnan johtamista ja seurantaa, ohjausta sekä tuottajaverkoston valvontaa varten. Alueiden tietojohtaminen edellyttää tarkoituksenmukaisia tiedonhallintaratkaisuja sekä olemassa olevien toteutusten ja eri järjestelmien integraatioiden huomioimista. Uudistustyötä tehdään yhdessä DigiFinland Oy:n, maakuntien, kansallisten viranomaisten ja Valtava-hankkeen kanssa.

Valtava-hankkeessa kehitetään viranomaisten tiedon tuotantoa

Valtava-hankkeen tavoitteena on uudistaa valtakunnallista sote-tietotuotantoa sote-palveluiden johtamisen sekä viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus- ja valvontatyön tueksi.

Valtava-hankkeessa kehitetään sote-tietotuotantoa kolmella eri osa-alueella:

 1. Yhtenevä sote-tietotuotanto tarjoaa vertailukelpoista tietoa (tuotanto)
 2. Sote-tieto on sisällöltään oikeaa, riittävän kattavaa ja oikea-aikaista (sisällöt)
 3. Sote-tietoa hyödynnetään pääosin yhden käyttöliittymän ja yhteisten rajapintojen kautta (järjestelmät)

Sote-palveluiden tietojohtaminen edellyttää yhtenäisen ja vertailukelpoisen sote-tiedon tuottamista, sote-tiedon kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta sekä nykyistä parempaa sote-tiedon hyödyntämistä eri palvelukanavien ja eri rajapintojen kautta. Valtava-hankkeen pääkohderyhmänä ovat kansalliset viranomaiset ja hyvinvointialueet. Uudistustyötä tehdään valtioneuvoston ohjauksen mukaisesti yhdessä THL:n, Kelan ja Valviran kanssa.

Toivo-ohjelman hyödyt ja vaikutukset

Toivo-ohjelman ansiosta sote-palveluiden tietoperustaista ohjausta, valvontaa, arviointia ja kehittämistä voidaan edistää. Ohjelma tuo ratkaisuja sote-tiedon laadun, kattavuuden ja ajantasaisuuden puutteisiin. Tulevaisuudessa sote-tieto on saatavilla enenevissä määrin yhden käyttöliittymän kautta. Hyvinvointialueiden välisen koordinaation ja yhteistyön edistäminen on osa maakuntien sote-tietojohtamisen kokonaisvaltaista kehittämistä.

Toivo-ohjelman suorat hyödyt syntyvät sote-tiedontuotannon eri vaiheisiin liittyvien toimintamallien, menetelmien ja prosessien sekä tuotantolinjojen uudistamiseen:

 • Sote-tiedontuotanto tehostuu. Tieto kirjataan kertakirjaamisen periaatteella ja erillistiedonkeruu vähenee.
 • Sote-tiedon koostaminen tehostuu keskitetyn ja yhtenäisen tietopohjan avulla. Yhtenäinen tiedonhallintaratkaisu vähentää eri järjestelmien muutos- ja ylläpitokustannuksia.
 • Sote-tiedon käyttämisen mahdollisuudet paranevat valtakunnallisesti kehitettyjen raportoinnin mittareiden avulla. Tekniset rajapinnat mahdollistavat kerran jalostetun tiedon käytön eri toimijoiden välillä. Sote-tiedon jalostusta ja tarkastamista automatisoidaan.

Toivo-ohjelman tuottamat epäsuorat hyödyt liittyvät viranomaisten ja sote-alueiden palveluiden järjestäjän päätöksenteon parantumiseen:

 • Kattavan, laadukkaan ja ajantasaisen sote-tietopohjan ansiosta palveluiden hahmottaminen asiakkaiden palveluketjujen kokonaisuutena helpottuu. Palveluiden integraatio ja kohdistuminen paranevat tuoden myös kustannussäästöjä.
 • Sote-tietopohjan kehittämisen myötä hyvinvointialueiden välinen vertailu helpottuu. Organisaatioiden heikkouksia voidaan tunnistaa paremmin ja siten kehitystoimenpiteiden kohdistaminen helpottuu. Hyvä läpinäkyvyys valtion suuntaan parantaa maakuntien ja valtakunnallisten viranomaisten vuoropuhelua.
 • Sote-tieto on paremmin asiakkaiden saatavilla ja käytettävissä, jotta he voivat tehdä parempia valintoja.

 

Lisätietoja

 

Toivo-ohjelman projektipäällikkö Juhana Valo, STM, 0295 163 523, [email protected]

Virta-hankepäällikkö Elina Välikangas, DigiFinland Oy, 050 517 4417, [email protected]

Valtava-hankepäällikkö Maarit Rötsä, THL, 0295 247 276, [email protected]

Viestintäpäällikkö Leena Piponius THL, 029 524 7890, [email protected]