Toivo-ohjelmassa kehitetään hyvinvointialueiden tietojohtamista ja uudistetaan kansallista sote-tietopohjaa

Toimiva ja vaikuttava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä edellyttää alueellisten ja kansallisten toimijoiden välistä yhteistyötä, laadukasta tietopohjaa sekä tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tiedolla johtaminen on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen onnistumisen edellytys.

Kattavaa sote-tietoa alueellisen ja valtakunnallisen päätöksenteon tueksi

Sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmassa (Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma) toimenpannaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 29 § mukaisia tietojohtamisen ratkaisuja hyvinvointialueilla sekä uudistetaan tietopohjaa hyödynnettäväksi järjestämislain 30 § mukaisissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arvioissa.

Jotta hyvinvointialueet voivat johtaa tiedolla ja viranomaiset seurata, arvioida, ohjata ja valvoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää, tulee niiden käytössä olla vertailukelpoista tietoa mm. alueiden toiminnasta, taloudesta, hallinnosta, sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeesta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tuotetun tiedon hyödyntäminen ns. toisiokäytössä mahdollistui, kun Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä astui voimaan 2019.

Toivo-ohjelmaa toteutetaan Virta- ja Valtava-hankkeissa.

Yhtenäinen tietopohja lisää alueiden yhdenvertaisuutta

Toivo-ohjelman tavoitteena on varmistaa, että hyvinvointialueiden vähimmäistietoon perustuvassa tiedolla johtamisessa ja viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus ja valvontatyössä hyödynnetään riittävän yhtenäistä tietopohjaa.

Tavoitteena on, että yhä suurempi osa tietopohjasta saadaan suoraan Kelan Kanta-palveluiden Potilastiedon arkistosta.

Toivo-ohjelman hyödyt ja vaikutukset

Toivo-ohjelmassa luodaan edellytykset hyvinvointialueiden ja viranomaisten tietoperusteiselle päätöksenteolle. Yhtenäinen ja kattava tietopohja tukee hyvinvointialueita riittävien ja vaikuttavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä.

Toivo-ohjelman hyötyjä hyvinvointialueille ovat muun muassa:

 • Hyvinvointialueet saavat käyttöönsä yhteistyössä valmistellut määrittelyt tiedolla johtamisen tietosisällöille
 • Hyvinvointialueet johtavat yhtenäisen vähimmäistiedon mukaisesti
 • Yhtenäinen ja kansallinen tietopohja lisää hyvinvointialueiden vertailukelpoisuutta ja asukkaiden mahdollisuuksia yhdenvertaisiin ja laadukkaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin
 • Sote-tietoa kirjataan yhtenäisin rakentein kertakirjaamisen periaatteella, mikä helpottaa tiedon hyödyntämistä niin tiedon ensisijaisessa kuin toissijaisessa käytössä
 • Erillistiedonkeruun tarve vähenee
 • Sote-tietopohja kasvaa ja tiedon käytettävyys paranee
 • Hyvinvointialueiden ja kansallisten viranomaisten välinen yhteistyö kasvaa, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja kansallista yhtenäisyyttä niin alueellisella kuin valtakunnallisella tasolla

 Toivo-ohjelma tuo viranomaisten toimintaan seuraavia hyötyjä:

 • Ajantasainen, laadukas ja vertailukelpoinen sote-tietopohja mahdollistaa tietoon perustuvan kansallisen seurannan, arvioinnin, ohjauksen ja valvonnan
 • Sote-palvelujärjestelmän vaikuttavuuden arviointi ja johtaminen paranee
 • Hyvinvointialueiden viranomaisille raportoiman tiedon laatu paranee, mikä parantaa alueiden arvioinnin perustana olevien indikaattorien laatua ja samalla arviointien laatua
 • Kattava ja yhtenäinen sote-tietopohja mahdollistaa palveluntuottajien keskinäisen vertailun ja lisää yhdenvertaisuutta. Tarvittavat kehitystoimenpiteet voidaan tunnistaa ajoissa.

Hyvinvointialueiden tietojohtamista kehitetään Virta-hankkeessa

Hyvinvointialueet tarvitsevat ajantasaista ja luotettavaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä, johtamista, ohjausta ja valvontaa varten. Lisäksi tarvitaan yhteisiä toimintamalleja, työvälineitä ja tiedonhallintaratkaisuja.

Hyvinvointialueiden tiedolla johtamisen valmiuksia kehitetään Virta-hankkeessa, jota koordinoi DigiFinland Oy.

Virta-hankkeen tavoitteena on:

 1. Mahdollistaa kuntien, kuntayhtyminen ja hyvinvointialueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 29§ mukaisesti. Hyödynnettävä tieto perustuu yhtenäisiin, kansallisesti määriteltyihin tietomalleihin.
 2. Parantaa tietojohtamisen kyvykkyyttä hyvinvointialueilla.
 3. Edistää hyvinvointialueiden tiedolla johtamisen ja kansallisen arvioinnin tietosisällön yhtenäisyyttä.

Kansallista sote-tietopohjaa uudistetaan Valtava-hankkeessa

Valtava-hankkeessa uudistetaan kansallista sote-tietotuotantoa palvelemaan viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Hankkeessa kehitetään tietopohjaa (Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristo eli KUVA-mittaristo), jota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos hyödyntää järjestämislain 30§ mukaisissa asiantuntija-arvioissa.

Uudistuksen myötä viranomaisilla ja hyvinvointialueilla on käytössään kattavaa, ajantasaista ja laadukasta tietoa sekä terveyden- että sosiaalihuollon aloilta. Tiedon harmonisoinnin ansioista sote-tieto on kansallisesti yhtenäistä ja vertailukelpoista.

Valtava-hankkeessa uudistetaan olemassa olevia sekä perustetaan kokonaan uusia tietotuotantolinjoja. Kansallisesti vertailukelpoista sote-tietoa saadaan taloudesta, henkilöstöstä ja toiminnasta, osasta ensihoidon tietoja, sosiaalihuollosta, vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksesta ja kotihoidon riittävyydestä, perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä, Kanta-palvelusta saatavista laboratoriotiedoista sekä valvonnasta.  Valtavassa kehitetään myös tiedonhallintaratkaisuja, jotka mahdollistavat tiedon siirtymisen eri viranomaisten välillä.

Valtava-hanke toteutetaan THL:n, Kelan ja Valviran yhteistyönä.

Lue lisää sote-tietotuotannon uudistamisesta Innokylästä.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston erityisasiantuntija Inari Otonkoski, STM, 029 516 3767, [email protected] 

Valtava-hankepäällikkö Niina Haake, THL, [email protected]

Virta-hankepäällikkö Elina Välikangas, DigiFinland Oy, 050 517 4417, [email protected]

Viestinnän kehittämispäällikkö Leena Piponius, THL, 029 524 7890, [email protected]