Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitetään sekä perustason sosiaalipalveluja että terveyspalveluja. Palvelujen saatavuutta parannetaan ja palvelut yhteensovitetaan ihmisen tarpeita vastaavaksi. Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä vahvistetaan, jotta asiakkaan tilanne voidaan arvioida kokonaisuutena ja hän saa tarvittavan avun tai tuen yhdellä yhteydenotolla. Ohjelmalla on viisi tavoitetta:    

  1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
  2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
  3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
  4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
  5. Kustannusten nousun hillitseminen  

Ohjelma ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen kansallisen ja alueellisen valmistelun kanssa. Ohjelma toimeenpannaan tulevien hyvinvointialueiden mukaisissa hankekokonaisuuksissa, joiden toteuttamista STM tukee valtionavustuksilla vuosina 2020–2023. Valtionavustushankkeista ja alueilla tehtävästä kehittämistyöstä löytyy lisätietoa Innokylästä.

STM vastaa ohjelman strategisesta johtamisesta ja valvoo hankkeita. STM:n asettama sote-uudistuksen johtoryhmä toimii ohjelman ohjausryhmänä. Ohjausryhmän alaisuudessa toimii koordinaatioryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ohjelman käytännön valmistelua ja toimeenpanoa. Koordinaatioryhmän asiantuntijasihteeristö vastaa ohjelman käytännön koordinoinnista ja seurannasta sekä asioiden valmistelusta koordinaatioryhmälle. Ohjelman operatiivisesta toimeenpanosta vastaa THL. 

THL vastaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallisesta seurannasta ja arvioinnista sekä arviointitulosten julkaisemisesta.

Usein kysytyt kysymykset Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmista

Lisätietoja:

Andreas Blanco Sequeiros, johtaja, STM, 0295 163 347, [email protected]
Erja Mustonen, erityisasiantuntija, STM, 0295 163 179, [email protected]