Valtionavustuksen hakeminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa vuosina 2020-2022 toteuttaville hankkeille

Haku on päättynyt. Päätökset tehdään 30.6.2020 mennessä.

Hakuopas, hakulomake sekä tarvittavat liitteet löytyvät tämän verkkosivun lopusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustuksia myös useisiin muihin hallitusohjelman mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin.

Käyttötarkoitus ja tausta

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan käynnistetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma. Visiona on, että Suomi on maa, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Palvelut ovat kustannustehokkaita ja vaikuttavia. Ne rakentuvat joustavasti ja kokonaisvaltaisesti ihmisen elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla vuosina 2020–2022. Vuonna 2020 jaettavissa oleva hankerahoituksen enimmäismäärä on 70 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 haussa painotetaan peruspalveluiden saatavuutta edistäviä kehittämistoimia, jotka samalla tukevat hallitusohjelman mukaisen hoitotakuun tiukentamisen mahdollisuuksia.

Kyseessä on kolmivuotinen siirtomääräraha eli se on käytettävissä vuosina 2020 - 2022. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosien 2021 ja 2022 avustusten (täydentävät haut) mahdolliset painotukset ja enimmäismäärän viimeistään syksyllä 2020 ja syksyllä 2021.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman rahoitus muodostuu talousarvion momenteilta 33.03.31 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä 33.60.39 Palvelurakenteen kehittäminen ohjelman toteuttamiseksi tehtyihin varauksiin.

Ohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, tarjotaan eri ammattilaisten ja erityistason konsultaatioita sekä hyödynnetään digitalisointia. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen ei tarvitse tarkoittaa uutta yhteistä rakennusta, vaan kussakin maakunnassa sen palvelut ja tilat sekä toimintamallit suunnitellaan vastaamaan asukkaiden tarpeisiin.

Ohjelma ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen kansallisen ja alueellisen valmistelun kanssa. Asiakkaalle kehittämistyö näkyy perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden, laadun, yhteentoimivuuden, saavutettavuuden ja tehokkuuden parantumisena. Johtamismallit ja näyttöön perustuvat menetelmät tukevat asiakaslähtöisyyttä sekä työntekijöiden kehittymistä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on myös vahvistaa kansalaisten luottamusta julkisesti järjestettyihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Ohjelman tavoitteiden mukaisesta valtionavustuksesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa (13/2020). Hankerahoituksen hakemisessa ja käytössä tulee noudattaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa ja hankeopasta.

Hakeminen

Avustusta myönnetään ilman omarahoitusosuutta jokaisen maakunnan yhdelle yhteiselle hankekokonaisuudelle. Hakijana voi olla maakunnan alueelta kunta tai kuntayhtymä.

Hakemuksessa tulee esittää hankkeen tavoitteet, niiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet ja tavoiteltavat tulokset.

Hakuaika valtionavustuksiin alkaa 20.1.2020 ja päättyy 30.4.2020. Tämän lisäksi tietyt hankehakemuksen liitteet voidaan toimittaa 29.5.2020 asti. Katso ohjeistus alta. Hakemus ja liitteet toimitetaan sähköisessä muodossa sosiaali- ja terveysministeriöön osoitteeseen [email protected]

30.4. mennessä tulee olla toimitettuna:

  • hankehakemuslomake
  • hankesuunnitelma
  • talousarviolaskelma

29.5. mennessä tulee olla toimitettuna:

  • kuntasitoumuslomake
  • arviointisuunnitelma
  • viestintäsuunnitelma
  • selvitys siitä, miten kunnat osallistuvat hankkeeseen niiden järjestämisvastuulleen kuuluvien merkittävien palvelukokonaisuuksien osalta, jotka ne hankkivat yksityisiltä palveluntuottajilta.

Ohjelma ja hankeopas

Ohjelmassa (osa I) kuvataan ohjelman strategiset linjaukset ja tavoitteet. Hankeoppaassa (osa II) kuvataan ohjelman valtionavustusten käyttötarkoitus sekä periaatteet ja käytännöt, joita noudatetaan valtionavustuksen hakemisessa ja myöntämisessä sekä hankkeiden hallinnoinnissa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja raportoinnissa.

Hankkeissa on tarkoitus hyödyntää olemassa olevia toimivia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut omalle sivustolleen.

Hakulomake ja liitteet

Avustuspäätökset ja lisätietoja

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee avustuspäätökset keväällä 2020.

Avustusta koskeviin kysymyksiin vastaavat sosiaali- ja terveysministeriössä

Koronan vuoksi toisissa tehtävissä erityisasiantuntija Vuokko Lehtimäki, p. 0295 163 256, [email protected]

Sijaisena toimii erityisasiantuntija Kirsi Paasovaara, p. 0295 163 012, [email protected]

Neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, [email protected]

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos tukee alueita hankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvissä tehtävissä.