Työikäisten palvelut

Laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisesti

Suomessa uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Työikäisten palveluiden kehittäminen on tärkeä osa kokonaisuutta. Tavoitteena on taata palveluiden yhdenvertainen saatavuus, hillitä kustannusten nousua ja varmistaa, että palvelut ovat saatavilla silloin, kun niihin on tarvetta. Painopistettä siirretään ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Laadukkaat ja vaikuttavat palvelut rakennetaan sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä. Työkyvyn tuen palveluiden järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet vuodesta 2023 alkaen. 

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma 

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma toteutetaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelmaa. Sosiaalihuollon kehittämisohjelman tarkoitus on varmistaa laadukkaiden sosiaalihuollon peruspalveluiden saatavuus yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa.

Uudenlainen sote-integraatio toteutuu, kun sosiaalihuolto on terveydenhuollon vahva kumppani sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa asukkaat saavat tarpeitansa vastaavat lakisääteiset sosiaalipalvelut, ongelmia ehkäistään ja ennakoidaan, sosiaalipalveluiden laatua ja vaikuttavuutta parannetaan sekä asiakkaita tuetaan monialaisesti.

Työskentelyssä korostuu sosiaalialan ammattilaisen tuen oikea-aikainen saatavuus sekä erilaiset yhteisösosiaalityön ja etsivän sosiaalityön toimintamallit. Sosiaalihuollossa otetaan käyttöön kansallisesti yhtenäisiä ja vaikuttavia menetelmiä nykyistä laajemmin. Työn vaikuttavuuden arviointiin otetaan kansallisia yhtenäisiä mittareita. Keskeisiä sosiaalihuollon kehitettäviä tehtäväalueita ovat sosiaalisten ongelmien vähentäminen, palvelujen kehittäminen, sosiaalityön osaaminen sekä tietoon perustuva johtaminen sosiaalihuollossa.

Työkykyohjelmalla tuetaan työ- ja toimintakykyä

Työkykyohjelma on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Sen toteutus perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelmaan. Hallituksen työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää, että osatyökykyisillä työttömillä on mahdollisuus tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa kykyjensä mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön toimet keskittyvät osatyökykyisten työllistymisen esteiden purkamiseen ja työllistymistä vauhdittaviin toimiin. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimilla kehitetään osatyökyisten työkyvyn tuen palveluja.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiteinä toteutetaan myös arviointi- ja seurantatutkimus, joka tuottaa tietoa osatyökykyisten palveluiden ja etuuksien yhteensovittamisesta.
Ohjelman toimenpiteitä toteutetaan vuosina 2019 –2023.

Työkyvyn tuen palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta

Työkykyohjelmassa rakennetaan työkyvyn tuen palveluja osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Sosiaali- ja terveyskeskukseen hakeutuva osatyökykyinen asiakas saa työllistymiseen tarvitsemansa palvelut matalalla kynnyksellä ja oikea-aikaisesti. Moniammatillinen tiimi tukee asiakasta työllistymisen polulla. Lisäksi ammattilaisten työkyvyn tuen osaamista vahvistetaan. Näillä toimenpiteillä tuetaan osatyökykyisiä ja edistetään niiden työllistymistä entistä paremmin. 
Työikäisten palvelumalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa

Asiakasvastaava

Asiakasvastaava varmistaa, että osatyökykyinen saa tarvitsemansa työkyvyn tuen palvelut, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon-, kuntoutuksen- ja Kelan palvelut ja toimii asiakkaan tukena työllistymiseen asti.

Moniammatillinen tiimi

Sosiaali- ja terveyskeskuksessa toimii moniammatillinen tiimi, jolla on työkyvyn tuen ja työllistymisen erityisosaamista. Tiimi koostuu sosiaali-ja terveydenhuollon, TE-toimiston, Kelan ja kuntoutuksen asiantuntijoista. Näin varmistetaan, että asiakkaat saavat kattavat ja oikea-aikaiset työkyvyn tuen palvelut työllistymisen polulla.

Laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus

Työhönvalmennus lisää kaikkein vaikeimmin työllistyvien henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palvelun tavoitteena on, että henkilö työllistyy työhönvalmentajan tukemana palkkatyösuhteeseen. Laatuperusteisuudella tarkoitetaan sitä, että toiminta perustuu tutkimusnäyttöön, ja että toimintaa toteutetaan kehittäjien laatimien laatukriteerien mukaisesti. 

Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen

Työkykykoordinaattorikoulutus on käynnistynyt syksyllä 2021 ammattikorkeakouluissa ammatillisena täydennyskoulutuksena ja osana ammattikorkeakoulututkintoja. Työkyvyn tuki -koulutusta on järjestetty Työkykyohjelman hanketoimijoille. Koulutus on kaikkien saatavilla keväällä 2022. 

Resursointi

Työkyvyn tuen palvelut ovat kuntien vastuulla vuoden 2022 loppuun saakka. Vuodesta 2023 alka-en palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille.

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyy Työkykyohjelman laajennus, jolla lisätään ohjelman toimenpiteiden alueellista kattavuutta.

Valtionavustushaut

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevien investointien valtionavustushaku tulevien hyvinvointialueiden alueellisille hankkeille toteutetaan kahdessa vaiheessa. 

Ensimmäinen valtionavustushaku avautuu joulukuussa 2021 ja koskee vuotta 2022. 

Toinen valtionavustushaku toteutetaan syksyllä 2022 ja koskee vuosia 2023-2025. 

Työkykyohjelman laajennusta koskevat valtionavustushaut

Työkykyohjelman laajennusta koskevat haut avataan toisella hakukierroksella syksyllä 2022 ja avustusta voivat hakea ne alueet, jotka eivät vielä ole mukana meneillään olevassa Työkykyohjelmassa. Valtionavustusta haetaan toimenpiteisiin, joissa otetaan käyttöön työkyvyn tuen palveluja ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Lisäksi hankkeissa vahvistetaan ammattilaisten työkyvyn tuen osaamista. Työkykyohjelman laajennuksen toimenpiteet toteutetaan vuosina 2022-2024.

Lue lisää Työkykyohjelmasta:

Tutustu sosiaali- ja terveysministeriön investointien valtionavustushakujen aikatauluun ja hakuoppaaseen:

Lisätietoja

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma

Virva Juurikkala, erityisasiantuntija, STM, 0295163204, [email protected]

Työkykyohjelma

Ritva Partinen, hankepäällikkö, STM, 0295163330, [email protected]

Niina Kovanen, erityisasiantuntija, STM, 0295163726, [email protected]