Kysymyksiä ja vastauksia valtiovarainministeriön valtionavustuksista

Valtionavustuslain 13 §:n perusteella valtionavustusta saa käyttää ainoastaan valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen.

Päivitetty 15.3.2022 klo 16.44

Valtionavustuksen käytöstä säädetään lainsäädännöllä ja ohjeistetaan valtionavustuspäätöksessä. Valtionavustus on käyttötarkoitussidonnaista. Se tarkoittaa, että valtionavustuksena maksettavaa rahoitusta voi käyttää ainoastaan niihin tarkoituksiin, jotka on määritelty valtionavustuspäätöksessä.

Hyvinvointialue, HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jatkossa HUS-yhtymä) ja Helsingin kaupunki päättävät saamansa valtionavustuksen yksityiskohtaisesta käytöstä. 

Päivitetty 15.3.2022 klo 16.45

Valtiovarainministeriön vuosina 2021 ja 2022 myöntämien valtionavustuksen käyttöön oikeuttavien kustannusten tulee syntyä suoriteperusteen mukaan viimeistään 31.12.2023. 

Käyttämättä jäänyt tai liikaa maksettu avustus tai sen osa tulee viivytyksettä palauttaa valtiovarainministeriölle valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti.

Päivitetty 15.3.2022 klo 16.47

Ei huomioida. Hyvinvointialueen rahoitus vuodesta 2023 lukien määräytyy hyvinvointialueen rahoituksesta annetun lain (617/2021) perusteella.

Päivitetty 15.3.2022 klo 16.48

Kyllä on. Valtionavustuksesta raportoidaan valtionapuviranomaiselle, joka on antanut valtionavustuksesta päätöksen.

Päivitetty 15.3.2022 klo 16.48

Raportoinnista on annettu ohjeet valtionavustuspäätöksessä 21.12.2021.

Valtionavustuslain mukainen raportti vuodelle 2021 myönnetyn valtionavustuksen käytöstä tulee toimittaa valtiovarainministeriölle viimeistään 31.5.2023. Vuodelle 2022 myönnetyn valtionavustuksen käyttöä koskeva raportti tulee toimittaa viimeistään 31.5.2024. 

Raportti on toimitettava valtiovarainministeriön kirjaamoon joko kirjepostina (Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto) tai sähköpostina (kirjaamo.vm(at)gov.fi).

Päivitetty 15.3.2022 klo 16.51

Raportissa tulee osoittaa valtionavustuslain 13 §:n mukaisesti, että valtionavustus on käytetty valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen ja raportin tulee sisältää valtionavustuspäätöksissä mainitut tiedot. Avustuksensaajan on järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä voidaan luotettavasti seurata. Valtionavustuksen käytön raportointi tehdään tasolla, josta ilmenee luotettavasti avustuksen kohdentuminen eri menolajeille, kuten palkat, palkkiot ja muut henkilöstökustannukset sekä vuokrat ja palvelujen ostot. 

Hyvinvointialueen on laadittava tilinpäätös vuodesta 2021 lähtien. Tilinpäätöksen tietoja voidaan hyödyntää valtionavustuksen käytön raportoinnissa. Valtionavustuksen käyttöä koskevaan raporttiin on liitettävä tilintarkastajan lausunto avustuksen käytöstä.

HUS-sairaanhoitopiirin ja Helsingin kaupungin tulee raportoida erikseen valtionavustukseen oikeuttavien kustannusten määristä ja eritellä kustannukset esimerkiksi kirjanpidon laskentatunnisteen avulla. HUS-sairaanhoitopiirin ja HUS-yhtymän kustannukset raportoidaan yhtenä kokonaisuutena. Edellä kuvatun lisäksi HUS-sairaanhoitopiirin ja Helsingin kaupungin kustannuksiksi voidaan hyväksyä myös sisäinen laskutus, mutta vain siltä osin kuin laskutus vastaa kirjanpidon toteutuneita menoja.

Päivitetty 15.3.2022 klo 16.51

Kysymyksiä ja vastauksia vuosien 2021–2022 taloudesta hyvinvointialueilla ja kunnissa

Valtionavustus hyvinvointialueiden valmisteluun kirjataan tuloslaskelman toimintatuottojen tukiin ja avustuksiin. Tuloslaskelman erään Valtion rahoitus tehdään kirjauksia vasta vuonna 2023.

Päivitetty 15.3.2022 klo 16.52

Kirjanpidossa tulo voidaan kirjata tuotoksi tilikaudelle vasta silloin, kun siihen syntyy lopullinen oikeus. Kohdennetuissa tuissa ja avustuksissa lopullinen oikeus tuloon syntyy vasta silloin, kun tuen tai avustuksen perusteena olevat menot ovat syntyneet.

Se osuus hyvinvointialueen valmisteluun saadusta avustuksesta, joka on jäänyt käyttämättä tilikaudella 2021 ja jota on mahdollista käyttää vielä vuonna 2022, esitetään vuoden 2021 tilinpäätöksessä tuloennakkona tase-erässä siirtovelat. Siirtoveloista avustus tuloutetaan käytön mukaan tuloslaskelmaan. Olennaisista siirtoveloista annetaan tiedot taseen vastattavia kuvaavana liitetietona ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa kuvataan jaksottamisperiaatteet sekä -menetelmät.

Valtionavustuksilla rahoitetaan nettokustannuksia. Kustannuksena ei siis pidetä sellaista erää, joka saadaan rahoitettua muutoin. Esimerkiksi Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman rahoituksella katettavat kustannukset eivät ole hyvinvointialueen valmistelurahoitukseen oikeuttavia kustannuksia.

Päivitetty 15.3.2022 klo 16.53

Hyvinvointialueen on laadittava tilinpäätös ensimmäisen kerran jo vuodelta 2021. Tilinpäätöksen laatimisesta ja käsittelystä säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 117 §:ssä. 

Aluehallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätöstilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Aluehallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Päivitetty 15.3.2022 klo 16.53

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2022 tilinpäätökset laaditaan toiminnan jatkuvuuden oletuksella. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan siten tavanomaisia arvostus- ja jaksotusperiaatteita. Esimerkiksi sellaiset poistosuunnitelman muutokset ja arvonalentumiset, joiden perusteet syntyvät jo vuoden 2022 aikana, kirjataan kunnan tai kuntayhtymän vuoden 2022 kirjanpitoon. 

Päivitetty 15.3.2022 klo 16.54

Voimaanpanolain 33 §:n mukaan kuntayhtymien jäsenkuntien on katettava kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä kuntalain säännösten mukaisesti ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymään eli vuoden 2022 aikana.

Päivitetty 15.3.2022 klo 16.54