Uusi rakenne

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta maakunnille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistetaan, jotta voidaan taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa.

Suomen väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Suomeen tarvitaan sote-rakenne, joka vastaa näihin yhteiskunnan muutoksiin.

Tutkimustiedon mukaan suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus.

Maakunnat

Maakunnat ovat itsehallinnollisia alueita, jotka vastaavat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä.
Maakuntien rahoitus perustuu aluksi pääosin valtion rahoitukseen. Sote-rahoitusjärjestelmä uudistetaan tarvevakioituihin kriteereihin perustuvaksi. Maakuntien verotusoikeutta selvitetään parlamentaarisesti.

Maakunnan asukkailla on äänioikeus maakuntavaaleissa, jossa valitaan valtuutetut maakunnan ylimpään päätöksentekoelimeen, maakuntavaltuustoon. Maakuntien hallinnosta tullaan säätämään myöhemmin maakuntalaissa.

Vastuuroolit

Vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta maakunnille. Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Julkinen sektori säilyy palvelujen järjestäjänä ja pääasiallisena tuottajana. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan.

Erityistason palvelujen turvaamiseksi muodostetaan viisi yhteistoiminta-aluetta. Alueet pohjautuvat voimassaoleviin erityisvastuualueisiin (erva). Mahdollisuus käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita yli maakuntarajojen säilytetään.

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ICT-valmistelu ja muu sote-kehittämistyön rahoitus turvataan siirtymävaiheen aikana.

Erillisselvitykset

Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvitys

Hallitusohjelman mukaan alueelliset erityispiirteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja palvelujen järjestämisessä. Osana sote-uudistusta selvitetään Uudenmaan erillisratkaisua.

Kunnat palvelujen tuottajana -selvitys

Kuntien rooli sote-palvelutuotannossa ratkaistaan erillisselvityksen pohjalta. Selvitys tehdään vuoden 2019 loppuun mennessä osana sote-uudistusta. Osana selvitystä on kartoitettu kuntien näkemyksiä ja halua toimia tuottajana.

Lisätietoja

osastopäällikkö Kari Hakari, STM, p. 0295 163 585