Vähimmäistietosisältöasetus

Sote-uudistuksessa on kehitetty ja uudistettu kansallista ja alueellista sote-tietopohjaa. Tavoitteena on, että sama tietopohja, jota hyödynnetään kansallisessa ohjauksessa, arvioinnissa ja valvonnassa, olisi alueiden kesken vertailukelpoista ja hyödyttäisi hyvinvointialueita sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisessa. Yhtenevän ja vertailukelpoisen tietopohjan kehitystä ja käyttöönottoa ohjaa osaltaan vähimmäistietosisältöasetus. 

Mistä vähimmäistietosisältöasetuksessa on kyse?

Vähimmäistietosisällöllä tarkoitetaan tietoja, joita hyvinvointialueen on vähintään kerättävä ja seurattava ja hyödynnettävä omassa tietojohtamisessaan. Vähimmäistietosisältöasetus täsmentää sote-järjestämislain 29 § mukaista hyvinvointialueen seuranta- ja arviointietoa.

Järjestämislain 29 § mukainen asetuksenantovaltuus on kolmiosainen:

  1. Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta- ja arviointitiedot 
  2. Kunnan sekä hyvinvointialueen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tiedot 
  3. Vuosittaisen selvityksen tiedot hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja talouden tilasta

Asetusta valmistellaan yhteistyössä

Asetusvalmisteluun on nimetty STM:n johtama työryhmä vuosille 2022–2024. Työryhmään kuuluvat STM, THL, valtiovarainministeriö, Valvira, Kela, DigiFinland Oy, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki, HUS ja hyvinvointialueiden edustajat yhteistyöalueittain. Työryhmän työskentelyä tukee ja koordinoi asiantuntijasihteeristö. 

Asetusvalmistelun aikataulu

Asetuksen valmistelu ja voimaantulo etenevät vaiheittain. 

Ensimmäiseksi voimaan tulevassa asetuksessa on hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vähimmäistietosisältö, koskien sekä kuntia että hyvinvointialueita. Ensimmäinen asetus annetaan 2023 syksyyn mennessä ja se astuu voimaan 1.1.2024. 

Jatkossa asetus tulee laajenemaan asetuksenantovaltuuden mukaisesti. Tavoitteena on, että noin vuoden kuluttua pystyttäisiin antamaan seuraava asetus, jossa olisi ainakin osa hyvinvointialueen seuranta- ja arviointitiedoista.

Valmistelun ja voimaantulon vaiheistuksessa huomioidaan alueelliset ja kansalliset järjestämistehtävän ohjauksen tietotarpeet sekä hyvinvointialueiden kyvykkyys tuottaa tietoa. Tavoitteena on, että kaikki hyvinvointialueet pystyisivät tuottamaan asetuksen mukaista tietoa voimaantulon vaiheistuksen mukaisesti.

Lisätietoja:

Minna Klemettilä, erityisasiantuntija, 
sosiaali- ja terveysministeriö
[email protected]