Uudistus vaikuttaa kuntiin laajasti

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön.

Rahoitusta siirtyy kunnilta maakunnille

Kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnilta maakunnille, kuntien tuloja on vastaavasti siirrettävä valtiolle, joka rahoittaa maakuntien toimintaa. Rahoituksen siirtoa valmistellaan edellisellä vaalikaudella ehdotetun ja eduskunnan perustuslakivaliokunnassa käsitellyn mallin perusteella.

Rahoituksen siirto on tarkoitus toteuttaa vähentämällä kunnilta valtionosuuksia, kunnallisveroa, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta sekä veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta. Kuntien verotulojen vähentämistä vastaavasti korotettaisiin valtion ansiotuloverotusta ja valtion osuutta yhteisöveron tuotosta.

Valtionosuusjärjestelmää uudistetaan

Nykyinen valtionosuusjärjestelmä vaatii uudistamista rahoituksen siirron myötä.

Myös valtionosuusjärjestelmän uudistamista valmistellaan lähtökohtaisesti edellisellä vaalikaudella ehdotetun ja eduskunnan perustuslakivaliokunnassa käsitellyn mallin perusteella.

Nykyisen valtionosuusjärjestelmän perusrakenteeseen ja kriteereihin ei ole tarkoitus esittää merkittäviä muutoksia. Järjestelmä koostuisi edelleen tarve-erojen ja tulopohjan erojen tasauksesta sekä eräistä valtionosuuksiin tehtävistä lisäyksistä ja vähennyksistä. Tarve-erojen tasausjärjestelmästä siirrettäisiin sosiaali- ja terveydenhuoltoon perustuvat osat maakuntien rahoitukseen. Kriteerit säilyisivät muutoin pääosin ennallaan, mutta uutena tekijänä otettaisiin huomioon hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Sen sijaan tulojen tasausjärjestelmään (verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus) on tehtävä suurempia muutoksia, koska merkittävä osa verotuloista siirtyy maakuntien rahoitukseen eikä järjestelmä näin enää toimi tarkoituksenmukaisesti.

Lisäksi suurten kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi järjestelmään on otettava muutostasauselementtejä.

Omaisuusjärjestelyt turvaavat palvelujen jatkuvuuden

Omaisuusjärjestelyissä valmistelun lähtökohtana on pääpiirteittäin edellisen vaalikauden ehdotusta vastaava malli, jossa

  • sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen kuntayhtymät siirtyisivät maakunnille varoineen ja velkoineen
  • kuntien ja muiden kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen käytössä oleva irtain omaisuus ja sopimukset siirtyisivät maakunnille
  • maakunta vuokraisi kunnilta niiden omistukseen jäävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat siirtymäajaksi.

Ratkaisut eivät saa johtaa kokonaisveroasteen nousuun, ja uudistuksen avulla on voitava hallita kustannusten kasvua. Tavoitteena on myös paikallisten olosuhteiden huomioiminen.

Valtiovarainministeriö huolehtii kuntia yleisesti koskevan lainsäädännön ja hallinnon kehittämisestä.

Lisätietoja

Finanssineuvos Markku Nissinen, VM, p. 0295 530 314 (rahoitus ja valtionosuusjärjestelmä)

Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM, p. 0295 530 266 (rahoitus ja valtionosuusjärjestelmä)

Neuvotteleva virkamies Ville Salonen, VM, p. 0295 530388 (rahoitus ja valtionosuusjärjestelmä)

Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, VM, p. 0295 530 564 (omaisuusjärjestelyt)

Lainsäädäntöneuvos Mervi Kuittinen, VM p. 0295 530445 (omaisuusjärjestelyt)