Sote-uudistuksen valmistelu

Sote-ministerityöryhmä ohjaa sote-ja pelastustoimen uudistuksen toteuttamista ja samalla myös toimeenpanon valmistelua. Ministerityöryhmä käsittelee myös perhe- ja peruspalveluministerin toimialaan kuuluvia sosiaali- ja terveyspalvelujen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä rakenneuudistukseen liittyviä hankkeita.

Sote-uudistukselle on asetettu johtoryhmä. Sote-uudistuksen johtoryhmän tehtävänä on johtaa uudistuksen virkavalmistelua ja koordinoida valmistelutyötä. Johtoryhmän on valmistelun aikana kuultava kuntia, henkilöstöjärjestöjä ja muita sidosryhmiä. Johtoryhmä toimii myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ohjausryhmänä

Sote-uudistuksen seurantaryhmän tehtävänä on tukea sote-uudistuksen ja Tulevaisuuden sosiaali- ja ter-veyskeskus -ohjelman valmistelua, toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Seurantaryhmä voi myös antaa näkemyksiään johtoryhmälle valmistelun ja toimeenpanon tueksi. Johtoryhmän puheenjohtajisto toi-mii myös seurantaryhmän puheenjohtajistona.

Johtoryhmälle on asetettu neljä jaostoa (rahoitus, henkilöstö, järjestäminen ja alueellinen valmistelu).

Toimeenpanoa tukevien verkostojen kautta toteutetaan ministeriöiden ja alueiden välistä yhteistyötä ja toimeenpanon ohjausta.

Erilaiset sote ja pela-uudistukseen liittyvät valtionavustushankkeet ja ohjelmat kytkeytyvät myös osaksi alueellista valmistelua.

Toimeenpanon koordinaatioryhmän muodostavat ministeriöiden toimeenpanosta vastaavat tahot. Toimeenpanon koordinaatioryhmän tehtävänä on koordinoida ministeriöiden toimeenpanoa sote-uudistuksen osalta. Koordinaatioryhmä huolehtii ministeriöiden toimeenpanon tuen ja alueellisen valmistelun yhteensovittamisesta sote-uudistuksessa. Ryhmä valmistelee ja koordinoi sote-johtoryhmälle tuotavia ehdotuksia.

Lisätietoja

osastopäällikkö Kari Hakari, etunimi.sukunimi(at)stm.fi

erityisasiantuntija Antti Kuopila, etunimi.sukunimi(at)stm.fi

projektisihteeri Maria Nousiainen, etunimi.sukunimi(at)stm.fi