Valmisteluryhmät

Alueellisen valmistelun jaosto on muodostanut kevään 2021 aikana työnsä tueksi viisi valmisteluryhmää:

  1. Hallinnon, talouden ja tukipalveluiden valmisteluryhmä

  2. Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmä

  3. Palveluiden järjestämisen valmisteluryhmä

  4. Yhdyspintojen valmisteluryhmä

  5. ICT-muutoksen valmisteluryhmä (kokonaiskuvaa tarkasteleva ryhmä, joka toimii kiinteästi muiden alueellisen valmistelun ryhmien kanssa).

Valmisteluryhmien tehtävä on huolehtia alueellisen valmistelun ja toimeenpanon etenemisestä ja tukemisesta. Kukin ryhmä vastaa osaltaan teemansa asioiden valmistelusta ja yhteydestä tiekarttaan.

Tehtävänä on myös tunnistaa kansallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kohteita sekä ylipäätään jakaa hyviä käytäntöjä. Lisäksi valmisteluryhmien kautta kerätään tietoa alueellisen tilannekuvan muodos-tamiseksi ja toimeenpanon etenemisen arvioimiseksi sekä toimeenpanoon liittyvien riskien ennakoi-miseksi. Valmisteluryhmiin on kutsuttu mukaan kansallisten edustajien lisäksi edustajat jokaiselta muo-dostuvalta hyvinvointialueelta. Poikkeuksen muodostaa Yhdyspintojen valmisteluryhmä, jossa muodos-tuvien hyvinvointialueiden edustajat on nimetty edustuksellisesti YTA-alueittain. Yhdyspintojen valmiste-luryhmässä on huomioitu myös kuntien edustus. Työ kestää vähintään vuoden 2023 asti ja osallistumisen motiivina on ryhmästä saatava hyöty omalle toiminnalle.

Jokaisella valmisteluryhmällä on sihteeristö, joka koordinoi valmisteluryhmän työskentelyä. Sihteeristö koostuu ministeriöiden edustajista sekä muista asiantuntijoista. 

Lisätietoja

eritysasiantuntija Antti Kuopila, etunimi.sukunimi(at)stm.fi

asiantuntija Krista Björkroth, etunimi.sukunimi(at)stm.fi

projektisihteeri Maria Nousiainen, etunimi.sukunimi(at)stm.fi