Verkostot

 

Hyvinvointialuejohtajien verkosto

Hyvinvointialueiden johtajat muodostavat oman verkoston osana alueellisen valmistelun ja toimeenpanon kokonaisuutta. Verkostoon osallistuu johtaja jokaiselta hyvinvointialueelta, Helsingin kaupungilta ja HUS-yhtymästä. Verkoston toiminta perustuu verkostotoiminnan periaatteiden mukaisesti vapaaehtoisuuteen ja osallistumisen motiivina verkostosta saatava hyöty omalle toiminnalle.

Verkoston tarkoitus on yhdistää eri alueiden johtajat ja toimia vuorovaikutusta lisäävänä tekijänä alueiden ja kansallisen tason välillä. Lisäksi verkosto tuottaa alueille tietoa toimeenpanosta, jakaa hyviä käytäntöjä alueiden välillä sekä mahdollistaa alueilla tehtävien ratkaisujen ja toimintatapojen vertailun.  

Lisätietoja

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM, 0295 163642, kari.hakari(at)gov.fi
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM, 0295 163516, antti.kuopila(at)gov.fi
Elina Kettunen, suunnittelija, STM, 0295 163540, elina.kettunen(at)gov.fi

Hyvinvointialuehallitusten puheenjohtajien verkosto

Hyvinvointialuehallitusten puheenjohtajien verkosto on perustettu kesäkuussa 2022 ja siihen osallistuu jokaiselta hyvinvointialueelta aluehallituksen puheenjohtaja sekä Helsingin kaupungin apulaispormestari. Verkoston tarkoituksena on koota hyvinvointialueiden aluehallitusten puheenjohtajat yhteen, toimia puheenjohtajia yhdistävänä verkostona sekä lisätä ministeriöiden ja alueiden poliittisten päättäjien vuoropuhelua.

Lisätietoja

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM, 0295 163642, kari.hakari(at)gov.fi
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM, 0295 163516,  antti.kuopila(at)gov.fi
Elina Kettunen, suunnittelija, STM, 0295 163540, elina.kettunen(at)gov.fi

Henkilöstöfoorumi

Henkilöstöfoorumi on perustettu syksyllä 2021 ja sen tarkoituksena on muun muassa seurata henkilöstösiirtojen valmistelun etenemistä ja henkilöstön asemaa koskevan lainsäädännön soveltamista ja sen vaikutuksia henkilöstöön. Henkilöstöfoorumi koostuu VM:n, STM:n ja SM:n viranhaltijoista, joiden lisäksi foorumiin kuuluu edustajat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajista (KT), Julkisen alan unionista (JAU), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöstä (JUKO) ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestöstä (Sote).

Henkilöstöfoorumin tavoitteena on luoda suora keskustelukanava uudistuksesta vastaavien ministeriöiden sekä hyvinvointialueita ja kuntatyönantajaa edustavien viranomaisten ja henkilöstöjärjestöjen välille.

Lisätietoja:

Sari Ojanen, neuvottelujohtaja, VM, 0295 530109, sari.ojanen(at)gov.fi

Kuntatoimijoiden verkosto

Sote-uudistuksen kansallisen toimeenpanon osaksi on perustettu kuntatoimijoiden verkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa valtionhallinnon ja kuntakentän välistä vuoropuhelua uudistuksen toimeenpanovaiheessa. Verkoston toiminta keskittyy erityisesti toimeenpanovaiheessa kuntien vastuulla olevien tehtävien tilannekuvan käsittelyyn, kuntien ja alueiden yhteistyöhön sekä kuntien muuttuvaan rooliin liittyvien toimenpiteiden koordinointiin. Kuntaverkostoon koostuu kuntien, kaupunkien, Kuntaliiton, sosiaali- ja terveysministeriön, valtionvarainministeriön, sisäministeriön ja KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien edustajista.

Kuntatoimijoiden verkosto seuraa ja arvioi omalta osaltaan toimeenpanon etenemistä. Verkoston osaamista voidaan hyödyntää valmisteluryhmien työskentelyssä ja verkosto voi tukea valmisteluryhmien työtä tekemällä selvityksiä ja tuottamalla toimeenpanoon tukimateriaalia.

Lisätietoja:

Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto, 09 7712006, hanna.tainio(at)kuntaliitto.fi 
Ville-Veikko Ahonen, muutosjohtaja, VM, 0295 530066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM, 0295 163516, antti.kuopila(at)gov.fi

Viestintäverkosto

Alueellista viestintäyhteistyötä varten on perustettu syksyllä 2020 oma viestintähenkilöverkosto. Verkoston viestintää koordinoivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Alueviestintäverkosto koostuu sote-rakenneuudistuksen ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeiden alueviestijöistä sekä STM:n, SM:n, VM:n ja THL:n sote-uudistuksen viestijöistä. Verkostossa jaetaan osaamista ja ideoita, jaetaan hyviä käytänteitä ja kerrotaan sote-uudistuksen ajankohtaisista viestintäasioista.

Alueellisella tasolla toimeenpanon valmistelusta vastaavat määrittelevät omaa toimintaansa koskevat viestintäresurssit ja viestintävastuut. Alueelliset viestintätoimet ja valtakunnalliset viestintätoimet sovitetaan yhteen alueviestintäverkostossa.

Lisätietoja

Annette Rinne, viestintäpäällikkö, STM, 0295 163 316, annette.rinne(at)gov.fi

Sidosryhmäverkosto

Sidosryhmäverkoston tehtävänä on olla uudistuksen alueellisen ja kansallisen toimeenpanon tukena, tuoda sidosryhmien näkemyksiä toimeenpanoon ja välittää tietoa toimeenpanosta sidosryhmille. Sidosryhmäverkoston jäsenet edistävät edustamansa tahon aktiivista osallistumista uudistuksen toimeenpanoon niin kansallisesti kuin alueellisestikin.

Lisätietoja

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM, 0295 163 642, kari.hakari(at)gov.fi