Yritykset

Sote-uudistuksessa yrityksillä on merkittävä rooli tulevaisuudessa palvelujen tuottajina. Kunnat hankkivat jo nyt useita eri palveluita yksityisiltä yrittäjiltä. 

Jatkossa palvelut yksityisiltä yrittäjiltä ostaa kuntien tai kuntayhtymien sijasta hyvinvointialue. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä pelastustoimeen liittyvät voimassa olevat sopimukset siirtyisivät hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet tulisivat jatkossakin tekemään hankintoja liittyen esimerkiksi tiloihin, materiaaleihin, laitteisiin, tietojärjestelmiin, hallintoon, kehittämiseen, tukipalveluihin sekä asukkaille tarjottaviin lopputuotepalveluihin.

Hyvinvointialueiden suurempi koko tulee arvion mukaan johtamaan suurempiin hankintakokonaisuuksiin, jolla saattaa olla vaikutuksia yritysten toimintaan alueilla. Suuremmat hankintakokonaisuudet saattavat suosia suurempia toimijoita, mutta joissain hankinnoissa pienemmillä toimijoilla voi olla mahdollisuus osallistua ryhmittyminä kilpailutuksiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suurempien hankintakokonaisuuksien toteutuminen johtaisi toisaalta todennäköisesti myös laajempien alihankintaverkostojen syntymiseen, joka voi tarjota liiketoimintamahdollisuuksia pienemmille toimijoille.

Yritykset tekevät yhteistyötä myös pelastustoimen kanssa, erityisesti kriittisen infrastruktuurin turvaamisen osalta. Yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä tärkeimpinä tahoina ovat kriittisen infrastruktuurin ylläpidosta vastaavat yritykset kuten esimerkiksi sähkö-, energia ja teleyritykset sekä laissa pelastustoimen laitteista tarkoitetut asennusliikkeet ja tarkastuslaitokset. 

Hyvinvointialueiden ja kuntien työmarkkinajärjestelmissä tulee toteutua hyvän hallinnon ja hallinnan periaate siten, että hyvinvointialueet ja kunnat sekä muut jäsenyhteisöt saavat kukin aidon vaikutus- ja päätösvallan itseään koskevissa työ-ja virkaehtosopimusasioissa. Tämän vuoksi esitetään, että uudessa työnantajaorganisaatiossa toimisivat hallituksen ohella erillisinä jaostoina kuntajaosto, hyvinvointialuejaosto sekä yritysjaosto. Kukin jaosto päättäisi oman jaostonsa edustamien jäsenyhteisöjen osalta kunnan ja hyvinvointialueen työ- ja virkaehtosopimuksista annetuissa laeissa säädetyistä tehtävistä.